kamu işçi maaş

Konu: Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  82

  Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

  CUMHURBAŞKANLIĞI DDK MESLEK KURULUŞLARINI YERDEN YERE VURDU: POLİTİKAYLA UĞRAŞMASINLAR


  --------------------------------------------------------------------------------
  -Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşu ve sendika gibi örgütlere ilişkin genel "Araştırma ve İnceleme Raporunu" tamamladı. Raporda çarpıcı öneriler ve saptamalar yer aldı. -Cumhurbaşkanlığı DDK raporundan: Meslek kuruluşları 2008?de 2 milyar TL gelir elde etti, malvarlıkları bunun dışında Türkiye?de yereller dâhil 5 bin meslek kuruluşu var Şimdiki yapıları demokratikleşmeyi engelliyor Yöneticilerin görevi 8 yılla sınırlansın Görevden alınanlar vakıf yönetimlerinden ayrılsın Fazla gelirleri vergilendirilsin ya da üniversitelere aktarılsın, üniversite kurulsun

  ANKARA(ANKA) - Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu esnaf, ticaret örgütleriyle tabip odaları, barolar ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının politize olduğunu ideolojik faaliyet içinde bulunduklarını savunarak gerçek işlevlerine kavuşturulmaları gerektiğini bildirdi. Türkiye?de yerel düzeydekiler dâhil 5 bin meslek kuruluşu olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı DDK, 2008 yılı itibarıyla meslek kuruluşlarının yıllık toplam gelirlerinin yaklaşık olarak iki milyar Türk Lirasının üzerinde gerçekleştiğini, bunun içinde malvarlıklarının bulunmadığını belirtti. DDK ayrıca bazı kişilerin meslek kuruluşlarının yönetiminde yıllarca kalmalarının önlenmesini istedi. DDK meslek kuruluşu yöneticiliğinin 8 yılla sınırlandırılmasını, fazla gelirlerin vergilendirilmesini ya da bunlarla "üniversite kurulmasını" önerdi.
  Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları" hakkındaki "Araştırma ve İnceleme Raporunu" tamamladı.

