İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL
İstanbul. 27.12.2010
Sayı: 77450
TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA
ANKARA
I-GENEL BİLGİ:
Bilindiği üzere 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı
Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının),
mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda
göndermeleri zorunlu tutulmuştur.
Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine
ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için VUK 340 Numaralı
Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu ?Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk
Sözleşmesi? ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de (4) nolu ?Elektronik
Beyanname Aracılık Sözleşmesi? (Postacılık sözleşmesi) ni düzenleyeceklerdir.
Yapılan sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de
gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
II- TEBLİĞ TASLAĞI İLE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER:
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğ Taslağı ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup
bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek
mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları yukarıdaki sözleşmeleri veya bunların
iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme
zorunluluğu getirilmek istenmektedir.
2
Genel Tebliğ Taslağı ile sözleşmelere ilişkin bilgileri içeren formun meslek
mensuplarınca www.intvd.gib.gov.tr adresinde yer alan internet vergi dairesine
girişinin yapılması istenilmektedir. Bu bildirimin yeni müşteriler için meslek
mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün
içerisinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile
mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam sözleşmelere ait bilgilerin, meslek
mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna
kadar elektronik ortamda bildirim yapılması istenilmektedir.
Meslek mensuplarınca yukarıda belirtilen zorunluluğa uyulmaması halinde; Sözleşme
düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin
tespit edilmesi durumunda; ilgili sözleşmeyi düzenlemeden mükelleflere ait
beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek
mensuplarının birinci tespitte 6 aylık süre ile ikinci tespitte 1 yıllık süre ile
üçüncü tespitte ise süresiz olarak elektronik beyanname gönderme aracılık
yetkisinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edileceği düşünülmektedir
.
Aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmeden 60 gün önce meslek
mensubuna, aracılık yetkisinin 60 gün içinde iptal edileceği, bu süre içerisinde
sözleşmesi devam eden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda
göndermeye devam edebileceği, 60 ıncı günün sonundan itibaren de aracılık
yetkisinin iptal edilmiş olacağı meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi
tarafından bir yazı ile bildirileceği, bu bildirimin meslek mensubuna yazı ile ve memur
eli ile tebliğ edileceği hüküm altına alınmaktadır.
III-TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ:
1)-BİLDİRİMİN YAPILMAMASI HALİNDE İKAZDAN SONRA ÖZEL
USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİ:
a)-Meslektaşlarımızın bildirim yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi
neticesi yetkilerinin iptal edilmesi örtülü olarak Meslekten Men?i ifade
etmektedir. Bu yaptırım ağır ve haksızdır. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen meslek
mensuplarımız için sözleşme düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri
elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci
tespitte VUK Mük. 355. Maddesinde belirtilen Özel Usulsüzlük cezasının
kesilmesi, ikinci tespitte söz konusu özel usulsüzlük cezasının 2 kat olarak
uygulanması, üçüncü tespitte ise özel usulsüzlük cezasının 3 kat olarak
uygulanması yerinde bir düzenleme olacaktır.
b)-Yukarıdaki cezai işlem yapılmadan önce, meslek mensuplarımıza 60 gün süre
verilmesi, süreye rağmen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde özel usulsüzlük
cezası kesileceği kendilerine yazı ile bildirilecektir. Verilecek 60 günlük süreden
sonra özel usulsüzlük cezasının kesilmesi amacına uygun olacaktır.
3
c)-Tebliğ Taslağının son bölümünde Yer alan ??.Aracılık yetkisinin iptal
edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün
içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi
düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile
sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme
aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda
oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek
mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.?
Aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekir.
??.Meslek mensubunun Meslekten Geçici Men veya Meslekten Men cezası alması
halinde Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ
edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek
mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik
Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi
daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun
elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle
elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde
aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği
bildirilecektir.?
2)-BİLDİRİMLERİN YAPILACAĞI SÜRELER:
a)-Tebliğde yapılacak düzenleme ile bu bildirimin yeni müşteriler için meslek
mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün
yerine 30 gün içerisinde ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek
mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam sözleşmelere ait
bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi
izleyen ayın sonuna kadar değil, 2011/ Mayıs ayının 15. Gününe kadar elektronik
ortamda bildirimin yapılması şeklinde değiştirmesi gerekir.
b)-Yukarıdaki bildirimin yapılması ile 29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan ?4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ?
hükümlerine göre; Meslek Mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca
defterini tutmuş olduğu, Danışmanlık Hizmeti verdiği ve Vergi Beyannamelerini
Elektronik ortamda imzaladıkları müşterilerine ilişkin bildirim işleminin her yıl
mayıs ayının 15?ine kadar yapılmasının anlamı kalmayacaktır. Bu yükümlülüğün
kaldırması gerekmektedir