T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı
Ziyabey cad. No: 6 Balgat/ANKARA
Tel: 0(312) 2078027 Fax: 0(312) 2078780
e-posta: gssmevzuat@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Sayı : B.13.1.SGK.0.1/GSS /496

01 HAZİRAN 2009
Konu: Danıştay kararı
GENELGE
2009/77
Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nin ?Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.1) numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için
özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.
Bu itibarla söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda Kurumumuzca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;
1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nin ?Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.1) numaralı maddesinde yer alan tutarlar uygulanmayacaktır.
2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.
3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.
Bu Genelge 02/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nin ?Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.1) numaralı maddesi:


6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

(1) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.

Katılım payı;

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında???????.. 3 YTL,

Eğitim ve araştırma hastanelerinde??????????.. 4 YTL,

Üniversite hastanelerinde ?????????????? 6 YTL,

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ?????????.. 10 YTL,

olarak uygulanır.