kamu işçi maaş

Konu: SGK Prim Borçlarını Taksitlendirme İmkanı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  SGK Prim Borçlarını Taksitlendirme İmkanı

  SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


  Buna göre, yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasındaki, "Borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde ise borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek idareye yazı ile bildirilir" ifadesi "İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde, borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek bir yazı ile idareye bildirilir" şeklinde yeniden düzenlendi.

  İdare, SGK'nın ilgili yazısını aldığı tarihten itibaren en geç "bir ay" içinde kesin teminatı paraya çevirerek SGK'nın hesabına yatırmakla "yükümlü" hale geldi.

  Daha önceki düzenlemede söz konusu işlemin "on beş gün" içinde "zorunlu" yapılması gerekiyordu. Aynı fıkrada yapılan bir başka değişiklikle, işi veren idareye teminatın nakde çevrilmesine kadar bir defadan fazla olmamak üzere SGK prim ve idari para cezası borçlarını erteleme ve taksitlendirme imkanı getirildi.

  Fıkraya "Şu kadar ki teminatın nakde çevrilmesine kadar, söz konusu teminat idare nezdinde mahfuz kalmak ve bir defadan fazla olmamak üzere borç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Bu fıkra uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece idare nezdindeki kesin teminat paraya çevrilmez ve işverene iade edilmez. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde durum ünitece idareye bildirilir. İdare, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek SGK hesabına yatırır ve bu fıkrada belirtilen şekilde SGK'ya bildirir" hükmü eklendi.

  Bu maddenin 5. fıkrasındaki, "İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerin defter ve belgeleri incelenmeyebilir" ifadesi, "İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda, Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun veya Kurumca belirlenecek yöntemlere göre ünitece, ihale konusu işin işverene ait devamlı iş yeri sigortalıları ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyebilir" şeklinde yeniden düzenlendi.

  Aynı maddenin 6. fıkrasına "Bu fıkra uyarınca teminat gösterilen durumlarda, teminatın, nakde çevrilmesine kadar talepte bulunulması ve teminatın borcu karşılayacak miktarda olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere borç 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde teminat nakde çevrilerek borç tahsil edilir" ibaresi eklendi.

  Bu maddenin, "İşverenlerin, kesin teminatları üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, ihtiyati haciz ve haciz işlemleri Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder" şeklindeki 9. fıkrası, "İşverenlerin, idare nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder" şeklinde değiştirildi.

  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: SGK Prim Borçlarını Taksitlendirme İmkanı

  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Mart 2010 CUMARTESİ
  Resmî Gazete
  Sayı : 27520

  YÖNETMELİK

  Karar Sayısı : 2010/183

  Ekli ?Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal?Güvenlik Bakanlığının 22/2/2010 tarihli ve 2829970 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel?Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar?Kurulu?nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Abdullah GÜL

  CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  Başbakan

  C. ÇİÇEK F. ÇELİK A. BABACAN M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

  H. YAZICI F. N.?ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK

  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

  E. BAĞIŞ C. YILMAZ C. YILMAZ S. ERGİN

  Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı

  M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı

  N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM

  Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

  M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ

  Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

  E. GÜNAY V. EROĞLU

  Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI

  BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE

  İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA

  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

  DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 ?22/9/2008 tarihli ve 2008/14174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  ?(4) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile ister. Defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak konuya ilişkin rapor düzenler. Raporun üniteye intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli işlem yapılır. Buna göre;

  a) İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi idareye gönderilir.

  b) İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde, borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek bir yazı ile idareye bildirilir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek Kurumun hesabına yatırmak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür. Şu kadar ki, teminatın nakde çevrilmesine kadar, söz konusu teminat idare nezdinde mahfuz kalmak ve bir defadan fazla olmamak üzere borç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Bu fıkra uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece idare nezdindeki kesin teminat paraya çevrilmez ve işverene iade edilmez. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde durum ünitece idareye bildirilir. İdare, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek Kurum hesabına yatırır ve bu fıkrada belirtilen şekilde Kuruma bildirir.

  (5) İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda, Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun veya Kurumca belirlenecek yöntemlere göre ünitece, ihale konusu işin işverene ait devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyebilir.

  (6) İşveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel fınans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde, ünitece ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunur. Ünitece alınan teminat, en geç verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek tahsil edilir. Bu fıkra uyarınca teminat gösterilen durumlarda, teminatın, nakde çevrilmesine kadar talepte bulunulması ve teminatın borcu karşılayacak miktarda olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere borç 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde teminat nakde çevrilerek borç tahsil edilir.?

  ?(9) İşverenlerin, idare nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.?

  MADDE 2 ?Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 ?Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: SGK Prim Borçlarını Taksitlendirme İmkanı

  Peşin ödemelerde indirim söz konusu mu ??
  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 4. #4
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355

  Ynt: SGK Prim Borçlarını Taksitlendirme İmkanı

  niye olsun?

  faiz de gelecek taksitlendirmede ?
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  374

  Ynt: SGK Prim Borçlarını Taksitlendirme İmkanı

  Başlık ve içerik alakasız. Zaten 6183'ten ödeme gücü olan herkes faydalanıyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vergi Borçlarına Yeniden Taksitlendirme İmkanı
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Şubat.2018, 17:19
 2. Bağkur borçlarını sildirebiliyormuyum.?
  Konu Sahibi burcuboz Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Aralık.2010, 12:44
 3. BAĞ-KUR Prim Borçlarına Taksit İmkanı
  Konu Sahibi ferhat Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Ocak.2009, 17:58
 4. Bağ-kur Borçlarını Taksitlendirme Nasıl Oluyor ?
  Konu Sahibi hasan akçam Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Nisan.2007, 17:56
 5. Ssk Prim Borçları Taksitlendirme
  Konu Sahibi NİSAN Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Şubat.2007, 11:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36