taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  82

  DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

  Kamu kurumu niteliğindeki meslekler yeniden değerlendirilecek  ANKARA -AA- Devlet Denetleme Kurulu`nun (DDK) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin raporunda, konuyla ilgili Anayasa`nın 135. maddesinin, tüm kurumları kapsayacak şekilde çağın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi, "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu" statüsünün de yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
  DDK`nın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül`ün talimatıyla çalışmalarına başladığı "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı raporu tamamlandı ve özeti Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşu olarak kurulan 18 farklı meslek grubu ve 5 bine yakın meslek kuruluşunun incelendiği raporda, mesleki örgütlenmenin tanımı, tarihsel süreci ve Türkiye`deki durumuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
  Raporda, meslek kuruluşları üzerinde 1961 Anayasası ile azalan devlet vesayetinin 1982 Anayasası ile tekrar genişletildiği anlatıldı.
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını homojen bir yapıda ve tek tip halinde sınıflandırmanın mümkün olmadığı ifade edilen raporda, bunlara ilişkin genel çerçeve ve ilkelerin Anayasa ve ilgili yasalarla düzenlendiği kaydedildi.
  Raporda, meslek kuruluşlarının hukuki niteliklerinin, idare içindeki yerlerinin, kamu kurumu niteliği ve kamu tüzel kişiliğine sahip olma sebeplerinin, meslek kuruluşlarıyla sivil toplum ve demokrasi ilişkisi konusundaki tartışmalar ve farklı yaklaşımların, örgütsel yapılarına ili şkin değerlendirmelerin, yüksek yargı organları ve Rekabet Kurulu kararlarının mevcut mesleki örgütlenme yapısında önemli hukuksal, yapısal ve işlevsel sorunlar bulunduğunu gösterdiği belirtildi.
  Kamusal tipteki örgütlenme modelinin, meslek kuruluşlarının meslek ve meslek mensuplarına yönelik işlev ve görevlerini gereği gibi yerine getirmesini engellediği ifade edilen raporda, bu kuruluşların ne kamu kurumu veya kuruluşu olarak tam anlamıyla kamu hukuku kurallarına tabi bir idare teşkilatı ne de sivil toplum kuruluşu olarak yapılandırılmasının en önemli sorun olduğu vurgulandı.
  Raporda, bu örgütlerin "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu" olarak adlandırılmasının, mahiyeti belirsiz ve muğlak tanım olduğuna yer verildi.
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerini devletten tamamen bağımsız, özel hukuk hükümlerine tabi birer sivil toplum kuruluşu olarak nitelemeleri ve toplumu ve kamu otoritelerini buna ikna etmeye çalışmalarının bilinçli bir yaklaşım olduğuna değinilen raporda, şöyle denildi:
  "Nitekim, kamusal otorite ve yetki kullanımına ihtiyaç duyulduğunda `sivil toplum kuruluşu` hüviyeti yerine `kamu tüzel kişiliği` ve `kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu` niteliğinin öne çıkarılması da bu yaklaşımdaki çelişkiyi ortaya koymaktadır. Böylece, meslek kuruluşlarına iki farklı boyut kazandırılmakta; kamusal güç ve yetki kullanılan durumlarda, üyeler veya diğer kuruluşlarla olan ilişkilerde `kamu kurumu niteliği` öne çıkarılmakta, devlet ve merkezi idare kuruluşlarıyla ilişkiler gündeme geldiğindeyse `sivil toplum kuruluşu` yönüne dikkat çekilmektedir."
