14.12.2008 Şerif AKCAN serifakcan@yahoo.com

İs*te*ğe bağ*lı si*gor*ta sis*te*mi ger*çek*ten 1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den ge*çer*li ola*rak de*ğiş*ti. Bu ta*rih*ten son*ra is*te*ğe bağ*lı si*gor*ta*ya prim öde*yen*ler 5510 sa*yı*lı Ka*nu*na gö*re 4/1-b sta*tü*sün*de emek*li ola*bi*le*cek*ler. Bu*nun açık an*la*mı es*ki Bağ-Kur sta*tü*sün*e geç*miş olu*yor*lar.
--------------------------------------------------------------------------------
So*ru-A. Yal*çın: Yak*la*şık al*tı yıl*dan be*ri SSK is*te*ğe bağ*lı si*gor*ta*ya prim ödü*yo*rum. 1 Ekim ta*ri*hin*den son*ra is*te*ğe bağ*lı si*gor*ta*ya gi*ren*ler ar*tık SSK?lı ola*mı*yor*muş. Bağ-Kur si*gor*ta*sı*na geç*mem ge*re*ki*yor*muş. Bağ-Kur is*te*ğe bağ*lı si*gor*ta*ya ge*çer*sem emek*li*lik şart*la*rım de*ği*şi*yor. Da*ha uzun yıl*lar prim öde*mem la*zım. Be*nim şu an için yak*la*şık 5000 gün SSK öde*mem var. Bir yıl da*ha SSK?ya prim öder*sem emek*li ola*bi*le*ce*ğim. An*cak, is*te*ğe bağ*lı de*vam eder*sem emek*li ola*ma*ya*ca*ğım söy*le*ni*yor. Mu*ha*se*be*cim nor*mal SSK si*gor*ta*sı*na ge*çer*sem emek*li ola*bi*le*ce*ği*mi söy*lü*yor. Baş*ka bir ta*nı*dı*ğım ise ola*bi*lir*sin di*yor. Bu işin doğ*ru*su ne*dir?
Ce*vap: İs*te*ğe bağ*lı si*gor*ta ile il*gi*li si*ze ve*ri*len bil*gi*le*rin ta*ma*mı yan*lış*tır. Ya*rım dok*tor can*dan eder mi*sa*li ya*rım bil*gi sa*hi*bi ki*şi*ler de ver*di*ği bil*gi*ler*le si*zi ya*nılt*mış*lar. Pe*ki işin doğ*ru*su ne*dir?
İs*te*ğe bağ*lı si*gor*ta sis*te*mi ger*çek*ten 1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den ge*çer*li ola*rak de*ğiş*ti. Bu ta*rih*ten son*ra is*te*ğe bağ*lı si*gor*ta*ya prim öde*yen*ler 5510 sa*yı*lı Ka*nu*na gö*re 4/1-b sta*tü*sün*de emek*li ola*bi*le*cek*ler. Bu*nun açık an*la*mı es*ki Bağ-Kur sta*tü*sün*e geç*miş olu*yor*lar.
Bu*ra*ya ka*dar si*ze ve*ri*len bil*gi*ler doğ*ru*dur. Bu*ra*dan son*ra*sı ise yan*lış*lar*la do*lu*dur.
Şöy*le ki;
Siz nor*mal ola*rak bir yıl için*de emek*li ola*bi*le*cek*si*niz. Bu*nun için is*te*ğe bağ*lı ola*rak 4-b sta*tü*sün*de de*vam et*me*niz*de her*han*gi bir mah*zur yok. Bi*lin*di*ği üze*re 2829 sa*yı*lı Sos*yal Gü*ven*lik Ku*rum*la*rı Ara*sın*da Ge*çen Hiz*met*le*rin Bir*leş*ti*ril*me*si*ne Da*ir Ka*nu*na gö*re prim öde*nen son ye*di yıl için*de en faz*la han*gi ku*ru*ma ve*ya sta*tü*ye gö*re prim ya*tı*rıl*mış*sa, o ku*rum ve*ya sta*tü şart*la*rı*na gö*re emek*li olu*nur.
Bu du*ru*mu bir ör*nek ile açık*la*ya*cak olur*sak; son ye*di yıl için*de 4 yıl SSK?ya ve 3 yıl Bağ-Kur?a prim öde*yen bir ki*şi*nin prim öde*me*si SSK da*ha faz*la ol*du*ğu için bu ku*rum*dan emek*li ol*ma*sı ge*re*kir.
So*ru sa*hi*bi oku*yu*cu*muz son ye*di yı*lın al*tı yı*lı*nı SSK is*te*ğe bağ*lı ola*rak prim öde*miş, son bir yıl ise 4-b sta*tü*sün*de ya*ni Bağ-Kur sta*tü*sün*de prim öde*miş ola*cak. Do*la*yı*sı ile bu ki*şi SSK sta*tü*sün*de emek*li ola*bi*le*cek. Oku*yu*cu*mu*zun emek*li*lik pla*nın*da her*han*gi bir de*ği*şik*lik ol*ma*ya*cak*tır.
