TÜRMOB YAZISI VE KAŞENİN ÖYKÜSÜ

Gökhan DEDE* - 26.06.2010

TÜRMOB, tüm SMMM odalarına 16.06.2010 tarih ve 13756 sayılı bir yazı gönderdi.

Yazının içeriği, SM ve SMMM meslek mensuplarının kullanmak zorunda oldukları kaşelerle ilgilidir. Yazı, www.asmmmo.org.tr web sitemizde yayımlanmıştır.

Mesleki mücadele sürecinde elde edilen kazanımlardan birisi ?kaşe? kullanımına ilişkin olanıdır.

Meslek mensupları, herhangi bir kurala ve ölçüte bağlı olmaksızın yaptırdıkları kaşeleri 3568 sayılı Yasa yayımlandıktan sonra da yıllarca ve gelişigüzel biçimde kullanmışlardır. Bu karmaşayı gidermek amacıyla TÜRMOB, meslek mensuplarına ?TEKTİP KAŞE? kullandırılması kararı almıştır. Bu karar, 3568 sayılı Meslek Yasası?nın 33. maddesinin (f) fıkrasında yer alan ?Uyulması mecburi mesleki kararları almak? görevine/yetkisine dayanarak, 14?15.09.1996 tarihli TÜRMOB Genel Kurul?unda, ?Uyulması Mecburi Meslek Kararı? haline dönüştürülerek kabul edilmiştir.

Edindiğim bilgilere göre TÜRMOB, Maliye Bakanlığı?nın olumlu görüşünü almadan, yukarıdaki karar doğrultusunda kaşeleri Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası?nda imal ettirmiştir. Bu kaşeler, Maliye Bakanlığı?nın taşra teşkilatına ibraz edilen evrak ve belgelerde de kullanılması amacıyla meslek mensuplarına dağıtılmaya başlanmıştır.

Bu durum, Bakanlıkça engellenmek istenmiş ve TÜRMOB ile Maliye Bakanlığı arasında bir dizi yazışmalar yapılmıştır.

Bunun üzerine TÜRMOB, 14.04.1997 tarih ve 03217 sayılı Yazısı?yla söz konusu Karar?ın içerik ve hedeflerini Maliye Bakanlığı?na özetle;
1. Mesleki eğitimin bir parçası olarak yorumlanmakta olduğunu,
2. Mesleğin kurumsallaşmasının sağlanacağını,
3. Mesleki disiplin ve müşterek müteselsil sorumluluk uygulamalarında kanıtlayıcı bir fonksiyonu ifa edeceği,
4. Kaşelerin meslek ruhsatı ve mesleki kimlik kartının tamamlayıcı bir parçası olduğu,
5. T.C. TÜRMOB rumuzu dayanağını, 3568 sayılı Yasa?dan aldığını,
6. Kaşede belirtilen meslek unvanının 3568 sayılı Yasa?ya göre TÜRMOB tarafından verildiği,
7. Kaşe numarası, meslek mensubu ile meslek kütüğü ilişkisini tamamladığı,
8. Bu kaşelerin YMM mühürleri ile şekil ve içerik olarak benzerliğinin bulunmadığı,
9. TEKTİP KAŞE, ruhsat sahibi olmayan ?kaçak ya da korsan? muhasebecilerin faaliyetlerinin önlenmesinde önemli bir araç olduğu ve böylece 3568 sayılı Yasa?nın 3. maddesinde hüküm altına alınmış olan ?meslek unvanlarının haksız yere kullanılması? suiistimalinin önlenmesini sağlayacağı,
şeklinde sıralamıştı.

Karar?ın yok sayılmasının meslek camiasını inciteceği, bu konudaki Bakanlık yazısının vergi idaresince dikkate alınmaması, aylık ve yıllık beyannamelerin vergi idaresince kabul edilmemesi halinde, vergi zıyaına neden olunabileceğinden endişe duyulduğu belirtilmiştir.

Zaman zaman T.C. rumuzunun SM ve SMMM kaşelerinde kullanılmasının sakıncaları üzerinde de durulmuş ve Bakanlık, bu konuda TÜRMOB?un Darphane ve Damga Matbaası?na verdiği kaşe siparişlerinin iptalini dahi istemiştir.

Sonuçta, SM ve SMMM?lerin Kaşe Kullanma Usulleri 18 Ekim 2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SM ve SMMM?lerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise, 15.11.2002 tarih ve 24937 sayılı Resmi Gazete?de yayımlandı. Yönetmelik?in 2. maddesinde ? çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar? hükmüne yer verildi. Bu Yönetmelik?in 6. maddesinde, kaşelerin şekli belirlenerek, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edileceği kesinleşti.

Böylece, serbest ve bağımlı çalışan meslek mensuplarının imzalamakla yükümlü oldukları hem resmi hem de mesleki belgelerde kullanacakları T.C. Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü?nce ?T.C. TÜRMOB SM ve SMMM? logolu (ayırmaçlı) kaşeler resmen üretilmeye başlanmış ve Yönetmelik?in 8. maddesiyle de, kaşelerin kullanımı ve saklanmasından meslek mensupları sorumlu tutulmuşlardır.

Meslek mensuplarının halen kullanmakta oldukları ?kaşelerin? kısa öyküsü şöyledir.

Kaşe ile ilgili sorunlar ve öneriler için bir dahaki yazıda buluşmak üzere.

Saygı ve sevgiler...

SMMM Gökhan DEDE
ASMMMO Oda eski Sekreteri