  Raporda, meslek kuruluşlarının birçoğunda eşitlik, katılı mcılık, çoğulculuk, hizmet odaklı yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi gelişmiş demokrasi uygulamalarının temel değerlerinin uygulanabildiğini söylemenin mümkün olmadığı belirtilerek, devlet karşısında özerk ve her yönüyle çoğulcu bir yapının tesisi ve faaliyetlerin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu" statüsünün mevcut ihtiyaçlar ve yaşanan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
  Türkiye`de meslek kuruluşlarının kanunen kendilerine çizilen çerçeveyi genişleterek bir meslek örgütü olmanın ötesinde çok farklı işlevler üstlendiklerinin kendilerine biçtikleri misyon ve açıklamalarından görüleceğine işaret edilen raporda, meslek kuruluşlarının siyasi iktidarı yalnızca ekonomik ve mesleki çıkarları doğrultusunda etkilemeyi yeterli bulmadığı; siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel hatta dış politika dahil her alanda söz sahibi olma arayışında oldukları belirtildi.
  Raporda, "Kuruluş amaçlarına uygun olmayan faaliyetlerin yaygınlaşması, meslek kuruluşları açısından önemli bir sorun olarak yabancılaşmayı ortaya çıkarmaktadır" denildi.
  Meslek Kuruluşlarında hakim olan örgütsel etkinlik algılamalarının, meslek kuruluşlarının örgütsel sağlığını bozduğu görüşüne de yer verilen raporda, yıllardır giderilemeyen sorunların mesleki örgütlenmenin mecburi, tekelci ve hiyerarşik yapısını pekiştirdiği kaydedildi.
  Raporda, özellikle seçim dönemlerindeki ideolojik kamplaşmalar ve çekişmelerin ortak değerleri zayıflattığı, meslek mensupları arasındaki işbirliği ve dayanışma ruhunu zedelediği ifade edildi. Büyük çoğunluğun aktif katılımdan ziyade örgütsel faaliyetlerin tamamen dışında kalmayı tercih ettiği anlatılan raporda, bu durumun örgütlerin belli grupların ya da görüşlerin tekelinde kalmasına ve mesleki çıkarların korunması yönünde faaliyet yürütmekten uzaklaşmasına yol açtığı belirtildi.
  Raporda, meslek kuruluşları organlarının seçimlerindeki demokratik olmayan uygulamalar şöyle sıralandı:
  - Amaç dışı faaliyetler,
  - Kaynakların yönetim ve kullanımındaki sorunlar ve etkinsizlikler,
  - Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülememesi,
  - Meslek mensuplarının beklentilerinin yeterince karşılanamaması,
  - İç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının yetersiz kalışı,
  - Bütçe, muhasebe, satın alma ve personel işlemlerindeki düzenleme eksiklikleri,
  - Tanınan yetki ve ayrıcalıklar, vergisel yükümlülükler ve diğer bazı konulardaki
  sorunlar,
  - Üyeler ve meslek kuruluşları arasında güven ilişkisinin tesis edilememesi,
  - Devletle olan ilişkiler,
  - Dış denetim yetkisi bulunan bakanlık ve diğer kuruluşların bu denetimleri
  yapmaması,yapamaması.
