kamu işçi maaş

Konu: Ücretlilerde %35 lik vergi dilimi indirimi ile ilgili Anayasa mahk. kararı hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  123

  Ücretlilerde %35 lik vergi dilimi indirimi ile ilgili Anayasa mahk. kararı hk.

  Arkadaşlar 08.01.2010 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilen, %35'lik vergi dilim oranıyla ilgili Anayasa mahkemesi kararı ile ilgili belirsizlik sürüyor. 1 Ağustostan itibaren yürürlüğe girecek bu kararla ilgisi bilgisi olan varsa bizimle paylaşmasını rica ederim. Bu nasıl uygulanacak, %35 lik dilime daha önceden girenler iade alacaklarmı, iadeyi personelmi şirketmi alacak vb. bilgisi olanların bilgi ve yorumlarını rica ederim. Saygılar.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: Ücretlilerde %35 lik vergi dilimi indirimi ile ilgili Anayasa mahk. kararı hk.

  Konuyu yanlış yerde açtığınızı düşünüyorum.
  Gelir vergi başlığında açınız ki cevap bulasınız

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: Ücretlilerde %35 lik vergi dilimi indirimi ile ilgili Anayasa mahk. kararı hk.

  Alıntı trmersin Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar 08.01.2010 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilen, %35'lik vergi dilim oranıyla ilgili Anayasa mahkemesi kararı ile ilgili belirsizlik sürüyor. 1 Ağustostan itibaren yürürlüğe girecek bu kararla ilgisi bilgisi olan varsa bizimle paylaşmasını rica ederim. Bu nasıl uygulanacak, %35 lik dilime daha önceden girenler iade alacaklarmı, iadeyi personelmi şirketmi alacak vb. bilgisi olanların bilgi ve yorumlarını rica ederim. Saygılar.
  GELİR VERGİSİ YASASI VE İŞ YASASINDA YAPILAN

  BAZI DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ NOT  23.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 01 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı yasa ile gerek Gelir Vergisi ve gerekse İş Yasasında bazı değişiklikler yapılmıştır.  I - Gelir Vergisi Yasasında Yapılan Değişiklik

  Yasa ile ücretlilerin gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapılmış ve ayrıca 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren fazla ödenen vergilerin, son muhtasar beyannamede mahsup edilmesi olanağı getirilmiştir.  274 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde işlemlerin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.  1 - Yeni Vergi Dilimleri

  Yasanın 3.maddesine göre ücretliler için vergi dilimleri şöyle saptanmıştır.  8.800 TL.?ye kadar %15  8.801 TL. - 22.000 TL. arası %20  22.001 TL. - 76.200 TL. arası %27  76.200 TL. ?nin fazlası için %35 oranında vergi tahakkuku yapılacaktır.  Eski yasada üçüncü dilimde 50.000 TL. olan dilim ücretliler için 76.200 TL.?ye kadar genişletilmiş ve 76.200 TL.?den fazlası %35 oranında vergilenmiştir.  Yasanın bu hükmü, 62.maddenin (b) bendi uyarınca 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  2 - Farkların Terkin ve Mahsubu

  Yasa 6.maddesinde fazla ödenen vergilere ait fark tutarının terkin edileceği ve mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri vergiden mahsup edeceklerini öngörmektedir.  274 sayılı Tebliğ Taslağı da mahsup işleminin yapılması için bir Ek Liste 1 hazırlanmasını ve Ağustos ayında verilecek muhtasar beyannameye eklenmesini belirtmiştir. Bu ek listeye vergi ödenmiş aylar, yapılan tevkifat, yeni düzenlemeye göre yapılacak tevkifat ve aradaki fark yazılacaktır. Verilecek muhtasar beyannameler, yapılacak bu mahsuplara göre düzeltilerek verilecektir. Eğer, Ağustos ayındaki vergi tutarları yapılacak mahsuptan azsa, kalan tutarlar öteki aylarda aynı biçimde, fark bitinceye kadar mahsup edilecektir.

  Böylece, çalışanlar da o aylarda daha düşük vergi ödemiş olacaktır.  Yasanın 62.maddesinin (b) fıkrasına göre 6.madde de 01.01.2010 tarihinden itibaren, yürürlüğe gireceği için hesaplamalar, 1 Ocak 2010 tarihi gözönüne alınarak yapılacaktır.  Tebliğin 5.maddesine göre, emeklilik, işten ayrılma, işyerinin kapanması, ölüm gibi durumlarda işten ayrılan işçi veya ölüm varsa haksahibi işyerinden alacağı, kendilerine yapılan ödemeleri ve kesintilerini gösteren bir kağıtla vergi dairesine başvurarak, bu düzeltmenin yapılmasını ve fark vergi tutarlarının kendisine verilmesini isteyebilecektir.  II - İş Yasasında Yapılan Değişiklikler

