11.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

Sigortalıların Ölüm Geliri Uygulamasında Önemli Değişiklik ve Güncel Cenaze Ödeneği Miktarı

1 Ekim 2008?den önce iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün yüzde 50 ve daha fazlasını kaybettiği için sürekli işgöremezlik geliri bağlananların ölümü halinde eş ve çocuklarına ölüm gelir bağlanırken, yüzde 50?den daha azını kaybettiği için sürekli işgöremezlik gelirine hak kazananların geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmayan sebeplerden ölümleri halinde eş ve çocuklarına ölüm geliri bağlanmıyordu.

İşte iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün yüzde 50?sinden daha azını yitiren sürekli işgöremezlik gelir sahibi sigortalıların geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmayan sebeplerden ölümleri halinde de eş ve çocuklarına ölüm geliri bağlanması imkânı 1 Ekim 2008?den itibaren tanınmış bulunuyor.

Buna göre, 1 Ekim 2008?den önce sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların gerekli şartlara sahip eşi, çocukları ile ana ve babasına ölüm tarihini izleyen aybaşından itibaren ölüm geliri bağlanacak.

Yine bu sigorta kolundan hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği (Ölüm geliri almaktayken evlenen kız çocuklarına) verilebilecek.

Ölüm Gelirine Başvuru

Ölen sigortalıdan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin matbu tahsis talep dilekçesi ile SGK?ya başvurması gerekiyor.

Bu dilekçeye;

18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,
15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet belgelik fotoğraf,
Malûl çocuklar için sağlık kurulu raporu,
Hak sahibi anne ve babalar için her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu belirten imzalı taahhütname vermesi ile ana ve babaya gelir bağlanmasını müteakip SGK?ca gerekli görüldüğü hallerde, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirlerinin asgari ücretin net tutarından az veya fazla olduğuna dair SGK belgesi de ibraz edilecek.

Ölüm Gelirinin Sınırı

Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının yüzde 70?ini geçemeyecek.

Çocukların Ölüm Geliri

Malûl çocukların öğrenim durumu veya bekâr olup olmadıkları önem taşımıyor. Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, ölüm gelirleri bu yaşlar beklenmeden kesilecek, erkek çocukların öğrenimlerine göre bu yaşlardan önce evlenmesi halinde gelirleri kesilmeyecek. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarının ölüm aylıkları ise kesilecek.

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam edecek. Çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmeyecek. Ancak geliri kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malûl olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şartıyla, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini izleyen aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanacak.

Evlenene Gelir Yok

Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilecek. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanacak. Sonraki eşinden de gelir almaya hak kazanan dul eşe, bu gelirlerden fazla olanı ödenecek.

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya buralardan gelir veya aylık almaya başladıkları veya evlendikleri tarihi izleyen devre başından itibaren kesilecek.

Cenaze Ödeneği

Cenaze ödeneği, emzirme ödeneği gibi SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenecek olsa da 2008/96 sayılı Genelge ile 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında da 01.07.2008 tarihi itibariyle belirlenen cenaze ödeneğinin verileceği açıklanmış bulunuyor.