  Raporda, sorunların çözümü için önerilen iyi yönetim ilkeleri "Kurumsallaşma, açıklık,saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, bilgi yönetim sistemi, risk yönetimi, performans yönetimi veya ölçümü, yeterli ve etkin işleyen bir iç kontrol sistemi, fonksiyonel bağımsızlığı bulunan iç denetim, bağımsız dış denetim, yönetimde, faaliyetlerde ve kaynak kullanımlarında ekonomiklik, verimlilik ve etkinliğin sağlanması, yeniliğe açık olma, hukuka uygunluğun sağlanması, etik kurallara uyum, hizmet sunumlarında kalite ve standart sağlanması, liyakat ve performansa dayalı insan kaynakları yönetimi" olarak sıralandı.
  Devletin meslek kuruluşlarına yetki devrinin amacına ve usulüne uygun kullanılması gerektiği ifade edilen raporda, "Meslek kuruluşlarının Anayasal ve yasal çerçevede meslek ve meslek mensuplarına ilişkin hizmet ve görevlerini yürütmeleri, bu alana yönelmeleri ve kurumsal olarak salt ideolojik,politik veya güç-iktidar elde etme yaklaşımlarından uzaklaşmalarının sağlanması gerekmektedir" görüşüne yer verildi.
  Raporda, söz konusu değerlendirmeler ışığında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Anayasa`nın 135. maddesinin yeniden düzenlenmesi ve düzenlemenin tüm kuruluşları kapsayacak şekilde çağın ihtiyaçlarına göre yapılması önerildi. Bu önerinin gerekçeleri arasında mesleki amaçların elde edilmesine yönelik uygulamalarla meslek kuruluşları organlarının sadece unvan ve yetki kullanan, üyelerden toplanan ve diğer şekillerde elde edilen kaynakları yöneten, belli durumlarda rutin hale gelmiş toplantıları yapan ve gerek görüldüğünde açıklama yapmak ve bildiri yayımlamakla yetinen birimlere dönüşmesinin engellenmesi gösterildi.
  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarında; örgüt faaliyetlerine aktif katılımın sağlanması, mesleki dayanışmanın artırılması ve demokratik bir yapının oluşturulması amacıyla organlarının teşkili ve üyelikle ilgili kurallar konusunda da yenilikler istendi. Bu yenilikler arasında, birlik veya konfederasyonların genel kurullarında odaların delege sayısı açısından tavan sınır konulması, aynı kişilerin uzun yıllar boyunca seçilmeleri sonucunda ortaya çıkan hiyerarşik ve tekelci yapıların giderilebilmesi amacıyla yönetimlerde başkanlık ve üyeliklerin iki dönemle sınırlanması, merkezi idarenin meslek kuruluşları üzerindeki vesayet yetkisinin kapsam ve sınırının gözden geçirilmesi sayıldı.
  Meslek kuruluşlarının ekonomik durumlarıyla ilgili değerlendirmelere de yer verilen raporda, 2008 yılı itibarıyla meslek kuruluşlarının yıllık toplam gelirinin 2 milyar liranın üzerinde olduğu kaydedildi. Bu rakamın sadece yıllık geliri gösterdiğine dikkat çekilen raporda, meslek kuruluşlarının tüm mal varlıklarının bu rakamın dışında olduğu belirtildi.
  Yıllık gelirleri ve aktif kıymetlerinin ulaştığı düzeylerin meslek kuruluşlarını ciddi bir ekonomik organizasyon haline getirdiğine işaret edilen raporda, mali yönetim ve hesap verebilirliğin önem kazandığı vurgulandı ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.
  Bununla ilgili düzenlemeler arasında, meslek kuruluşlarının mevzuata uygun olmayan harcamalarıyla ilgili olarak şahsi mali sorumluluk uygulaması getirilerek özel yaptırımlar öngörülmesi, birlik ve odalarca verilen hizmetler karşılığı tahsil edilen ücretlerle kimlik ve ruhsat gibi düzenlenen bazı evrak karşılığında tahsil edilen bedellerin aşırı fiyatlandırılmasının önlenmesi amacıyla, fiyatların kamu otoritesince onaylanması önerisi de yer aldı.