  Yasanın 48. ve 49.maddelerinde İş Yasasının 2. ve 81.maddeleri değiştirilmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daha önce Yönetmelikle düzenlediği Ortak Sağlık Birimi kurulması, bu birimlerde çalışacakların niteliği, sayısı, yetkisi ve eğitimi gibi konularda Bakanlığın yetkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca işyeri hekimlerinin işyeri sağlık birimlerinde görevlendirilmesi ve görevini yerine getirmeleri hususunda öteki yasaların kısıtlayıcı hükümlerinin uygulanmayacağını öngörmüştür.  Ayrıca Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine ait yasanın 12.maddesine bir bent ekleyerek bu yetkilerin Bakanlığa ait olacağı bir kez daha belirtilmiştir. Böylece Danıştay?ın Yönetmelik hükümlerini durdurması ile ortaya çıkan karmaşanın ortadan kaldırılması düşünülmüştür.  Bakanlığın çıkaracağı bir yönetmelikte uygulamanın belirleneceği de 49.maddede yeralmıştır.  Bilgilerinize sunarım.  Saygılarımla

  Kaynak.. Av. Ergun İnce
  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: Ücretlilerde %35 lik vergi dilimi indirimi ile ilgili Anayasa mahk. kararı hk.

  04 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 27662  Maliye Bakanlığından:

  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  (SERİ NO: 274)

  1. Giriş  6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla (1), 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, 1/1/2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun Resmî Gazete?de yayımlandığı tarih olan 1/8/2010 arasındaki ücret ödemeleri için 6009 sayılı Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya red ve iadesi ile eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği hususları bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.  2. Konu ile İlgili Mevzuat  6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin;  8.800 TL?ye kadar
  %15

  22.000 TL?nin 8.800 TL?si için 1.320 TL, fazlası
  %20

  50.000 TL?nin 22.000 TL?si için 3.960 TL

  (ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL?si için 3.960 TL), fazlası
  %27

  50.000 TL?den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL

  (ücret gelirlerinde 76.200 TL?den fazlasının 76.200 TL?si için 18.594 TL), fazlası
  %35
  oranında vergilendirileceği belirtilmiştir.  Öte yandan, 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 78 inci maddede, "2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup imkânının olmaması halinde ise red ve iade olunur. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.? hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün vermiş olduğu yetkiye istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

  3. Mahsup İşleminin Yapılması

  3.1. 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Olup Ağustos Ayında Muhtasar Beyanname Verecek Olan Mükellefler

  Temmuz ayına ait olup Ağustos ayında muhtasar beyannameyi verecek olan mükellefler, yeni tarifeye göre 1/1/2010 tarihinden itibaren kendi hesapları üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak, beyanname ekinde toplam çalışan bazındaki tevkifat ve fazla yapılan tevkifat tutarları ile aradaki farkı gösteren Ek-1?deki listeyi ekleyecek ve sadece ödenmiş vergileri, beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün "Mahsup Edilen Vergiler" kısmının (20) no'lu satırından (KVK 34/8 Mad. Uyarınca KVK 15/3 Maddeye Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları) sonra gelmek üzere "GVK Geçici 78 inci maddeye göre yapılan mahsuplar" ifadesi ile göstererek mahsup etmek suretiyle beyannameleri düzeltilmiş tutarlara göre vereceklerdir. Ödenmiş olan verginin ilk muhtasar beyannameden mahsup edilememesi durumunda, kalan tutarın sonraki dönemlerde de aynı şekilde mahsup edilebileceği tabiidir.

  Fazla yapılan tevkifat tutarlarının tahakkuk etmesine rağmen ödenmemiş olması halinde ise mahsup söz konusu olmayacak, muhtasar beyanname ekinde verilecek olan her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren Ek-1?deki listeye dayanılarak, vergi dairelerince ilgili dönem tahakkuklarında gerekli düzeltme yapılacaktır.

  Örnek:

  Aylık muhtasar beyan mükellefiyeti olan (A) Ltd. Şti.?nin çalıştırdığı 2 işçinin ücretlerine ait aylık vergi matrahı tutarları 40.000 TL olup, aylar itibariyle kanuni düzenlemenin yapıldığı tarihten önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir:


  (TL)


  Ocak
  Şubat
  Mart
  Nisan
  Mayıs
  Haziran
  Temmuz

  Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi


  7.120


  10.520


  12.400


  14.000


  14.000


  14.000


  -

  Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi


  7.120


  10.520


  10.800


  11.408


  14.000


  14.000


  14.500

  FARK
  0
  0
  1.600
  2.592
  0
  0
  0
  (A) Ltd. Şti. Mart ve Nisan aylarına ilişkin olarak ücretlilerden fazladan kesilip vergi dairesine beyan edilen ve tahakkuk ettirilerek ödenen 4.192 TL'yi, Ağustos ayında verilecek muhtasar beyannamede, ödenecek vergiden mahsup ederek kalan tutar olan (14.000 ? 4.192=) 9.808 TL?yi vergi dairesine ödeyecektir. Dolayısıyla, Temmuz ayında ücretlilerden yapılacak tevkifat tutarı toplamı 9.808 TL olacaktır.

