SGK Genelgesi, 2013/4 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar)

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2013 yılı için uygulanacak olan asgari ücret