  -"POLİTİZE OLDULAR, İDEOLOJİKLER"-

  Meslek kuruluşlarının sivil toplum kuruluşu olmanın gerektirdiği vasıfları tam olarak taşımadıkları savunulan raporda, "Devletin idari ve mali denetim yetkisinin merkezi idare kuruluşlarınca öngörüldüğü şekliyle kullanılmaması ve meslek kuruluşlarının da kendilerine tanınan idari ve mali özerkliği sınırsız bir bağımsızlık olarak algılayarak ideolojik/politik organizasyonlar gibi hareket etmeleri kamuoyu ve meslek mensupları tarafından da eleştirilmektedir" denildi.
  Meslek kuruluşlarında siyasal karar alma mekanizmalarına aktif bir şekilde ve tarafsız bir yaklaşımla katılan bir meslek kuruluşuna yönelik yeni bir örgütsel tasarım gerektiği belirtilen raporda, "Meslek örgütlerinin hukuki niteliklerini, amaç ve işlevlerini bir kenara bırakıp kâr amacı güden organizasyonlara veya ideolojik/politik amaçlı diğer özel hukuk örgütlenmelerine benzemesi, meslek mensupları, toplum ve devletle ilişkilerinde benimsenen bu yaklaşım çerçevesinde ilişki gerçekleştirilmesi her açıdan olumsuzluklara neden olmaktadır" ifadesi yer aldı. Raporda şu görüşlere yer verildi:
  "-Meslek örgütlerinin salt üye çıkarlarını koruma ve geliştirmeye odaklanan bir çıkar grubu niteliğini kazanması, bunlara devletçe devredilen bazı kamu hizmeti niteliğindeki görevler ve bunun sonucu olarak tanınan kamusal yetki ve ayrıcalıklarla da bağdaşmamaktadır.
  -Meslek kuruluşlarının Anayasal ve yasal çerçevede meslek ve meslek mensuplarına ilişkin hizmet ve görevlerini yürütmeleri, bu alana yönelmeleri ve kurumsal olarak salt ideolojik/politik veya güç/iktidar elde etme yaklaşımlarından uzaklaşmalarının sağlanması gerekmektedir.
  -Ülkemizde Anayasanın 135 inci maddesine istinaden kamu kurumu niteliğindeki meslek
  kuruluşu olarak yapılandırılan 18 meslek kuruluşu/üst kuruluşu (birlik, konfederasyon)
  bulunmaktadır. Ayrıca 5.000?e yakın yerel düzeyde meslek kuruluşu (oda, borsa, baro, birlik, federasyon şeklinde) bulunmaktadır.
  -Kamusal tipteki örgütlenme modeli, meslek kuruluşlarının tam anlamıyla bir sivil toplum kuruluşu haline dönüşmesini engelleyen bir ortam oluşturmaktadır. Kuruluş amaçlarına uygun olmayan faaliyetlerin yaygınlaşması ve yıllardır giderilmeyen mevcut yapısal sorunlar, meslek kuruluşlarının yönetim ve faaliyetlerindeki etkinliğini sınırladığı gibi mesleki örgütlenmenin mecburi, tekelci ve hiyerarşik yapısını da pekiştirmektedir.
  -Anayasanın yürürlüğe girişinden günümüze kadar geçen 25 yılı aşkın dönem boyunca bu alanda ciddi bir mesafe alınamadığı ve hâlâ benzer sorunların bulunduğu bir mesleki örgütlenme yapısıyla karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılmaktadır.
  -Kamusal tipteki örgütlenme modeli, meslek kuruluşlarının tam anlamıyla bir sivil toplum kuruluşu haline dönüşmesini engelleyen bir ortam oluşturmaktadır."
  Cumhurbaşkanlığı DDK kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına "sivil toplum kuruluşu" demenin zor olacağını savunurken "Kamusal güç ve yetki kullanılan durumlarda, üyeler veya diğer kuruluşlarla olan ilişkilerde "kamu tüzel kişiliği? ve "kamu kurumu niteliği? öne çıkarılmakta, devlet ve merkezi idare kuruluşlarıyla ilişkiler gündeme geldiğinde ise "sivil toplum kuruluşu? yönüne dikkat çekilmektedir" iddiasında bulundu.

  -DDK: MESLEK KURULUŞLARI DEMOKRATİKLEŞMEDE OLUMSUZLUK DOĞURUYOR-

  Çoğu kez devlet müdahalesine karşı çıkmalarına rağmen, meslek kuruluşlarının sivil toplum kuruluşu haline gelmeyi gerçek anlamıyla sağlayacak bir yapısal dönüşüm önermediklerini, mevcut örgütsel yapı içinde ayrıcalıklardan yararlanarak daha fazla bağımsızlık istediklerini savunan DDK "Mevcut örgütlenme modelinde meslek mensuplarının ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanabildiği ve bu kuruluşlara yüklenen temel işlevlerin etkili bir şekilde ifa edilebildiği konusunda tereddütler bulunmaktadır. Ayrıca, bu yapının sivil toplumun gelişimi, toplumsal alanda ve kurumsal düzeyde demokratikleşme, kamu yararının korunması gibi alanlarda bazı olumsuzluklar doğurduğu da görülmektedir" görüşünü savundu. Raporda şu ifadeler yer aldı:

  -MESLEK KURULUŞLARI ŞEFFAF DEĞİL-

  "-Meslek kuruluşlarının/üst kuruluşlarının birçoğunda eşitlik, katılımcılık, çoğulculuk,
  hizmet odaklı yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi gelişmiş demokrasi uygulamalarının
  temel değerlerinin uygulanabildiğini söylemek mümkün bulunmamaktadır.
  -Merkeziyetçi ve katı yönetim anlayışları, üyeler, devlet ve diğer sosyal kesimler ile olan ilişkilerdeki olumsuz yaklaşımlar, kamusal veya parasal güç elde etme konusundaki baskın eğilimler, tahsisli kaynakların amaç dışı kullanımı, yürütülecek etkinliklerin belirlenmesindeki odak kaybı gibi sorunlar da meslek kuruluşlarının işlevselliğini sınırlamaktadır.
  -Örgüt içi demokrasinin sağlanamaması, katılım kanallarının tıkanması, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzının geliştirilememesi gibi nedenlerle üyeler ve üyelerinin talep ve beklentilerinden soyutlanan örgütlerin işlevlerini gerçek anlamda yerine getirebilmeleri mümkün gözükmemektedir.
  -Bu itibarla, meslek kuruluşlarının yönetim ve karar alma süreçlerinin demokratikleştirilmesi, devlet karşısında özerk ve her yönüyle çoğulcu bir yapının tesisi, faaliyetlerin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması, üyelerle meslek kuruluşları arasında rızaya dayalı bir ilişki biçiminin tesisi ve mevcut sistemdeki zaaf ve sorunların giderilmesi gibi amaçlara ulaşılması bakımından bu alanda köklü bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır."