Eğer oku*yu*cu*mu*zun emek*li*li*ği*ne 3.5 yıl*dan faz*la bir sü*re ol*say*dı, 1 Ekim*den son*ra is*te*ğe bağ*lı de*vam et*me*si*ni ve 3.5 yıl*dan faz*la öde*me yap*ma*sı*nı öner*me*ye*cek*tik. 1 Ekim ta*ri*hin*den son*ra emek*li*li*ği*ne 3.5 yıl*dan az olan*lar gö*nül ra*hat*lı*ğı ile is*te*ğe bağ*lı si*gor*ta*ya de*vam ede*bi*lir*ler.
Emek*li*lik pla*nın*da 3.5 yıl*dan faz*la olan*la*rın du*rum*la*rı*nı ye*ni*den göz*den ge*çir*me*le*rin*de fay*da var*dır.
Bu*ra*dan ha*re*ket*le hiz*met bir*leş*tir*me*sin*de es*ki uy*gu*la*ma*nın de*vam edip et*me*di*ği ak*la ge*le*bi*lir. Yu*ka*rı*da bah*set*ti*ği*miz 2829 sa*yı*lı Ka*nun uy*gu*la*ma*sı 1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den ön*ce si*gor*ta*lı olan*lar için ay*nen de*vam edi*yor.
1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den son*ra ilk de*fa si*gor*ta*lı ola*cak olan ki*şi*ler için hiz*met bir*leş*tir*me*si iş*le*mi ta*ma*men de*ği*şi*yor. Bun*dan son*ra ilk de*fa si*gor*ta*lı olan ki*şi*ler, ça*lış*ma ha*ya*tı sü*re*sin*ce en faz*la han*gi sta*tü*ye (ku*ru*ma) ta*bi ola*rak ça*lış*mış*lar*sa ora*dan emek*li ola*bi*le*cek*ler.
Ör*ne*ğin; 1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den son*ra ilk de*fa si*gor*ta*lı olan (A) şah*sı, top*lam*da 20 yıl SSK?lı, 15 yıl Bağ-Kur?lu ve 4 yıl Emek*li San*dı*ğı*na ta*bi ola*rak ça*lış*ma*sı ol*sun. Bu ki*şi ye*ni uy*gu*la*ma*ya gö*re 4-a ya*ni SSK sta*tü*sün*de emek*li ola*bi*le*cek. 1 Ekim*den son*ra si*gor*ta*lı olan*lar için ar*tık son ye*di yıl ve*ya üç bu*çuk yıl uy*gu*la*ma*sı or*ta*dan kal*ka*cak*tır.

Emek*li ay*lı*ğı*nız bağ*la*na*cak
Ali Kü*çü*kin*ce-Ba*bam Bağ-Kur?a emek*li*lik mü*ra*ca*atı yap*tı. Prim af*fı ne*de*niy*le Halk Ban*ka*sı*na kre*di mü*ra*ca*atı yap*tık. Kre*di*le*rin sü*re*si dol*du. Bi*rin*ci ve ikin*ci tak*si*ti öde*dik. An*cak Bağ-Kur?dan he*nüz emek*li*lik iş*lem*le*ri ile il*gi*li bir ce*vap ala*ma*dık. Ba*ba*ma emek*li ay*lı*ğı bağ*lan*ma*dı*ğı gi*bi şu ana ka*dar bir ha*ber de ala*ma*dım. Na*sıl bir yol iz*le*ye*ce*ği*mi*zi bi*le*mi*yo*ruz. Ne yap*ma*mı*zı öne*rir*se*niz?
Ce*vap: Ver*di*ği*niz bil*gi*le*re gö*re, bu*gü*ne ka*dar ta*ra*fı*nı*za emek*li ay*lı*ğı bağ*lan*ma*sı ge*re*ki*yor*du. Sa*nı*rım ida*ri iş*lem*le*rin ge*cik*me*sin*den do*la*yı ay*lık bağ*lan*ma*mış. Sos*yal gü*ven*lik Ku*rum*la*rı*nın yet*ki*li*le*ri ile da*ha ön*ce yap*tı*ğı*mız gö*rüş*me*ler*de kre*di kul*la*nan si*gor*ta*lı*la*ra ön*ce*lik ve*ril*di*ği be*lir*til*miş*ti.
Bağ-Kur prim af*fı ne*de*niy*le bir an için bin*ler*ce baş*vu*ru ya*pıl*dı*ğı*nı dik*ka*te alır*sak bu tür ge*cik*me*le*ri nor*mal kar*şı*la*mak ge*re*ki*yor. Zi*ra, çok uzun yıl*lar prim öde*mek için ku*ru*ma git*me*yen si*gor*ta*lı*lar af ve*si*le*siy*le çok kı*sa bir sü*re*de iş*lem*le*ri*nin ya*pıl*ma*sı*nı bek*li*yor*lar. Bi*raz sa*bır*lı ol*ma*nı*zı tav*si*ye edi*yo*rum. Di*ğer yan*dan du*ru*mu*nu*zu öğ*ren*mek için bağ*lı ol*du*ğu*nuz sos*yal gü*ven*lik mü*dür*lü*ğü*ne mü*ra*ca*at et*me*niz doğ*ru ola*cak*tır.