taşeron kamu işçi maaş programı

Like Tree4Beğeni

Konu: Çalışanların Sgk Kurumuna Bildirimi

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.423

  Çalışanların Sgk Kurumuna Bildirimi

  Sevgili formdaşlarım


  10.06.2014v tarihli Resmi Gazatede çıkan Tebliğli istinaden ekte fgönderdiğim formun doldurularak en geç
  01.08.2014 tarihine kadar mükelleflerin bağlı olduğu SGK il Müdürlüklerine verilmesi gerekiyor


  Bu bilgiler doldurulduktan sonra;

  1-)Elden
  2-)PTT
  3-)Mail

  Yoluyla gönderilebilecek.Aksi takdirde ;İdari para cezalarıMADDE 35 (1) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen sigortalılık kontrolleri ve buna müteakip bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, bilgi ve belgeleri belirtilen şekilde ve sürede vermeyenlere aynı maddenin (i) bendindeki işledikleri fiillere göre işlem yapılır.

  EK 1 FORM

  5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASI İLE 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ’E İSTİNADEN KULLANILMASI ZORUNLU İŞVEREN/ÇALIŞAN FORMU
  SIRA NO
  T.C. KİMLİK NO
  ADI - SOYADI
  İŞLEM TARİHİ
  İŞE BAŞLAMA TARİHİ
  AYLIK ÜCRET (BRÜT)
  *AKTİF OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN İŞYERİ SAHİBİ / İŞYERİ ÇALIŞANI İLE İŞYERİ BİLGİLERİ
  EĞİTİM BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ
  (İlgili Kurumlarca doldurulacaktır)
  SİGORTALILIK STATÜSÜ**
  (İşyeri çalışanı, işyeri sahibi)
  İŞYERİ ÜNVANI
  İŞYERİ ADRESİ VE İLİ
  BAŞLANGIÇ
  BİTİŞ


  efsane678 ve smmm-ankara- bunu beğendi.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2013
  Mesajlar
  14
  Saat ücretli ödeme yapan fabrikalarda çalışma saatine göre Brüt ücret değişmekte, bu formda bulunan (aylık brüt ücret) yere ne yazacağız...
  Her ay değişiyor rakkam?
  efsane678 bunu beğendi.

 3. #3
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.124
  Bu tabloyu işverenler vermeyecek ki!
  Form ve bilgi verecekler;
  Bankalar, Kamu İdaleleri, (Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Diğer Kurum ve Kuruluşlar (Bağımsız spor federasyonları, Banka sandıkları, Basın İlan Kurumu, Borsa İstanbul, Kamu İhale Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türk Patent Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu)
  smmm-ankara- bunu beğendi.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 4. #4
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.396
  Bu işlemi sadece bankalar ve kamu idareleri yapacak.
  __Emrah GEDIK__ RSA

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.423
  Rietveld;365272]Bu işlemi sadece bankalar ve kamu idareleri yapacak.[/QUOTE]


  10 Haziran 2014 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 29026
  TEBLİĞ
  Sosyal Güvenlik Kurumundan:
  BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN
  SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN
  ALINACAK BİLGİ VE BELGELERE DAİR TEBLİĞ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
  Dayanak
  MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşları,
  c) Diğer kuruluşlar: Kanunun 100 üncü maddesinde sayılan döner sermayeli kuruluşlar ve tüzel kişiler ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,
  ç) Durum tespiti: Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgari işçiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,
  d) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarca internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,
  e) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
  f) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları,
  g) İşyeri sahibi: Kanuna göre sigortalı olanların işlerini yaptıkları işyerlerinin sahibi veya kullanıcısı olan gerçek ya da tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
  ğ) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve bu fıkrada belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,
  h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
  ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
  i) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek tutarı,
  j) Sigorta primi: Sigortalılar için 5510 sayılı Kanunda, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ve 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen prime esas kazançlar ve oranlar üzerinden alınacak tutarı,
  k) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından kendi adına prim ödeyen ya da adına prim ödenmesi gereken kişiyi,
  ifade eder.


  Sayın Rietveld
  Resmi Gazateden de anlaşılacağı gibi 4a kapsamındakilerden de bahsediyor

 6. #6
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.124
  Tebliğin devamında kimlerden nasıl bilgi istendiği tek tek sayılmış ve orada alıntı yaptıklarınız sayılmamıştır. Tanımlarda geçmesi kimlerin bilgisini istediklerine dairdir. Zaten tebliğin amacı sigortasız çalıştıranları/çalışanları ortaya çıkarmaktır. Hiç bir işverende ben sizortasız şunu şunu çalıştırıyorum demez.
  Konu merkür2 tarafından (24.Haziran.2014 Saat 12:29 ) değiştirilmiştir.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  340
  Sonuç olarak bildirilecek mi, bildirilmeyecek mi?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2011
  Mesajlar
  319
  Arkadaşlar merhaba;
  Bu formu nasıl dolduracağız anlamadım ben. yanında 3 çalışanı olan mükellefim var. her bir çalışan için mi dolduracağım ?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2011
  Mesajlar
  28
  Günaydınlar,
  Bu konuyla ilgili çalışma yapan varmı acaba?

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800
  Selamlar, Bu formu sigorta müdürlüklerine elden teslim eden varmı ?
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Şubat.2018, 12:02
 2. Çalışanların Bildirimi
  Konu Sahibi eneral Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 17.Aralık.2015, 13:51
 3. Özürlü Çalışanların SGK ya Bildirimi
  Konu Sahibi pascal Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 13.Ocak.2009, 16:42
 4. Reformla SSK'lı Çalışanların Bildirimi Nasıl Olacak?
  Konu Sahibi ferhat Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2008, 10:30
 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Taşeron Bildirimi
  Konu Sahibi ferhat Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2008, 15:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36