Hepimize kolay gelsin arkadaşlar,
Tek bir işçisi olan işyerinde 14/09/2009 tarihinde o tek bir işçide işten çıktı.
Çıkan işçiye ait İşçi çıkış bildirimini kağıt ortamında hazırlayıp 10 günlük süresi içinde posta yoluyla idareye ulaştırdık.

Bu uygulamayı SGK nın 2009-92 ve 2009-121 sayılı genelgeleri uyarınca yaptık.
Bu genelgelerden 2009-92 de konuyla ilgili olarak deniyor ki :
3- Sigortalı İlk/Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ?in ?Hizmet Akdine Tabi Çalışanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi ? başlıklı bölümünde,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü tutulanların,

- Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini; 1/11/2008 tarihinden itibaren,

- Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise; 1/12/2008 tarihinden itibaren,

e-Sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutuldukları, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmayan işverenlerin ise, ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma kağıt ortamında verebilecekleri gibi istemeleri halinde e-Sigorta kanalıyla da gönderebilecekleri açıklanmıştır.

Bu bağlamda, 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, bir sigortalı çalıştıran resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğundan, bir sigortalının çalıştırıldığı özel nitelikteki işyerlerinde 1/10/2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15/10/2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu bildirgeler Kuruma yasal süresi içinde kağıt ortamında verilse dahi, ilgililere, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

derken
2009-121 de işçi çıkış bildirimlerinde de aynı süre ve usullerin geçerli olduğunu karara bağlıyor.

Bu genelgeler uyarınca yaptığımız çıkış sebebiyle geçen ay 693 TL İPC kesildi.Yaptığımız yazılı itirazı kabul etmeyen idare ,mahkeme yolunu bize gösterdi.Şimdi yaptığımız uygulamadan bile şüphe duyar hale geldik.Bu konuda gözümüzden kaçan bir nokta mı var diye?
Konuyla ilgili sizlerin başına bu tür bir olay geldi mi merak ediyorum.Ayrıca hatalı bir uygulama mı yapıyoruz ?
Konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim.
Saygılarımla.