YMM ?lerin Bağımsız Denetim Yetkisi İptal Oldu
30/06/2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?nun 37 nci maddesi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecekleri hüküm altına alınmıştı.
Mecliste görüşülmekte olan Torba yasa görüşmelerinde, verilen bir önerge ile yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanların sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecekleri hükmü İptal edilmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre bağımsız denetçilerde yetkilendirme meslek mensubu olanlar arasından kamu gözetimi kurumu tarafından yapılacaktır.
Konuya ilişkin gelişmeler muhasebevergi.com ?dan duyurulacaktır.


Herkes sınavla gözümüz aydın arkadaşlar...