  Netgazete


  Mesleğini ve meslektaşını seven meslektaşınız<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ALİ ÖZBEK-BURSA

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  71

  Ynt: DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

  ''Yıllık gelirleri ve aktif kıymetlerinin ulaştığı düzeylerin meslek kuruluşlarını ciddi bir ekonomik organizasyon haline getirdiğine işaret edilen raporda, mali yönetim ve hesap verebilirliğin önem kazandığı vurgulandı ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydedildi. '' bakalım sonucunda bir şey olacak mı? ruhsat içi istenen bedel çok yüksek...

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  82

  Ynt: DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

  Rapordan çıkan sonuçları maddeler halinde sıralarsak.

  1-Kamusal tipteki örgütlenme modelinin, meslek kuruluşlarının meslek ve meslek mensuplarına yönelik işlev ve görevlerini gereği gibi yerine getirmesini engellemektedir.

  2-Mevcut mesleki örgütlenme yapısında önemli hukuksal, yapısal ve işlevsel sorunlar bulunmaktadır.

  3- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerini devletten tamamen bağımsız, özel hukuk hükümlerine tabi birer sivil toplum kuruluşu olarak nitelemektedirler.Toplumu ve kamu otoritelerini buna ikna etmeye çalışmaktadırlar.

  4-Hepimizin özlemini çektiği, eşitlik, katılımcılık, çoğulculuk, hizmet odaklı yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi gelişmiş demokrasi uygulamalarının temel değerlerinin uygulanmadığı,bende bir ekleme yapayım,farklı düşünenin ,fikir üretenin,faydalı olanın dışlanmadığı bir yönetim anlayışının olmadığı,

  5- Meslek Oda ve üst birliklerin ; siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel hatta dış politika dahil her alanda söz sahibi olma arayışında oldukları,

  6-Kuruluş amaçlarına uygun davranılmadığı,

  7-Meslek Kuruluşlarında hakim olan örgütsel etkinlik algılamalarının, meslek kuruluşlarının örgütsel sağlığını bozduğu , yıllardır giderilemeyen sorunların mesleki örgütlenmenin mecburi, tekelci ve hiyerarşik yapıya kaydığı,

  8-Seçim dönemlerindeki ideolojik kamplaşmalar ve çekişmelerin ortak değerleri zayıflattığı, meslek mensupları arasındaki işbirliği ve dayanışma ruhunu zedelediği ,

  9-Çoğunluğun aktif katılımdan ziyade örgütsel faaliyetlerin tamamen dışında kalmayı tercih ettiği, bu durumun örgütlerin belli grupların ya da görüşlerin tekelinde kalmasına ve mesleki çıkarların korunması yönünde faaliyet yürütmekten uzaklaşıldığı,

  10- Amaç dışı faaliyetlerin yapıldığı,

  11-Kaynakların yönetim ve kullanımındaki sorunlar ve etkinsizliklerin had safhada olduğu,

  12-Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülemediği,

  13-Meslek mensuplarının beklentilerinin yeterince karşılanamadığı,

  14- İç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının yetersiz kaldığı,

  15-Bütçe, muhasebe, satın alma ve personel işlemlerindeki düzenleme eksiklikleri olduğu,

  16-Tanınan yetki ve ayrıcalıklar, vergisel yükümlülükler ve diğer bazı konularda sorunlar olduğu,

  17- Üyeler ve meslek kuruluşları arasında güven ilişkisinin tesis edilememesi,

  18-Devletle olan ilişkilerde zayıflık,

  19-Dış denetim yetkisi bulunan bakanlık ve diğer kuruluşların bu denetimleri
  yapmaması,yapamaması.

  20-Hukuka uygunluğun sağlanamadığı,

  21-Etik kurallara uyumun zayıf olduğu,

  22-Hizmet sunumlarında kalite ve standart sağlanamadığı,

  23-Liyakat ve performansa dayalı insan kaynakları yönetiminin olmayışı,

  24-meslek kuruluşları organlarının sadece unvan ve yetki kullanan, üyelerden toplanan ve diğer şekillerde elde edilen kaynakları yöneten, belli durumlarda rutin hale gelmiş toplantıları yapan ve gerek görüldüğünde açıklama yapmak ve bildiri yayımlamakla yetinen birimlere dönüştüğü,

  25-Aynı kişilerin uzun yıllar boyunca seçilmeleri sonucunda hiyerarşik ve tekelci yapıların oluştuğu,

  26- Merkezi idarenin meslek kuruluşları üzerinde sınırsız vesayet yetkisinin olduğu,

  27-Mevzuata uygun olmayan harcamalarınyapıldığı,

  28- Birlik ve odalarca verilen hizmetler karşılığı tahsil edilen ücretlerle, kimlik ve ruhsat gibi düzenlenen bazı evrak karşılığında tahsil edilen bedellerin aşırı fiyatlı olduğu.

