kamu işçi maaş

Konu: SM (Serbest Muhasebeci) olabilir miyim?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  2

  SM (Serbest Muhasebeci) olabilir miyim?

  Arkadaşlar Aşağıda 3568 Serbest Muhasebecilikle ilgili maddelerinin değişen ve değişmeden önceki halleri mevcut bulunmaktadır. Sorun şu ben 2001 yılında vergi inclemesine yetkili olarak vergi dairesi müdürlüğüne atandım ve 4 yıllıkta İktisat Lisans mezunuyum. Tam 8 yılı doldurup SMMM ünvanını alacakken Bu yasa*26.07.2008*tarihinde değiştilerek sınav zorunluluğuna tabi olduk. Yani 1 yılla sınavsız SMMM hakıkını kaçırmış olduk.

  Aşağııdaki yasa maddelerine göre TÜRMOB bize SM ünvanını verip Özel SMMM sınavına alabilir mi?*Özel SMMM sınavı çok kolaymış.

  Serbest Muhasebeci Malî Müşavir Olabilmenin Özel Şartları
  Madde 5-
  A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

  a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

  b) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)*En az üç yıl staj yapmış olmak.*(5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli)*Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.)

  c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

  (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)*Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.*(5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli)*Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

  d)Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

  B)*(5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra, Yürürlük: 26.07.2008)

  (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile kaldırılmadan önceki şekli)*Serbest muhasebeci olmanın şartları:

  (A/A) BENDİNDE BELİRTİLEN KONULARDA ÖN LİSANS SEVİYESİNDE ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLANLAR İLE TİCARET LİSELERİ VE MALİYE MESLEK LİSELERİNDEN MEZUN OLANLAR, STAJ ŞARTINI YERİNE GETİRMİŞ OLMALARI HALİNDE, SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN SADECE SERBEST MUHASEBECİ UNVANI İLE ÇALIŞIRLAR. "SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİR" UNVANINI KULLANAMAZLAR VE KANUNUN (2/A) MADDESİNİN (B) VE (C) BENTLERİNDE BELİRTİLEN İŞLERİ YAPAMAZLAR. STAJ SÜRESİ ÖN LİSANS SEVİYESİNDE MEZUN OLANLAR İÇİN 4 YIL, TİCARET LİSELERİNDEN VE MALİYE MESLEK LİSELERİNDEN MEZUN OLANLAR İÇİN 6 YILDIR.

  Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler(*)
  Madde 6-
  (5786 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır.

  Aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır.

  a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri,

  b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri,

  c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri,

  d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,

  e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,

  f) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,

  g)Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri,

  h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

  ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,

  i) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri.(*)


  (*) (5786 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli)Staj Süresinden Sayılan Hizmetler

  Madde 6-

  Aşağıda belirtilen hizmetlerde geçen süreler, staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışılmış süre olarak kabul edilir.

  A) KANUNLARI UYARINCA VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN BU YETKİYİ ALDIKTAN SONRA KAMU HİZMETİNDE GEÇEN SÜRELERİ.

  b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya malî denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri.

  c) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri.

  (5786 sayılı Kanunun 20’inci maddesi ile eklenen geçici madde, Yürürlük: 26.07.2008)
  Gecici Madde 11-
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;*SERBEST MUHASEBECİ UNVANINI ALMIŞ OLANLAR İLE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJINA DEVAM EDENLERDEN BAŞARILI OLANLAR;*altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Mesleki uyum eğitiminin konuları ve ücreti ile yapılacak özel sınavın usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB tarafından müştereken belirlenir.

  Söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, "serbest muhasebeci mali müşavir" unvanını kullanamazlar. Bunlar, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar, 45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olup, meslek mensuplarına ilişkin düzenlemelere tabi tutulurlar. Ayrıca, bunların yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretler 46 ncı maddeye göre tespit edilmeye devam edilir.

  Bu madde uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazananların;

  a) Yeminli mali müşavirlik sınavına katılabilmeleri için 9 uncu maddede belirtilen şartlara,

  b) İlgili kanunları uyarınca bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen şartlara,

  ilave olarak 5 inci maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları zorunludur.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  11
  merhabalar,
  bildiğiniz gibi kanunların değişen hali ile artık sm olma şansını yok,
  sizin durumunuz biraz karışık gibi, çünkü sizin zaten vergi inceleme yetkiniz var.
  bana sorarsanız, siz türmob ile irtibata geçin. en kesin ve net bilgiyi onlardan alabilirsiniz
  çünkü herkes konu ile ilgili olarak birşey diyip kafanızı bulandırabilir.
  dediğimi gibi, en net bilgiye ulaşmak istiyorsanız türmob ile irtibata geçin
  veya bulunduğunuz yerdeki mali müşavirler odası ile irtibata geçin

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  2
  Teşekkürler...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  194
  Belki SMMM hakkını kaçırmış olabilirsiniz ancak YMM olabilmek için Vergi İnceleme de geçen süreleriniz SMMM olarak sayılıyor ve YMM sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu durumda 12 yıldır SMMM sayılırsınız ve YMM sınavına girmeye hak kazanırsınız.. Tabii siz yine de Türmob nezdinde araştırın..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Muhasebeci Olmayan Şirket Açabilir miyim ?
  Konu Sahibi burakkocal Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Ekim.2016, 17:25
 2. Muhasebeci başka şehirde olabilir mi?
  Konu Sahibi fobus Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Temmuz.2011, 01:38
 3. Muhasebeci miyim?
  Konu Sahibi Bergtatt Forum Konu Dışı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 26.Şubat.2011, 10:11
 4. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerc
  Konu Sahibi a.makineci Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Ekim.2007, 10:18
 5. 38 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
  Konu Sahibi perol Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2005, 12:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36