23 Kasım 2008 Yahya Arıkan

Ben ODTÜ?de öğretim üyesi olmak üzere yurtdışından döndüğüm tarih olan 1995 yılında göreve başladım. Daha evvel SSK?den emekli olmuş, maaş almaktaydım. Üniversitemizden gelen 2003-04 yılında bir yazı üzerine SSK?deki emekli aylığımızın kesilmesini talep etmek zorunda kaldık. Bu tarihten sonra da emeklilik maaşı almıyoruz.

Yazınızdan anladığım kadarı ile devlet üniversitelerinde çalışan Emekli Sandığı kesenekleri ödenmek kaydı ile SSK emekli aylığımızın alınabileceği olanağı var. Bu konuyu üniversitemizin personel dairesine ve tahakkuk işlerine sorduğumda ne tür bir maddeye dayandırıldığı konusunda net bir sonuca ulaşamadık.

Sizden ricam, bu konuda bizleri kapsam dışına bırakan maddenin nerede ve ne tarihte yer aldığını yazmanızdır. Prof. Dr. A. Ünal ŞORMAN

5335 sayılı kanunun 30. maddesine göre; Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi?nce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50?sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu?nun ek 11?inci maddesine göre 01/01/2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz. Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin kimler için uygulanmayacağı yasada belirtilmiştir.

Sorularınız için malicozum@ismmmo.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Tüm sorular e-posta ile tek tek çevaplanacaktır.