  -AHİ?LİK DÖNEMİ HARİÇ DEVLET ETKİSİNDE.-

  Raporda, meslek kuruluşlarında devlete eklemlenmiş bir yapı tercih edilebileceği gibi, devlet karşısında özerk ve sivil toplumun bir unsuru olarak özel hukuka tabi bir örgüt yapısının da benimsenebileceği kaydedilen raporda, "Türkiye?de Selçuklular dönemindeki ahi birlikleri hariç tutulacak olursa, Osmanlı klasik döneminden, Tanzimat sonrası döneme ve Cumhuriyetin başlarından günümüze kadar geçen süreçte genel olarak birinci modelin hayat bulduğu görülmektedir" denildi.

  -"YABANCILAŞIYORLAR"-

  "Kuruluş amaçlarına uygun olmayan faaliyetlerin yaygınlaşması, Meslek Kuruluşları açısından önemli bir sorun olarak "yabancılaşmayı? ortaya çıkarmaktadır" eleştirisi bulunan raporda şu görüşlere yer verildi:
  "-Meslek kuruluşlarının Anayasa ve kuruluş yasalarında belirlenen kuruluş amaçları kapsamına girmeyen ve kendilerine verilen görev yetkilerin dışında kalan alanlardaki yoğun etkinlikleri de eleştiri konusu olmaktadır. Gerçekten, kendilerine yükledikleri misyon, yürüttükleri faaliyetler ve yaptıkları açıklamalar incelendiğinde, Türkiye?de meslek
  kuruluşlarının kanunen kendilerine çizilen çerçeveyi genişleterek bir meslek örgütü olmanın ötesinde çok farklı işlevler üstlendikleri görülmektedir.
  -Meslek kuruluşlarının grup çıkarları ve toplumsal bazı yararların sağlanması doğrultusunda siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel hatta dış politika dâhil her alanda söz sahibi olma arayışında oldukları ve siyasi iktidarı yalnızca ekonomik ve mesleki çıkarları doğrultusunda etkilemeyi yeterli bulmadıkları anlaşılmaktadır.
  -Devletin belli alanlardan çekilip fonksiyonlarını meslek kuruluşlarına devretmesi, bu kuruluşların daha da güçlenmesine imkân sağlamaktadır. Bu durum kimi meslek kuruluşlarının kamusal niteliğinin daha da belirginleşmesine neden olmaktadır. Ancak güç, kaynak ve etkinlik artışının beraberinde bazı olumsuzluklar getirdiği de bilinen bir gerçektir.
  -Bazı meslek kuruluşlarının kâr amacı güden organizasyonlar gibi ekonomik ağırlıklı etkinlikler göstermesi de amaç dışı faaliyetler kapsamında değerlendirilmektedir. Yeni görev ve yetkiler üstlenerek kendisine mali kaynaklar oluşturan, bu amaçla personel istihdam eden, sermaye koyan meslek kuruluşlarının zaman içerisinde gerçek amaç ve işlevlerinden uzaklaşıp bir kamu iktisadi teşebbüsü hüviyetine bürünme ihtimali bulunmakta, ya da bu güç ve imkânların özellikle hususi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının söz konusu olduğu durumlarda, gerek yönetici kesim gerekse üyeler bakımından meslek kuruluşuna karşı bir yabancılaşmanın yaşanması söz konusu olmaktadır."

