20.11.2008 Kazım YILMAZ Takvim

Danıştay, yeminli mali müşavirlerin (YMM) sorumluluklarının sınırlı olduğuna karar verdi. Karar YMM'leri rahatlattı.
Yeminli mali müşavirler mükelleflerin hesaplarını denetliyor ve Maliye Bakanlığı'na rapor veriyor. Verdikleri raporların yanlış olması durumunda Maliye Bakanlığı YMM'leri de mükellefle birlikte sorumlu tutuyor. Hatta, mükellef ortadan kaybolduysa bütün vergi ve cezaları YMM'den tahsil ediyor.
Mükellefin defterlerine hiç girmeyen işlemler olması, hatta YMM bu tür işlemleri hiçbir şekilde öğrenemeyecek olsa bile Maliye YMM'leri sorumlu tutuyor.
Danıştay, YMM'lerin rahat bir nefes almalarını sağladı. YMM'lerin sorumluluklarının sınırsız olmadığına, bilmediklerini bilme olanaklarının olmadığı konulardan sorumlu olmayacaklarına karar verdi.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, bir firmanın kayıtdışı alıp kayıtdışı sattığı mallardan YMM'nin haberi olmayacağına, bu nedenle de bu şekilde kayba uğratılan vergiden sorumlu tutulamayacağına karar verdi. 21.3.2008 tarih ve E:2007/319, K:2008/212 sayılı kararda, Maliye elemanları tarafından firmanın müşteri departmanından alınan müşteri listeleri ile yasal defterler karşılaştırılarak bulunan matrah farkından YMM'nin sorumlu olmayacağına karar verdi. (Kararın tam metni www.ky-ymm.com adresinde)
Kararda, yasal defter ve kayıtlar arasında bulunması zorunlu olmayan ve yeminli mali müşavire ibraz edilmeyen belgelere dayanılarak saptanan matrah farkından dolayı, YMM'nin müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulmasına olanak bulunmadığı belirtilerek, YMM adına düzenlenen ödeme emri iptal edildi.
Davanın bir özelliği de, YMM'nin sorumluluğunun olmadığı yönündeki kararda YMM Odası tarafından yapılan disiplin soruşturmasında, disiplin kovuşturmasına gerek olmadığına karar verilmiş olmasının yer alması.
YMM'ler, Maliye'nin sorumluluğu gereğinden fazla sert uyguladığını, bu kararın kendileri için çok önemli olduğunu belirtiyor.