TEK BİLDİRİM UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesi; ?İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.ö şeklinde tanımlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren nitelikte;
- Bir işyerini kuran,
- Her ne suretle olursa olsun devralan,
- Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren,
- Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren,
- İşyerini kapatan,
İşveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde ÇSGB Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
4857 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında, alt işverenin bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için, yeni bir işyerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
Ancak, 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren yeni açılan işyerleri için ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirilme yükümlülüğü kaldırılmış olup, sadece SGK? ya işyeri bildirimi yeterli olacaktır.
Ayrıca, aynı işverene bağlı her bir işyerinin ayrı ayrı tescil edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir merkez işyeri ve iki de şubesi bulunan işverenlerin işçi çalıştırdıkları işyerlerini ayrı ayrı bildirmeleri gerekmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sigortalı bildirimi ve tesciline ilişkin 8. madde; sigortalılığın sona ermesine ilişkin 9. madde; işyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ilişkin 11. madde uyarınca yapılan bildirimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecek.

01/08/2009 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen Ek-1 ve Ek-2 ile Türkiye İş Kurumuna verilen İşten Ayrılma Bildirgesi kaldırılmakta olup, SGK? ya verilen sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yeterli olacaktır. (Temmuz ayına ait Ek-1 ve Ek-2 belgeleri 15 Ağustosa kadar verilmelidir.)

Buna ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen ?Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikö 21 Temmuz 2009 tarih ve 27295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

ÇSGB Bölge Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış ve 17.06.2003 tarihinden sonra kurulmuş tüzel kişiliklere idari para cezası verilmeyerek dosya tescili yapılmakta, gerçek kişilere ise bildirim tarihindeki işçi sayısı üzerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3 maddesine muhalefetten aynı kanunun 98.maddesi uyarınca 2009 yılı için işçi başına 112 TL idari para cezası uygulanarak dosya tescilinin yapılmaktadır. (Bu cezalar her yıl VUK 298. maddesince belirlenen yeniden değerleme oranında artmaktadır.)

Bu nedenle özellikle 01.08.2009 tarihinden önce Bölge Çalışma Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış olan işverenlerin dosya tescili yaptırmaları gerekmektedir.

Yine, SGK E-bildirge sisteminde Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaralarının da kaydedilmesi gerekmektedir. Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaraları kaydedilmeyen işverenler aylık prim ve hizmet belgeleri ile işe giriş ve çıkış bildirimlerini onaylayabilecekler ve SGK? ya verebileceklerdir.

Diğer bir ifade ile işyeri numarası olmayan mükelleflere ilişkin ?AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİö E-Bildirge sisteminde elektronik olarak kabul edilecektir.

Ancak, tek bildirim uygulamasında sorun yaşanmaması ve SGK? ya yapılan bildirimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş-Kur?a da bildirilmiş sayılabilmesi için mutlaka en kısa zamanda Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaralarının tescil edilmesi ve bu numaranın E-Bildirge sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.