Bağ-Kur?a kayıt için son günBağ-Kur sigortalısı sayılmayı gerektirecek nitelikte kapsamına girecek nitelikte vergi mükellefi olmasına rağmen, 04.10.2000 tarihine kadar Bağ-Kur?a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların tescilleri 04.10.2000 tarihi itibariyle başlatılmaktaydı.

5510 sayılı Kanunla bu yönde yeni bir milat getirildi. Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde, 01/10/2008 tarihine kadar Bağ-Kur?a kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalılar için, sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı kanunla 01/10/2008 tarihi milat olarak belirlenmiştir.

Tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hariç olmak üzere, 4-1/b bendine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1479 sayılı Kanun gereğince 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Ancak, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 01/10/2008 tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının 01/10/2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde (01/04/2009 tarihi hafta tatili olduğundan izleyen ilk iş günü olan 03/04/2009 tarihine kadar) talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı talep tarihindeki prime esas kazancının yüzde 32?si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecektir.

Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar iade edilecektir.

A.Ş. kurucu ortaklarının Bağ-Kur?u

Eskiden yürürlükte olan Bağ-Kur Kanunu ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır.

Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde SGK?na bildirilecektir.

Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

1479 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) SGK?na yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir.

01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Ancak, A.Ş. kurucu ortaklığı yanında aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanların veya 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılmayı gerektiren başka bir faaliyeti olanların Bağ-Kur mükellefiyetinin o faaliyetlerden dolayı devam etmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.


ferhat
Kaynak:Resul Kurt

Star/28.03.2009