  -"MESLEK KURULUŞLARININ SAĞLIĞI BOZUK, İDEOLOJİK"-

  Raporda, "Meslek kuruluşlarında hakim olan örgütsel etkinlik algılamaları, meslek kuruluşlarının örgütsel sağlığını bozmaktadır" görüşü savunuldu. Bulunduğu çevrede yaşamını sürdürmenin yanı sıra, uzun vadede devamlı olarak gelişen, çevre koşulları ile baş etme ve yaşama yeteneklerini geliştiren örgüte "sağlıklı örgüt" denilebileceğini kaydeden DDK, "Özellikle seçim dönemlerindeki ideolojik kamplaşmalar ve çekişmeler ortak değerleri zayıflatmakta ve meslek mensupları arasındaki işbirliği ve dayanışma ruhunu zedelemektedir. Bu da bir kısır döngünün varlık sebebi olmaktadır. Zira, büyük çoğunluk aktif katılımdan ziyade örgütsel faaliyetlerin tamamen dışında kalmayı tercih etmektedir. Bu ise örgütlerin; belli grupların/görüşlerin tekelinde kalmasına ve mesleki çıkarların korunması yönünde faaliyet yürütmekten uzaklaşmasına yol açmaktadır. Böylece, meslek kuruluşları; örgüt içi iktidarın kuvvetlendirilmesi doğrultusunda faaliyetler ile siyasal/kişisel çıkar elde edilmesine yönelik faaliyetlerin ağırlıkla yürütüldüğü yapılara dönüşmektedir" dedi. Raporda, meslek kuruluşlarının içinde bulunduğu sorunlar şöyle sıralandı:
  "-Organ seçimlerindeki demokratik olmayan uygulamalar, Amaç dışı faaliyetler, Kaynakların yönetim ve kullanımındaki sorunlar ve etkinsizlikler, Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülememesi, Meslek mensuplarının beklentilerinin yeterince karşılanamaması, İç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının yetersiz kalışı, Bütçe, muhasebe, satın alma ve personel işlemlerindeki düzenleme eksiklikleri, Tanınan yetki ve ayrıcalıklar, vergisel yükümlülükler ve diğer bazı konulardaki sorunlar, Üyeler ve meslek kuruluşları arasında güven ilişkisinin tesis edilememesi, Devletle olan ilişkiler, Dış denetim yetkisi bulunan bakanlık ve diğer kuruluşların bu denetimleri yapmaması/yapamaması."
  DDK önerilerini şöyle sıralandı:
  "-Birlik veya konfederasyonların genel kurullarında üye sayısı fazla olan odalara daha fazla delege imkânı sağlanması ile ilgili uygulamalarda birkaç büyük odanın mutlak hâkimiyetine imkân vermeyecek şekilde bir tavan sınır konulması, bu çerçevede genel kurula katılacak üye ve delege sayılarının yeniden belirlenmesi,
  -Seçimlere katılım oranlarının düşük olması ve delege tercihlerinin belirlenmesinde kurumsal imkânların kullanılması gibi nedenlerden dolayı, aynı kişilerin uzun yıllar boyunca seçilmeleri sonucunda ortaya çıkan hiyerarşik ve tekelci yapıların giderilebilmesi amacıyla yöneticilere en fazla iki dönem (sekiz yıl) başkan ve üye olarak görev yapma sınırı getirilmesi,
  -Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Parti Başkanlığı ve parti merkez organlarına seçilen yöneticilerin geçici ayrılmış sayılması,
  -Taşra birimlerinden birlik ve konfederasyonlara aktarılacak payların üst sınır konulması,
  -Mesleği fiilen kamuda icra eden meslek mensubu (doktor, avukat, mühendis, veteriner vb.) kamu görevlileri için meslek kuruluşlarına üyelik zorunluluğu getirilmesi,
  -Meslek kuruluşlarınca, üyelerin tutum ve davranışlarına ilişkin ihbar ve şikâyetlerin kolayca yapılabileceği ortamların (internet gibi) oluşturulması,
  -Yönetim seçimlerinde posta ve internetten oy kullanılması, sandıkların bir hafta açık tutulması,
  -Oyların çoğunluğunu alan adayın tüm listesinin seçilmesi yerine, milletvekili seçimlerine benzer şekilde aldıkları oy oranında gruplara temsil (nispi temsil) imkânı tanınması,
  -Meslek kuruluşlarının şirketlere ortak olmasına ilgili Bakanlık veya ilgili kamu kurumunca izin verilmesi, verilecek izinlerde kurulacak şirketin iştigal sahasının meslek kuruluşunun amaçlarıyla ilgili olması ölçütünün aranılması, meslek kuruluşlarının şirketlerde münferit veya topluca % 51 ve üzerinde sermaye payına sahip olmasının sınırlandırılması, meslek kuruluşlarınca ortak olunan şirketlerin yönetim kurullarında görev alanlara ödenecek ücretlerle ilgili sınırlamalar getirilmesi,
  -Görev süresi biten yönetimlerin vakıf yönetimlerinden de ayrılması,
  -Denetimlerinin Sayıştay?ca "Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca? her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi,
  -Meslek kuruluşlarına, faaliyet raporu hazırlama ve bunları kamuoyuna açıklama zorunluluğu ile meslek kuruluşlarının gelir ve giderlerini ve bunlara ilişkin açıklayıcı bilgileri kamuoyuna açıklama ve internet sitelerinde yayımlama zorunluluğu getirilmesi,
  -Meslek kuruluşu gelir fazlalıklarının vergilendirilmesi, ya da zorunlu olarak çeşitli bilimsel ve toplumsal amaçlara (üniversite kurulması, mevcut üniversitelere desteklemelerde bulunulması ve kamuya yararlı dernek ve vakıflara katkı sağlanması gibi) tahsisine ve/veya meslekle ilgili kamusal ihtiyaçların karşılanmasına ayrılması,
  -Bağış ve yardımlarının sınırlandırılması, siyasi partilere bağışın yasaklanması,
  -Mevzuata uymayan harcamaların şahıslara ödettirilmesi,
  -Belge verme hizmetlerinde aşırı fiyatlandırılmanın önlenmesi."

