kamu işçi maaş

Konu: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Başlıktaki olaydan haberi olmayanlar için daha önceki taslağı aşağıda yazdım.
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
  (Sıra No: ....)
  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan meslek mensupları ile mükellefler arasında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda; ilgili sözleşmeyi düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci tespitte 6 aylık süre ile ikinci tespitte 1 yıllık süre ile üçüncü tespitte ise süresiz olarak elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edilir.

  Aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmeden 60 gün önce meslek mensubuna, aracılık yetkisinin 60 gün içinde iptal edileceği, bu süre içerisinde sözleşmesi devam eden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermeye devam edebileceği, 60 ıncı günün sonundan itibaren de aracılık yetkisinin iptal edilmiş olacağı meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi tarafından bir yazı ile bildirilecektir.

  Meslek mensubuna bildirilecek yazı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edilecektir.

  Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.?

  TASLAĞIN YENİ HALİ

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
  (Sıra No: 405)
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

  I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu(2) Genel Tebliğinin ?V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER? başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  ?Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

  Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

  1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, ?Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu? nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde, ?... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.? şeklinde bir ?Teslim Tutanağı? tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.

  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

  Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.

  Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan ?Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi? ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan ?Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi? ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

  Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.

  2- Düzenlenen Sözleşmeler ile Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.

  Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir.

  2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

  Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

  Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

  Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.

  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

  2.2 Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

  Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir / kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.?

  II- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ?VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR" başlıklı bölümüne 11 inci bentten sonra gelmek üzere 12 inci ve 13 üncü bentler eklenmiştir.

  ?12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.

  13- Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü gereğidir.?

  Bu Tebliğ 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

  Tebliğ olunur.


  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  767

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Ben bişey anlamadım bağışlayın,biz zaten mükelleflerle sözleşme yapıyoruz,tek şifre üzerinden bütün mükelleflerin beyannamelerini gönderiyoruz.Bu farklı bişey mi?bir haftadır hastayım takip edemedim hiçbişeyi ,bu yeni bir uygulama mı?teşekkürler

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Alıntı merihs12 Nickli Üyeden Alıntı
  Ben bişey anlamadım bağışlayın,biz zaten mükelleflerle sözleşme yapıyoruz,tek şifre üzerinden bütün mükelleflerin beyannamelerini gönderiyoruz.Bu farklı bişey mi?bir haftadır hastayım takip edemedim hiçbişeyi ,bu yeni bir uygulama mı?teşekkürler
  Sayın Merish,
  Mükelleflerle Beyanname gönderme aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalayacaksınız. İmzaladığınız sözleşmeleride 30 gün içinde İnt.Vd. bildireceksiniz.
  Daha önceden yaptığınız sözleşmeleride en geç 15.03.2011 tarihine kadar yukarıda yazılı siteye giriş yapacaksınız.
  Daha önceki taslakta ciddi bir sıkıntı vardı. Odalarımızın yoğun çabası sonucu taslak metin yukarıda yazdığımız hale geldi.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  36

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Arkadaşlar bu taslağın yasallaştığına dair bilgiyi nerden aldınız? ne odanın sitesinde nede gib.in duyurular kısmında böyle bir bilgi yok?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Alıntı 10hagi10 Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar bu taslağın yasallaştığına dair bilgiyi nerden aldınız? ne odanın sitesinde nede gib.in duyurular kısmında böyle bir bilgi yok?
  İlgili tebliğ daha resmi gazete de yayımlanmadı.
  www.gib.gov.tr açıklaması

  Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  145

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  bence az da olsa mutlu sonumuz? kimse buna sevinmesin bence burada olanın arkasında ne var siz onu düşünün. Unuttunuz girmeyi cezaa.... çıkışını yapmayı unuttuk cezaa bence 2 tane kaçak muhasebeci defter tutacak diye sözleşme çıkardılar bakın geldiğimiz noktaya damga vergilerinden meslektaşları kimse korumuyor. ee müşteri bildirim o zaman kaldırsınlar damga vergisinide o zaman buraya girinçe sözleşmeyi tahkuk yapsın. Neyse siz daha biz muhasebeciler neler başımıza gelecek
  ben ilaç kullanıyom ofisimi devir etmeyi düşünüyom.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Bu gün Yayınlandı Hayırlı olsun

  SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  34

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  Arkadaşlar 24.02.2011 tarihi itibariyle şirket kuruluşu yaptım. İşe başlamada odadan aldığım sözleşmenin numarasını yazdım yani elektronik sözleşme yapmadım ne gibi sıkıntı doğabilir?

 10. #10
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Elektronik Beyanname Sözleşmesinde az da olsa mutlu son

  15.03.2011 tarihine kadar yapabilirsin.İnternete de girişini yaparsın bu sözleşmenin.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
  Konu Sahibi sancaktar115 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 13.Aralık.2016, 19:33
 2. Elektronik Beyanname Ve Sorumluluk Sözleşmesi
  Konu Sahibi gokhan_tuana Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Şubat.2014, 09:13
 3. Elektronik beyanname sözleşmesi hk.
  Konu Sahibi FeaR Of DaRKNeSS Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 35
  Son Mesaj : 15.Mart.2011, 12:07
 4. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
  Konu Sahibi acar muhasebe Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 30
  Son Mesaj : 17.Şubat.2009, 15:45
 5. Beyanname Aracılık Sözleşmesinde Sorumluluk
  Konu Sahibi butterfly effect Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 14.Kasım.2008, 22:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36