14 Eylül 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28054


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:


YEMİNLİ MALİMÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan ?Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre , Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA? da yapılacaktır.


2011/2.Dönem YMM Sınav Tarihi : 18-27 Kasım 2011


İlk kez katılacaklar için, son başvuru tarihi : 17 Ekim 2011


İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi : 31 Ekim 2011


Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı?nayukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadarbaşvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.


SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR


Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:


a) 3568 sayılı Kanun? un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,


b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,


c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.


16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete?de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar için;


Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.


konularında yapılır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Söz konusu koşulları taşıyan adayların;


1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)


2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,


3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),


4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),


5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,


6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu?ndan alınacak denkliğionaylı belgesi),


7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlıbulunduğu oda tarafından onaylanacak),


8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbestçalışanlardan faaliyet belgesi,


9) Sınav bedelinin ödendiğine dair bankadekontu,


10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan ?Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge?


11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:


a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiştarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),


a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamınıgösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),


b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),


b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlıçalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),


b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş?lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,


c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,10?uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),


d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,10?uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),


Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.


Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders başına 90,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 900,00 TL?nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)?nin İş Bankası Ankara-DikmenŞubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmalarıgerekmektedir.


DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER


Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.


Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe (dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.) ilebaşvurmaları gerekmektedir.


Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılıolamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.


BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ


1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar?Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler OdalarıBirliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA?adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırıbeyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.


2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.


3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.


4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.


5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.


6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır


7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.


8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.


İlan olunur.