  Mesleğini ve meslektaşını seven meslektaşınız<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ALİ ÖZBEK-BURSA

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.409

  Ynt: DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

  Benim anlamadığım bu meslek kuruluşları başka ülkenin kuruluşlarımıdır.? T.C nin her yerinde , her kurumunda olan gelişme/yozlaşma ikilemi burda da aynen görülmektedir.
  sanki D.D.K kurumu sütten çıkmış ak kaşık da (yad ülkemizin diğer bir kurumu) Meslek kuruluşlarını yetersizlikle suçluyor.
  Söylenennlerin büyük bir kısmı gerçek payı yüksek. Ancak aslında bunların altında yatan temel ve gizli amaç da var . Ancak satır aralarında görünüyor.
  O da meslek kuruluşu falan , öyle özerk olmasın hepsi benim olsun, Hiç bir çatlak ses çıkmasın (Örneğin barolar) Herkes dönem iktidarının tamamaen paralelinde olsun amacıdır.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  82

  Ynt: DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı
  Benim anlamadığım bu meslek kuruluşları başka ülkenin kuruluşlarımıdır.? T.C nin her yerinde , her kurumunda olan gelişme/yozlaşma ikilemi burda da aynen görülmektedir.
  sanki D.D.K kurumu sütten çıkmış ak kaşık da (yad ülkemizin diğer bir kurumu) Meslek kuruluşlarını yetersizlikle suçluyor.
  Söylenennlerin büyük bir kısmı gerçek payı yüksek. Ancak aslında bunların altında yatan temel ve gizli amaç da var . Ancak satır aralarında görünüyor.
  O da meslek kuruluşu falan , öyle özerk olmasın hepsi benim olsun, Hiç bir çatlak ses çıkmasın (Örneğin barolar) Herkes dönem iktidarının tamamaen paralelinde olsun amacıdır.
  Sayın Güroy ,tabiiki bizim meslek örgütlerimiz,tabiiki demokrasinin vazgeçilmezleri,tabiiki meslekler örgütlenmeli.Ancak bu yapılan çalışma siyasi yada değil.Ancak biz burda özeleştiri yapma fırsatı bulmuş olduk.Aslında bildiklerimiz ama söylemekten çekindiklerimiz burada başkası tarafından söylendi.

  E peki biz neden hep başkalarının söylemesini bekleriz.Neden boy aynasına bakmayı ihmal ederiz.Gelin siyasi her düşünceden uzak.Kendimize soralım.Bu 28 maddedeki tespitlerin nekadarı bizim meslek örgütümüz için geçerlidir.


  Daha iyi bir meslek örgütü ya da meslek için neler yapabilirizi tartışalım.Odalarımıza çeki düzen vermeleri için tepki gösterelim.

  Bu davranış hiçbir siyasi düşünceyi de içinde barındırmasın.Temiz,dürüst,şeffaf,verimli,etkin bir meslek örgütü açılımı yapalım.

  Açılımda moda nasıl olsa.....


  Saygıalrımla.
  Mesleğini ve meslektaşını seven meslektaşınız<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ALİ ÖZBEK-BURSA

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.409

  Ynt: DDK Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili raporunu sundu!

  Elbette ben bunu hep söylüyorum. Kurumlar tüzel kişilerdir. Tüzel kişileri ise bireyler oluştururlar. Bu nedenle önce kendimize bakmalıyız.
  Mesleğimiz neden kötü diye ağıt yakıp ağlanacağımıza , acaba mesleğimizi birazcık yüceltmek için ne yapabilirim diye bireysel ufak da olsa çabalayama başlayıp örgütlenmeye doğru gitmeliyiz.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kamu Kurumu Niteliğindeki Kurumların Kira Beyannamesi
  Konu Sahibi bilgitoplumu Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 23.Haziran.2014, 18:45
 2. Cevap: 11
  Son Mesaj : 17.Haziran.2013, 08:52
 3. Kamu Gözetimi Kurumu?na Açık Duyuru (!)
  Konu Sahibi vedatd Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 05.Temmuz.2012, 11:43
 4. Sınav İsteyenler! Kamu Gözetimi Kurumu?na e-Mail Atalım
  Konu Sahibi vedatd Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Temmuz.2012, 23:30
 5. DDK'nın Meslek Odalarıyla ilgili hazırladığı Raporla ilgili ankete oy veriniz.
  Konu Sahibi ALİ ÖZBEK Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Ekim.2009, 18:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36