taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  16

  Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

  BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
  ODA MECLİSİ DİVAN BAŞKANLIĞI?NA

  Uzunca bir süredir tartışılan ?Tahsilat Sorununun? çözümüne ilişkin aşağıda yazılı yol haritasına göre hareket edilmesini öneriyoruz.

  Böylesine kökleşmiş problemin kısa zamanda ve tek bir aşamada çözümlenmesi olanaklı görülmemektedir. Bu yüzden aşamalı bir yol haritası önermekteyiz.

  1. Aşama : Herhangi bir düzenlemeye gerek olmaksızın mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi,
  2. Aşama : e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi,
  3. Aşama : Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi,
  4. Aşama: Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması.

  Bu aşamalardan birincisinin uygulamasına derhal başlanılabilir. Diğer aşamalar ise TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere bağlıdır. Bu aşamaların hayata geçmesi zaman alabilecektir. Zaman kazanmak açısından birinci aşamayı derhal yürürlüğe koymayı, diğer aşamaları ise Birliğimize sunarak takipçisi olmayı öneriyoruz.

  Birinci aşamaya ilişkin Meclisten alınacak tavsiye kararına müteakip, yönetim kurulu tarafından ekte yer alan yönerge üyelere ulaştırılarak, uygulama hakkında üyelerin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamaya başlanılabilir.

  Ardından yeni bir uygulamaya geçileceğine yönelik kamuoyunun ilgisini çekecek çalışmalar yapılabilir. Gazete ilanları, meslek odalarının bilgilendirilmesi gibi yılbaşına kadar iki aylık yoğun bir kampanya yürütülebilir.

  Saygılarımızla,
  Yönetim Kurulu

  TAHSİLAT GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN MÜŞTERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ TASLAĞI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

  Amaç
  Madde 1) Meslek mensuplarının öteden beri yaşadıkları tahsilat problemleri yaşanan küresel krizin etkisiyle derinleşmiştir. Meslek mensupları, tahsilat probleminin getirdiği finansal maliyetleri artık taşıyamayacak durumdadırlar. Tahsilat probleminin çözümüne yönelik bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak bu düzenlemeler yapılıncaya kadar problemin çözümüne yönelik yürürlükteki mevzuatın meslek mensuplarına ve Odalara yüklediği bazı görevler bulunmaktadır. Bu çerçevede meslek mensubu ve oda tarafından yapılması gereken uygulamalar bu yönergenin konusunu teşkil etmektedir.

  Kapsam
  Madde 2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından müşteriler ile yapılan sözleşme sonucu doğan alacakları bu yönergeye göre yürütülür.

  Dayanak
  Madde 3) 27/09/2007 tarihinde 26656 sayılı resmi gazetede yayınlanan Disiplin Yönetmeliğinin 6/g maddesi ile ?Meslek mensuplarından asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi,? kınama cezasına tabi olacağı hususu düzenlenmiştir.

  21/11/2007 tarihinde 26707 sayılı resmi gazetede yayınlanan haksız rekabet yönetmenliğinin 7/c Maddesinde ise ?Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek? haksız rekabet fiilleri arasında sayılmaktadır.

  Her iki yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; meslek mensubuna ücret almaksızın en fazla bir yıla kadar hizmet verme izni verilmekte, öte yandan haksız rekabet yönetmeliği ile ücretini alamayan meslek mensubunun ücretinin tahsilatı güvenceye bağlanmaktadır.

  Tanımlar
  Madde 4) Bu yönergenin uygulamasında;
  a)Kanun: 3568 sayılı kanunu,
  b)Yönetmelik: Yukarıdaki kanunlara göre çıkartılmış yönetmelikleri,
  c)Meslek Mensubu: 3568 sayılı yasaya göre ruhsatlı meslek mensubunu,
  d)Mükellef : Ruhsatlı meslek mensubu ile sözleşmesi olan iş sahibini,
  e)İş: Sözleşmeye konu olan yapılması taraflarca anlaşılan konu,
  f)Ücret: Meslek mensubu ile iş sahibi arasında yapılmış sözleşmeye göre alınacak iş bedelini,
  g)Sözleşme: Meslek mensubu ile iş sahibinin arasında yapılacak işin, süresinin, ücretinin belirlenerek imza altına alındığı yazılı veya elektronik ortamda yapılmış anlaşma.
  İKİNCİ BÖLÜM

  Tahsilat güçlüğü yaşayan meslek mensuplarının ve odaların uygulayacağı prosedür

  Meslek Mensupları Tarafından Uygulanacak Prosedür
  Madde 5) a) Meslek mensupları 11 ay süresince tahsilat yapamadıkları müşterilerine engeç 11. Ay içerisinde noter marifetiyle bir ihtarda bulunarak müşterilerini ödemeye davet edeceklerdir. Tahsilatını daha fazla disipline etmek isteyen meslek mensubu 11 ayı beklemeksizin de bu prosedürü uygulamaya koyabilir.

