30.11.2008 Şerif AKCAN serifakcan@yahoo.com

Ge*çen haf*ta için*de Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu, KİT Ko*mis*yo*nu*na he*sap ve*rir*ken bi*na*sı*nın ka*çak ol*du*ğu an*la*şıl*mış. Ko*mis*yon üye*le*ri bu du*ru*ma şa*şır*mış*lar. Bi*na*nın üst*le*ni*ci*si mü*te*ah*hi*de 2002-2003 ve 2004 yıl*la*rın*da ne*den faz*la pa*ra öden*di*ği, bi*na*nın ne*den ka*çak ol*du*ğu ku*rum baş*kan ve*ki*li*ne so*rul*muş?
Ku*ru*mun 2005-2006 yı*lı he*sap*la*rı*nın ka*pa*tıl*ma*sı ile il*gi*li so*ru*lar 2008 Ma*yıs ayı için*de baş*kan ve*ki*li olan sa*yın Fa*tih Acar?a so*rul*muş...
Bil*di*ği*miz ka*da*rıy*la ha*len Sos*yal Gü*ven*lik Ku*rum Baş*kan*lı*ğı hiz*met bi*na*sı esas ola*rak Bağ-Kur Ge*nel Mü*dür*lü*ğü ola*rak plan*la*nıp ya*pıl*mış*tı. Sos*yal Gü*ven*lik Ku*rum*la*rı*nın bir*leş*me*si gün*de*me ge*lin*ce anı*lan hiz*met bi*na*sı ön*ce Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu*na da*ha son*ra (2006 yı*lın*da) ise Sos*yal Gü*ven*lik Ku*rum Baş*kan*lı*ğı*na ve*ril*di.
Söz ko*nu*su bi*na ile il*gi*li her*han*gi bir ek*sik ve yan*lış*lık var*sa so*rum*lu ola*rak dö*ne*min Bağ-Kur Ge*nel Mü*dü*rü ve*ya Mü*dür*le*ri*ni sor*gu*la*mak ge*re*kir.
Bu ya*zı*yı ka*le*me al*mak*ta*ki ama*cım Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu*nun mev*cut baş*kan ve*ya yö*ne*ti*ci*le*ri*nin ha*ta*sı*nın ol*ma*dı*ğı*nı sa*vun*mak de*ğil. Onun için işin bu kıs*mı*nı bir ke*na*ra bı*ra*kı*yo*rum.
Bu*ra*da oku*yu*cu*la*rı*mı*zın bir ko*nu*ya dik*ka*ti*ni çek*mek is*ti*yo*rum. Sos*yal Gü*ven*lik Ku*rum*la*rı*mız son on yıl için*de sa*yı*sız yö*ne*ti*ci de*ği*şik*li*ği ile biz*le*re hiz*met ve*ri*yor. Ör*ne*ğin Ça*lış*ma ve Sos*yal Gü*ven*lik es*ki Ba*ka*nı Ya*şar Oku*yan, ba*kan*lık yap*tı*ğı üç yıl için*de tam do*kuz ge*nel mü*dür ile ça*lış*tı. Ku*ru*mun içi*ne düş*tü*ğü du*ru*mu açık*la*mak için bu ib*ret*lik ör*nek ye*ter*li ol*ma*lı.
Üç bü*yük Sos*yal Gü*ven*lik Ku*rum*la*rı*nın bir*leş*me*si ne*ti*ce*sin*de ?tek ça*tı? oluş*tu*rul*du. Ya*ni 2006 Ma*yıs ayı için*de 5502 sa*yı*lı Ka*nun ile ?Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu? ku*rul*du. Ge*ri*de ka*lan yak*la*şık iki bu*çuk yıl için*de ku*ru*ma tam dört ki*şi ve*ka*le*ten baş*kan*lık yap*tı. Şu an be*şin*ci baş*kan ve*ki*li ku*ru*mu yö*ne*ti*yor. Beş ki*şi*lik baş*kan ve*ki*lin*den sa*de*ce Bi*rol Ay*de*mir kı*sa bir sü*re asa*le*ten gö*rev*de kal*dı.
KİT Ko*mis*yon Baş*ka*nı Sa*yın Ünal Ka*çır Bey ve di*ğer ve*kil*le*ri*miz ve biz*ler Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu ile il*gi*li eleş*ti*ri ya*par*ken bu nok*ta*la*rı gör*me*li*yiz.
Hiç*bir ku*rum bu ka*dar hız*lı bir üst yö*ne*tim kad*ro de*ği*şik*li*ği*ni kal*dı*ra*maz. Ku*rum*sal ha*fı*za de*nen şey kay*bol*muş du*rum*da.