  3.2. 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Muhtasar Beyannamesini Vermiş Ancak Tahakkuk Eden Vergiyi Henüz Ödememiş Olan Mükellefler

  Muhtasar beyannameyi vermiş ancak tahakkuk eden vergiyi henüz ödememiş olan mükellefler tarafından beyanname verme süresinin sonuna kadar düzeltme beyannamesi verilmesi halinde; bu beyannameye Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2010 aylarına ilişkin beyannamelerdeki tutarları ayrıntılı olarak gösteren Ek-1?deki liste eklenecek ve bu Tebliğin 3.1. bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

  3.3. 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Muhtasar Beyannamesini Vermiş ve Tahakkuk Eden Vergiyi Ödemiş Olan Mükellefler

  Muhtasar beyannameyi vermiş ve tahakkuk eden vergiyi ödemiş olan mükelleflerin fazladan ödemiş oldukları vergi tutarları, sonraki dönemlerde verecekleri muhtasar beyannamelere göre ödenecek gelir vergisinden mahsup edilecektir.

  Sonraki dönemlerde verilecek muhtasar beyannamelerde, çalışanlara ait ücret matrahları beyan edilerek bunlara ilişkin yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır. Her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren Ek-1?deki liste muhtasar beyanname ekinde verilecek ve fazla hesaplanması nedeniyle mahsup edilecek tutar, muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün "Mahsup Edilen Vergiler" kısmının (20) no'lu satırından (KVK 34/8 Mad. Uyarınca KVK 15/3 Maddeye Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları) sonra gelmek üzere "GVK Geçici 78 inci maddeye göre yapılan mahsuplar" ifadesi ile gösterilecektir.

  3.4. Muhtasar Beyannameyi Üç Aylık Olarak Veren Mükellefler

  Muhtasar beyannameyi üçer aylık olarak veren mükellefler, fazladan ödenmiş olan vergi tutarlarını Ekim ayında verilecek muhtasar beyannameden, Tebliğin 3.1. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde mahsup edeceklerdir.

  3.5. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verecek Mükelleflerin Yapacakları İşlemler

  Beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler fazla ödedikleri tutarları Tebliğin 3.1. bölümünde açıklanan şekilde tespit ederek, e-beyannamede bu işleme münhasır olmak üzere açılmış bulunan "Mahsup Edilen Vergiler" kısmının "GVK Geçici 78 inci maddeye göre yapılan mahsuplar" satırında göstereceklerdir.

  Ayrıca, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren Tebliğ ekinde yer alan liste (EK:1), elektronik ortamda muhtasar beyanname ekinde verilecektir.

  4. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Az Olması Durumunda Yapılacak İşlemler

  1/1/2010 - 1/8/2010 tarihleri arasındaki ücret ödemelerinden, yeni tarifeye göre hesaplanması gerekenden daha düşük tutarda tevkifat yapılmış olması durumunda oluşan fark tutarlar, vergi sorumluları tarafından 6009 sayılı Kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek, bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve ödenecektir. Söz konusu beyanname e-beyanname vermek zorunda olanlarca elektronik ortamda verilecektir.

  Bu düzeltme beyannamelerinde de mevcut muhtasar beyanname kullanılacak ve söz konusu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmayacaktır. Süresinde düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmayıp, eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde ise bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olacaktır.

  Birden fazla ayda oluşan farklarda her bir ay için ayrı ayrı muhtasar beyanname verilmeyecek, tek bir beyanname ile kesilen vergiler beyan edilerek ödenecektir.

  5. Emeklilik, İşten Ayrılma, İşyerinin Kapanması, Ölüm vb. Durumlarda Fazla Kesilen Vergi Tutarlarının İadesi

  Emeklilik, işten ayrılma, işyerinin kapanması, ölüm gibi haller nedeniyle fazla kesilen vergi tutarlarının hak sahiplerine iadesi, vergi dairelerince yerine getirilecektir. Söz konusu mükellefler, işverenden alacakları ve kendilerinden yapılan tevkifat tutarlarını ayrıntılı olarak gösteren bir yazı ile en son çalıştıkları işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak olup, gerekli düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesince yerine getirilecektir.

  Tebliğ olunur.

  EK-1  GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 78 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VERİLECEK LİSTE  Aylar
  Yapılan Tevkifat
  Yapılması Gereken Tevkifat
  Fark
  ????????????

  1 1/8/2010 tarih ve 27659 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanmıştır.


  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. GV Stopajı Anayasa Mah.Kararı
  Konu Sahibi g705 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Şubat.2012, 15:39
 2. KDV İade ile ilgili Anayasa Mah.Kararı.
  Konu Sahibi g705 Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Şubat.2012, 15:37
 3. Anayasa Mahkemesi Kararı
  Konu Sahibi Devrim BEYAZ Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Ocak.2009, 09:56
 4. Evlenen Kadının Kıdem İstemesi - Anayasa Mahk. Kararı
  Konu Sahibi nane Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Kasım.2008, 11:44
 5. Anayasa Mahkemesi Kararı
  Konu Sahibi pers Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Mart.2008, 13:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36