  Ödemeye Davete İlişkin Tebligat Örneği;

  ?Sayın; ????????.
  ?./?./?. Tarihinden bu tarafa tarafıma olan muhasebe ücreti borcunuzu ödememiş durumdasınız. 27/09/2007 tarihinde 26656 sayılı resmi gazetede yayınlanan Disiplin Yönetmeliğinin 6/g maddesine göre meslek mensubunun ücretini tahsil etmeden işe devam etmesi disiplin cezasını gerektirmektedir.

  ?./?./?? tarihi itibariyle toplam borcunuz ????.TL?dir. Bu borcunuzu yazının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde Disiplin Yönetmeliği gereğince önümüzdeki dönemden itibaren işinize devam edebilmem mümkün olmayacaktır.

  İş ilişkimizin kesintisiz ve işbirliği içerisinde devam edebilmesi için uyarımın dikkate alınmasını önemle rica ederim.?

  b) Birinci ihtarda belirtilen süre içerisinde borcunu ödemeyen müşteriye ikinci ve son ihtar çekilecektir. İkinci ihtarda defterlerini teslim alması gerektiği hususu belirtilecek ve haksız rekabet yönetmeliğine atıfta bulunulacaktır. Bu süre içinde meslek mensupları, kısmen veya tamamen tahsilât yapmaksızın sadece ödeme vaadine dayanarak süreci kesintiye uğratmayacaklardır.

  Ödemeye Davete İlişkin 2.Tebligat Örneği;

  ?Sayın; ????????.

  ?./?./?. Tarihinde tarafınıza gönderdiğimiz tebligat ile ?./?./?? tarihi itibariyle ????.TL olan borcunuzu bugüne kadar ödememiş durumdasınız.

  Borcunuzun yazının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmemesi halinde sözleşmeniz tek taraflı olarak fesh edilecek olup, bu tarihten itibaren hiçbir beyanname ve bildiriminiz tarafımca verilmeyecektir.

  Ayrıca durum hakkında üyesi bulunduğum Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına? da bilgi verilecek olup, borcunuzu ödemediğiniz sürece bir başka meslek mensubu tarafından da işiniz takip edilemeyecektir. Alacağım hakkında ayrıca yasal takip yoluna gitme hakkım saklıdır.

  Borcunuzu belirtilen sürede ödememeniz halinde, Defter ve belgelerinizi bizzat veya yetkilendireceğiniz bir kişi tarafından teslim almanızı herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için önemle ihtar ederim.?

  c) İkinci ihtarın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde meslek mensubu durumu izah eden bir yazı ve ihtarname örnekleriyle birlikte odaya müracaat edecektir.
  d) Meslek mensupları başka bir meslek mensubu tarafından tutulan defterleri kabul etmeden önce mutlaka Oda ile irtibata geçerek müstakbel müşterisi hakkında odaya herhangi bir ihtarın yapılıp yapılmadığını sorgulayacaklardır. Odaya intikal etmiş bir ihbar olmasa dahi meslek mensubu önceki meslek mensubunun devir teslim tutanağı mükelleften isteyecektir. Devir teslim tutanağında da önceki meslek mensubunun alacağına dair herhangi bir bilgiye rastlanılmamış olsa bile, önceki meslek mensubu ile iletişim kurulduktan ve önceki meslek mensubunun alacağının olmadığına ilişkin teyitler alındıktan sonra iş kabul edilecektir.

