kamu işçi maaş

Konu: Yabancı Ülkede Çalışma

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  82

  Yabancı Ülkede Çalışma

  Merhabalar,
  Türkiyede Uluslararası taşımacılık yapan bir şirketiz. İtalyadada irtibat ofisimiz bulunmakta. Şimdi biz Türkiyedeki merkez şirketimizden bir arkadaşımızı sürekli olarak yani süre belirtmeden çalışması için görevlendirmek istiyoruz. Aşağıda cevabını bulmakta zorlandığım ve madde madde yazdığım sorulara cevap vermenizi istirham ederim. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1.Öncelikle geçici görevle gitmesi veya sürekli görevle gitmesi arasında ne gibi şirketimiz için olumlu-olumsuz bir etkisi olur?
  2.İtalyadan SGK?sını ödemek istesek buradan da sigortasını devam ettirmemiz gerekir mi? (Kısa vadeli ve Genel Sağlık sigorta primi)
  3.Onun dışında geçici görev ile gönderirsek eğer (en fazla 2 yıl oluyor sanırım) sigortasının tamamını burada ödemek istesek uzun vadeli sigorta kolları dahil oluyor mu yoksa uzun vadeli sigorta kollarını ödemeden mi yapılması gerekiyor?
  4.Herhangi bir kuruma müracaat edilmesi gerekiyor mu? SGK, Bölge çalışma müdürlüğü vs?

  Tekrar teşekkür ederim.


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.520

  Ynt: Yabancı Ülkede Çalışma

  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri

  Bir Türk işverenin yurt dışında iş yeri oluşturması iki şekilde olabilir:
  -Şube açmak,
  -İrtibat bürosu kurmak.
  --Yurt dışındaki iş yeri şube şeklinde ise, yani bu işyerinin kendi hasılatı varsa (işe ilişkin hasılat Türkiye?den fatura edilmiyor ve bu işe ilişkin gider ve maliyetler Türkiye?de kayda alınmıyorsa); şube tarafından yapılan ücret ödemeleri üzerinden Türk mevzuatına göre stopaj yapılması söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir durumda tamamen yurt dışında cereyan eden Türkiye ile ilgilisi bulunmayan bir ödemeden bahsedilmektedir.
  Vergide hükümranlık ilkesi uyarınca Türk Vergi Kanunlarının stopaj açısından böyle bir ödeme için uygulanması mümkün değildir.
  --Yurt dışındaki işyeri irtibat bürosu niteliğinde ise, yani bu işyerinin kendi hasılatı yoksa, bu işyerine ilişkin masraflar Türkiye?den karşılanıp Türkiye?de gider kaydedilmekte ise; uyruğuna ve ikamet yerine bakılmaksızın bu ofiste çalışanlara yapılan ücret ödemeleri kural olarak gelir vergisi stopajına tabidir.

  SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANAN / İMZALANMAYAN ÜLKELER:

  4958 sayılı Yasayla getirilen bir değişiklikle 506 sayılı Yasanın 86. maddesinin son fıkrasına "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi" imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki işyerlerinde çalışmak üzere giden Türk İşçilerine istekleri halinde 85. madde hükümlerinin uygulanacağı" şeklinde bir hüküm getirilmek suretiyle bu konudaki eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.

  MEVZUAT:
  KANUN NO: 5510
  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
  Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006
  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200
  Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları
  MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder.
  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçileri de bu Kanunun uygulanmasında geçici görevle yurt dışına gönderilmiş sayılır.

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ
  TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası : 3146

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  Kabul Tarihi : 9/1/1985
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/1/1985 Sayı: 18639
  İşlenen Son Değişiklik :16.07.2003/4947
  MADDE 2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
  l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

  KANUN NO: 4904
  TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
  Kabul Tarihi: 25 Haziran 2003
  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Temmuz 2003 - Sayı: 25159
  Kurumun görevleri
  MADDE 3.- Kurumun görevleri şunlardır:
  d) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak.
  KANUN NO: 4958
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
  Kabul Tarihi: 29 Temmuz 2003
  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Ağustos 2003 - Sayı: 25191
  MADDE 39.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 85 inci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır."
  506 s.K. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
  İSTEĞE BAĞLI SİGORTAŞARTLAR
  MADDE 85 - (Değişik: 3395 - 20.6.1987) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için ;
  A) a) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belirtilen bir yazı ile Kuruma müracaatta bulunmak,
  b) Müracaat tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş olmak;
  c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmamış olmak,
  d) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini belirten müracaatının Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından başlayarak, her yıl için 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,
  Şarttır.
  B) a) (Değişik: 4447 - 25.8.1999) İsteğe bağlı sigortalılığa devam etmek isteyenler ödeyecekleri isteğe bağlı sigorta primlerini, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirler.
  b) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 360 günlük prim ödeyenler yazılı talepte bulunmak şartıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itibaren prim hesabına esas derece ve kademesini en çok bir derece yükseltebilir.
  c) İsteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gerekir.
  Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
  MADDE 85.- (Değişik: 4842 - 9.4.2003 / m.33 - Yürürlük m.39 e) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için;
  A- a) En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
  b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,
  c) İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,
  d) Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak,
  Şarttır.
  B- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. Şu kadar ki, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgileri kesilmediği tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları başladığı tarih itibariyle iptal edilerek, ödedikleri primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilir.
  C- a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirlerler. İsteğe bağlı sigorta primi oranı (Değişik ibare: 5198 - 24.6.2004 / m.13 - Yürürlük m.21/b) "%25" olarak uygulanır.
  b) İsteğe bağlı sigorta primlerinin, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
  D- İsteğe bağlı sigortalılık;
  a) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,
  b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  c) İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  d) Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,
  e) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
  İtibaren sona erer.
  E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşul, 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının (D) bendine göre çalışanlar için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması gerekir. E- (Değişik: 4958 - 29.7.2003 / m.39) Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır.

  4958 s.K. MADDE 40.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  "Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın %30'udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır."

  TOPLULUK SİGORTASI
  506.s. K.MADDE 86 - Kurum, 2 nci ve 3 üncü maddelere göre sigortalı durumunda bulunamayanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak genel şartlarla (İş kazalariyle meslek hastalıkları), (Hastalık), (Analık), (Malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarından birine, birkaçına veya hepsine toplu olarak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleşmeler yapabilir.
  (Ek fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.40 - Yürürlük m.58 a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın (Değişik ibare: 5198 - 24.6.2004 / m.13 - Yürürlük m.21/b) "%25"idir. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
  (Ek fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.40 - Yürürlük m.58 a) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır.

  SONUÇ:
  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri,
  Yasa ile "geçici görev" kapsamına alınan yurtdışına çalıştırılmaya götürülecek işçiler için işverenin ödeyeceği prim yükünün ağır olması,
  Karşısında sorun olmaya devam edecek gibi görünüyor.
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yabancı Ülkede İşçi Çalıştırma Hk.
  Konu Sahibi merve27 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Nisan.2014, 17:36
 2. Yabancı Ülkede Çalışan Türk İşçiler Hk.
  Konu Sahibi lrtysh Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Kasım.2011, 14:50
 3. Merkezi yabancı ülkede bulunan bir şirkete şube açmak
  Konu Sahibi DİDAR Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Şubat.2010, 17:26
 4. Yabancı Ülkede Şube Açılışı
  Konu Sahibi sonercalcı Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Mayıs.2007, 22:54
 5. Yabancı Ülkede Kurulu Şirketin Türkiye'de Şube Açması
  Konu Sahibi cevahir Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Kasım.2006, 13:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36