05.12.2008 Resul KURT info@resulkurt.com

İşyerinde 4-1/a ve 4-1/c bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte örneği SGK tarafından hazırlanan işyeri bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundadır. Ancak, SSİY'de, 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından kuruma yapılacak bildirimlerin, kurum ile iş-veren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütüleceği öngörüldüğünden, işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar kuruma kağıt ortamında verilecektir.

Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen işyeri bildirgesi elden veya posta yoluyla kuruma verilir. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya kuruma doğrudan verilen işyeri bildirgelerinde, bildirgenin kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sonradan verilen işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile kabul edilmesi hususunda kurum yetkilidir.

Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler de bağımsız işyeri sayılır.

Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.

İşyerlerinin tek dosyadan SGK'ya bildirimi

Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir.

Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenecektir. Yani, her bir adresteki işyerinin ayrı ayrı SGK'da tescil edilmesi gereklidir. Ancak 5510 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile, tek bir dosyadan bildirim yapılabilecek.

Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise genel müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir.

Bu özellikle çok şubeli işyerlerinde yaşanan sorunların çözümünü sağlayacak olumlu bir düzenlemeledir.

Yeni kurulan şirketlerde bildirim

Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını ticaret sicil memurluklarına bildirmesi üzerine, ticaret sicil memurluklarınca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, işyeri ünitece tescil edilir. Bu durumda şirketlerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

İhale işlerinde istihkaklar

Tek ihale ile birden çok işin yapılması hâlinde istihkaklarının birlikte ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitede işe başlanılması hâlinde, hangi ünitede tek sicil numarası alınacağını işveren belirler. İlgisi bulunan ünitelere yazılı olarak bilgi verir.

Konsorsiyumlarda işyeri tescili

5510 sayılı kanunun 90. maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir.