kamu işçi maaş

Konu: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  118

  Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  26 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete
  Sayı: 28185

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
  KANUN

  Kanun No. 6270
  Kabul Tarihi: 17/1/2012
  .
  .
  .
  MADDE 11 ? 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  ?Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.?

  .
  .
  MADDE 17 ? 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun;
  a) 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?elli milyon lira para cezası? ibaresi ?yüzon Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,

  b) 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?ikiyüz milyon lira para cezası? ibaresi ?dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,

  c) 101 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?yediyüzelli milyon lira para cezası? ibaresi ?binyediyüz Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,

  ç) 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ?yüz Yeni Türk Lirası? ibaresi ?yüzyirmibeş Türk Lirası? şeklinde, (b) bendinde yer alan ?ikiyüz milyon lira para cezası? ibaresi ?dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası? şeklinde, (c) bendinde yer alan ?yüz milyon lira para cezası? ibaresi ?ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,

  d) 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?yüz milyon lira para cezası? ibaresi ?ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,

  e) 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?beşyüz milyon lira para cezası? ibaresi ?binikiyüz Türk Lirası idari para cezası? şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ?yüzmilyon lira para cezası? ibaresi ?ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,

  f) 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan ?iki yüz Yeni Türk Lirası? ibareleri ?ikiyüzelli Türk Lirası? şeklinde, (c) bendinde yer alan ?biner Yeni Türk Lirası? ibaresi ?binikiyüzellişer Türk Lirası? şeklinde, (d) bendinde yer alan ?bin Yeni Türk Lirası? ibaresi ?binikiyüzelli Türk Lirası?, ?beşyüz Yeni Türk Lirası? ibaresi ?beşyüzelli Türk Lirası? şeklinde,

  değiştirilmiştir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  118

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  30 gün içinde verilmesi halinde indirim uygulanacak cezalar...  102-a-1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet ? elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

  102-b İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere uygulanan idari para cezaları.
  (Bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.)


  102-g 4-b ve 4- c Kapsamında Olanların İşe BAŞLAMASI VE İŞİ BIRAKMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİMLER

  102-h Ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret
  tutarında

  102-J sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  118

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  İş Kanununda Değişen Cezalar...

  Madde 99 - Bu Kanunun;
  a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan,
  b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü madde hükümlerine aykırı davranan,
  c) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan,
  İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüzon Türk Lirası idari para cezası verilir.
  Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık(2)

  Madde 100 - Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir.

  Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

  Madde 102 - Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 17/4/2008-5754/85 md.) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası ,
  b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası,
  c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası, Verilir.

  Madde 103 - Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir.


  Madde 104 - Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline binikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

  64 üncü ve 65 inci maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir.

  Madde 105 ? (Değişik: 15/5/2008-5763/9 md.)

  Bu Kanunun;
  a) 78 inci maddesinde öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için ikiyüzelli Türk Lirası, alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar,

  b) 86 ncı maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için, 87 nci maddesi gereğince çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her çocuk için ikiyüzelli Türk Lirası,

  c) 77 nci maddesine aykırı hareket eden, 78 inci maddesi gereği işletme belgesi almadan işyeri açan veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almayan, 79 uncu maddesi gereğince faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren veya kapatılan işyerlerini izinsiz açan, 80 inci maddesinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranan, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan, 81 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen, 88 ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen şartlara ve usullere uymayan işveren veya işveren vekiline binikiyüzellişer Türk Lirası,

  d) Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için binikiyüzelli Türk Lirası, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için beşyüzelli Türk Lirası,

  idari para cezası verilir.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2012
  Mesajlar
  61

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  İşe giriş bildirgesini yanlışlıkla 1 ay geriye dönük onayladık.İndirimden faydalanabiliyormuyuz?Normalde 1 asgari ücret olan ceza düşebilir mi?

 5. #5
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  15 gün içinde ödenirse 1/4 indirim.
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 6. #6
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  5510 sayılı kanun 102.madde birinci fıkrası (i) bendi ....

  devamını paylaşırmısınız.
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  Yasal süreden sonra 30 gün içinde bildirim yapılır ise ve ipc tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenir ise ipc 1/4 iniyor. Kısaca ipc nin dörtte birini ödüyorsunuz.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 8. #8
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.397

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  Arkadaşlar şuan 2011/Şubat ayına ait bir işten çıkış bildirgesi versek ne kadar ceza öderiz ? O dönemdeki asgari ücret üzerinden mi olacak ceza ?
  __Emrah GEDIK__ RSA

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  2011/02 sonrasındaki aylık bildirimde bu sigortalı gözüktü mü? yani çıkışı yapılacak işçi için primler yattı mı?
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 10. #10
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.397

  Ynt: Sgk Ve İş Kanununda Cezalar Değişti (6270 sayılı Kanun)

  Yok e-bildirgede gözükmüyor hiç Şubat'tan sonra.Prim falan yatmadı.Biz programdan çıkışını yapmışız ancak sgk'dan çıkış yapmayı unutmuşuz.Şimdi çıkışını yapıcaz.
  __Emrah GEDIK__ RSA

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 6736 Sayılı Kanun İle 7020 Sayılı Kanun
  Konu Sahibi URUM79 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Haziran.2017, 14:04
 2. 5510 Sayılı Kanun 5 Puan İndirimi Ve 6111 Sayılı Kanun Hk.
  Konu Sahibi aliguler81 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2013, 10:48
 3. 6111 Sayılı (Torba) Yasa ile İş Kanununda Yapılan Değişiklikler
  Konu Sahibi ebru şener Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Mart.2011, 23:01
 4. 5811 sayılı varlık barışı kanununda beyanname verme süresi
  Konu Sahibi questosera Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 30.Aralık.2009, 12:28
 5. Turizm Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2008, 17:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36