Değerli arkadaşlar eskiden beri 2925 sayılı kanuna tabi olarak ssk'lı olanlar daha sonra vergi kaydı açtırdığında 1479(bağkur) sayılı yasaya göre kayıtları yapılmıyordu ve 2925 çiftçi ssk'sına tabi olarak prim ödüyorlardı.
Şimdi ise 1.10.2008 tarihinden itibaren bu tür durumdaki vergi kaydı olanları res'en 2925'e tabi sigortalılıkları durdurulup eski adı bağkur'a kayıt yapıyorlar ve 1 ekimden itibaren prim+g.zammı isteniyor.

Şimdi 5510 sayılı yasanın,
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilir ve

Sigortalılık hallerinin birleşmesi
MADDE 53- Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.

Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.

maddelerine göre yanlış bir uygulama değilmidir?
Değişik illerde bu tür durumla karşılaşan arakadaşlar var mıdır?