  -2008?DEKİ GELİRLERİ 2 MİLYAR TÜRK LİRASI-

  Raporda, meslek kuruluşlarının 2008?deki yıllık toplam gelirlerinin 2 milyar TL?nin üzerinde gerçekleştiği belirtilen raporda, rakama malvarlıklarının dahil olmadığı kaydedildi. Raporda şöyle denildi:
  "Meslek kuruluşlarının gerek yıllık gelirleri ve bilançolarında yer alan aktif kıymetlerin ulaştığı düzeyler gerekse yürüttükleri hizmet ve faaliyetler, söz konusu kuruluşların meslek kuruluşu olmanın yanında ciddi bir ekonomik/ticari organizasyon/birim haline de geldiklerini göstermektedir." (ANKA)
  (ORH/BÜN)

  Mesleğini ve meslektaşını seven meslektaşınız<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ALİ ÖZBEK-BURSA

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  82

  Ynt: Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

  Sevgili meslektaşlarım,canım meslektaşlarım.Lütfen atılan başlığa bakarmısınız.Nasıl bir kafa yapımız varki bizim.Hiçbir meslek örgütü gazetede atılan bu başlığa cevap bile verme gereği duymuyor.Sadece bizim örgütümüze değil,diğer meslek örgütlerinede söylenen szöler bunlar.

  Allah rızası için birileri çıksın cevap versin.Nedir bunlar.Doğrumudur.Nekadarı doğrudur.Süt dökmüş kedi gibiyiz.Kimse açıklama yapmıyor.Kimse cevap vermiyor.Şayet doğruysa nasıl çeki düzen vereceğiz.Şayet yanlışsa o zaman bu rapordakiler neyin nesi?Kimse bu konuyla ilgilenmiyor.Kimse bu hususa girmek istemiyor.

  Ben bu konuyu dile getirdim diye kendi meslek odamda polemikçi ilan edildim.Polemikle ne ilgisi var arkadaşlar.Ben kafayı yemek üzereyim.Kimseden tık yok.Mesleğini seven bir Allah kulu yokmu?Kimse yokmuuuuuu!

  Ben sizleri de anlamıyorum.Hepiniz herşeyden şikayet ediyorsunuz.İş doğruları konuşmaya geldiğinde aman ha.Bana kimse dokunmasın.