  Madde 6)
  Yönetim Kurulu Tarafından Uygulanacak Prosedür
  a) Tahsilat yapılamadığı için sözleşmesi fesh edilen mükelleflerin Oda?ya bildirilmesini müteakip ilgili mükellefe yazı yazılarak yeni meslek mensubu hakkında bilgi istenecek ve önceki meslek mensubuna olan borcun ödenmesi gerektiği mükellefe hatırlatılacaktır.
  b) Meslek mensubu hakkında mükelleften bilgi alınamaması halinde ilgili vergi dairesinden bilgi alınarak yeni meslek mensubunun kimliği tespit edilecektir.
  c) Yeni meslek mensubu hakkında önceki meslek mensubuna borcu olan mükellefin işini kabul etmesinden ötürü derhal disiplin kovuşturmasına başlanılacaktır. Disiplin kovuşturmasına başlanmasını takip eden 15 gün içerisinde önceki meslek mensubuna ödemenin yapılması veya yeni meslek mensubu tarafından işin bırakılması halinde disiplin kovuşturması durdurulacaktır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Diğer Hususlar
  Madde 7) Borçlu müşterinin işinin devam ettirilmesi konusunda disiplin yönetmeliği meslek mensubuna seçimlik bir hak tanımamıştır. Dolayısıyla gecikmiş alacağın tahsili konusunda işbu yönerge hükümlerinin uygulanması zorunludur. Yönerge hükümlerine aykırı davranışlar disiplin cezasını gerektirir.

  Yürürlük ve Yürütme
  Madde 8) İşbu uygulama yönergesi hükümleri 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bursa SMMM odası yönetim kurulunca yürütülür.

  Kaplan BERZEK<br />S.M.M.M.

 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

  Bursa odasından bir öncü hizmet daha. Yazılı metin haline getirilmesi bile bir sonraki aşama için temel teşkil eder.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  254

  Ynt: Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

  Güzel bir gelişme ama bırakın mükelleften para almayı mükellefi kaçırmamak için mükellefin vergilerini bile ödeyen meslek mensupları için ne yapmayı planlıyorlar acaba ?
  Oğuz Turhan - Ankara

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

  Ayrıca durum hakkında üyesi bulunduğum Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına? da bilgi verilecek olup, borcunuzu ödemediğiniz sürece bir başka meslek mensubu tarafından da işiniz takip edilemeyecektir. Alacağım hakkında ayrıca yasal takip yoluna gitme hakkım saklıdır.

  Maddesi delinebilir kanaatindeyim. zira oda nezdinde değil bu prosedür TURMOB nezdinde takip edilmesi caydırıcı bir sonuç verebilir. Bursa odasından alamadığı hizmeti pekala İstanbuldan alabilir mükellef

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  15

  Ynt: Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

  her ne kadar bazı meslektaşlarımız "devlet tahsilatçılığımızı yapmaz" dese de, ben yıllardır bizim ücretlerimizin Muhtasar beyanname yoluyla idarece tahsil edilmesini, içinden vergilerimiz kesildikten sonra bizim bir banka hesabımıza geçmesini savunanlardanım. Bize her türlü hammallığı yaptıran idare, bizim tahsilatçılığımızı da pekala yapabilir diye düşünüyorum. Bu kayıtdışı çalışmanın da önüne geçeceği gibi korsan muhasebeciliğin de önüne geçecektir. Kafası rahat bir meslektaşımızın hata yapma ve hataya sürüklenme olayı minimum seviyeye inecektir.

  Bursa odasını ve konuya katkı sunan arkadaşları, meslektaşları tekrar tebrik ediyorum...

  Saygılarımla...

  [r]
  ecd

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  80

  Ynt: Bursa SMMMO Tahsilat Yönergesi Oda Meclisinde

  en iyi ortak olmayan ortaktır.
  .........................................

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bursa SMMMO e-Sorunlarımız ve Çözüm Önerileri Raporu...
  Konu Sahibi Kaplan BERZEK Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2009, 21:15
 2. Bursa SMMMO forum sayfasına üye olmadan giriş
  Konu Sahibi Kaplan BERZEK Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2009, 14:10
 3. Bursa SMMMO Bilanço dergisinden
  Konu Sahibi T U R K O Forum Konu Dışı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 04.Nisan.2009, 16:28
 4. Bursa SMMMO Meslek ünvanı hk. önerisi
  Konu Sahibi Kaplan BERZEK Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Aralık.2008, 11:49
 5. Bursa SMMMO KDV tevkifatı hk. önerisi
  Konu Sahibi Kaplan BERZEK Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Kasım.2008, 12:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36