De*mek is*te*di*ğim o ki, Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu için ka*lı*cı ve is*tik*rar*lı bir yö*ne*tim za*ma*nı gel*di ve ge*çi*yor...

Hiz*met ça*kış*ma*sın*da ön*ce*lik ne*re*de?
So*ru-Da*ha ön*ce ça*lış*tı*ğım ai*le şir*ke*tim*den öde*nen SSK prim*le*rim, şir*ket or*ta*ğı ola*rak Bağ-Kur?a ka*yıt ol*du*ğum sü*re*nin bir kıs*mın*da da öden*me*ye de*vam et*miş. Ben şu an Bağ-Kur?dan ter*ki ver*miş ve tek*rar üc*ret*li ça*lış*ma*ya baş*la*ya*rak SSK?lı ol*muş bi*ri*si*yim. Bu du*rum*da ay*nı an*da öde*me ya*pı*lan dö*ne*me ait ya*tır*dı*ğım Bağ-Kur prim*le*ri*mi ge*ri ala*bil*me şan*sım var mı aca*ba? Ala*bi*li*yor*sam na*sıl bir iş*lem yap*ma*lı*yım ve bu ge*ri öde*me*nin her*han*gi bir fai*zi olur mu?
Ce*vap-Ön*ce*lik*le be*lirt*me*li*yiz ki, sos*yal gü*ven*lik sis*te*mi*miz ?tek*lik? il*ke*si üze*ri*ne ku*rul*muş*tur. Bu ne de*mek*tir?
Bir ki*şi ay*nı za*man di*li*mi için*de an*cak ve an*cak tek bir sos*yal gü*ven*lik ku*ru*mu*na ve*ya tek bir sta*tü*ye ta*bi ola*rak prim öde*yip hiz*met ka*za*na*bi*lir. Bir ki*şi*nin ay*nı dö*nem için*de iki ve*ya üç ay*rı sta*tü*den ve*ya sos*yal gü*ven*lik ku*ru*mu*na ta*bi ola*rak prim öde*yip hiz*met ka*zan*ma*sı müm*kün de*ğil*dir.
Gün*lük ha*ya*tın için*de bir ki*şi*nin bir iş*ve*ren ya*nın*da si*gor*ta*lı ola*rak ça*lı*şır*ken ay*nı za*man*da ver*gi mü*kel*le*fi ol*ma*sı ve*ya bir şir*ket or*ta*ğı ola*rak ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lun*ma*sı da fev*ka*la*de müm*kün*dür. Hiz*met ça*kış*ma*la*rı*nın or*ta*ya çık*ma*sı ha*lin*de ne tür bir yol iz*le*ne*cek*tir?
Bu gi*bi du*rum*lar*da ön*ce baş*la*yan sta*tü için prim öde*nip hiz*met ka*za*nıl*ma*sı ge*çer*li iken, son*ra baş*la*yan sta*tü için prim öden*me*si yan*lış bir ter*cih ol*mak*ta*dır. SSK?lı ola*rak ça*lış*ma*ya baş*la*yıp adı*na prim öde*nen bir ki*şi için son*ra*dan baş*la*yan ti*ca*ri fa*ali*ye*ti ne*de*niy*le Bağ-Kur?a prim öde*ne*mez.
Ti*ca*ri fa*ali*ye*ti ön*ce baş*la*yıp Bağ-Kur pri*mi öde*yen bir ki*şi*nin bir iş*ve*ren ya*nın*da üc*ret*le ça*lış*ma*ya baş*la*ma*sı ha*lin*de ise SSK?ya o ki*şi adı*na prim öden*me*si yan*lış bir uy*gu*la*ma*dır.
Oku*yu*cu*muz so*ru*su*nu so*rar*ken ön*ce*lik*le SSK?lı ola*rak ça*lış*ma*ya baş*la*yıp da*ha son*ra ver*gi mü*kel*le*fi ve*ya şir*ket or*ta*ğı olup ol*ma*dı*ğı*na açık*lık ge*tir*me*miş. So*ru*nun ge*liş şek*lin*den şir*ket or*ta*ğı ol*duk*tan son*ra SSK?ya adı*na prim öden*me*ye baş*lan*dı*ğı*nı an*la*dı*ğı*mız için SSK hiz*met*le*ri*nin ip*tal edil*me*si ve Bağ-Kur?a ak*ta*rıl*ma*sı ge*re*ke*cek*tir. Bu şe*kil*de Bağ-Kur ile mah*sup*laş*ma ya*pıl*mış ola*cak*tır.