  Afedersiniz ama Nasrettin Hoca ve Filleri hikayesindeki gibi.Bir Fil yetmez padişahım birkaç tane daha isterizmi diyelim.


  E o zaman kusura bakmasın kimse,kimsede şikayet etmesin.

  Forumlar sadece bilgi paylaşımı için oluşturulmaz.Bu gibi ortamlar,saygı ve sevgi çerçevesinde,hukuk gözardı edilmeden,önemli konuların masaya yatırıldığı,istişare edildiği,konuşulduğu platformlardır.

  Yöneticilerde,artık sokaklarda değil buralarda dolaşır ve bakalım halk memnunmu sorusuna cevap arar.Yöneticiler bu platformlarda halkın içine girer.


  Saygılarımla.
  Mesleğini ve meslektaşını seven meslektaşınız<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ALİ ÖZBEK-BURSA

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  121

  Ynt: Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

  ali bey, yanlış anlamınızı istemem. amacım tartışma ortamıda yaratmak değil kesinlikle, ama insanlar ekmeğinin derdinde. kimse bu tür konularla pek ilgilenmiyor. hani eski cumhurbaşkanımız süleyman demirelin bu tür bir konu üzerine bir benzetmesi var. altın bir kaseye taş atsanız, kase ne kaybeder. yada taş ne kazanır. herkes olayları kişileri bireyleri ve günümüz türkiyesini ve içinde yaşanaları gördükleri ile daha net ifade ile görebildiği kadarı ile değerlendirir. ama kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin görünen şeyin değeri tektir. o değeri gören zaten bu konu üzerine değerlendirme yapan tüm herkesin gördüklerini görebilendir. ve başkalarının göremediklerini görebilen bir insan anlayamayacaklarını bildiği halde poş polimiklere girerek kendini yormaz. dediğim gibi burda sizi elştirme gibi bir durum söz konusu değil. aksine belki şu an siz benim göremediklerimi gördüğünüz için bu konuya eğilmiş olabilirsiniz. saygılarımla....
  HER BİLENİN ÜSTÜNDE MUTLAKA BİR BİLEN VARDIR!!!

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  82

  Ynt: Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

  Bana göremediğim bir açıdan ne görünüyor onu gösterdiğiniz için bende size teşekkür ederim.

  Birgün canım mesleğimden geriye sıkıntıdan başka birşey kalmadığı zaman ne yapacağız onun kaygısındayım.

  Ben de inanın ekmekten başka birşey düşünmeyecek kadar,sıkıntı içindeyim.Ama ya bunu da kaybedersem.!!!

  Başka söze gerek varmı bilmiyorum.


  Saygı ve sevgilerimle.
  Mesleğini ve meslektaşını seven meslektaşınız<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ALİ ÖZBEK-BURSA

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  121

  Ynt: Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

  bendende size saygı ve sevgilerimel ali bey...
  HER BİLENİN ÜSTÜNDE MUTLAKA BİR BİLEN VARDIR!!!

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Cumhurbaşkanlığı DDK mesl.kuruluşlarını yerden yere vurdu;politikayla uğraşmayın

  bence türmob ilk örnek olarak kendisi ve illerdeki oda ve iktisadi işletmelerin bağımsız dış denetime tabi olacağı yolunda adım atmalı ve bu hareket diğer meslek odalarını sendikaları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bağımsız dış denetime tabi olması gereğini hızlandıracak bir süreci başlatacaktır...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bu Meslek İçin Boşuna Uğraşmayın...
  Konu Sahibi friko1907 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 02.Temmuz.2012, 17:49
 2. Prim ödemeleri ( iş kazası ve mesl.hast.)
  Konu Sahibi gurysmn Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Ocak.2012, 17:53
 3. İki yerden ssk lı olmak
  Konu Sahibi rewsenim Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2010, 16:03
 4. SGK Başkanları Özel Sağlık Kuruluşlarını Seviyorlar
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Eylül.2009, 13:29
 5. Serbest Mesl.Mens.Ticari Faaliyet Kapsamları
  Konu Sahibi fbasdemir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Haziran.2005, 09:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36