SGK'da Ay içinde kimler 30 günden az bildirilebilirAy içinde kimler 30 günden az bildirilebilir. Hangi tür belgeler istenir.Belgelerin verilme süresi nedir.
Ay içinde kimler 30 günden az bildirilebilirKısmi süreli çalışanlar
İstirahatli olanlar
Ücretsiz izinli olanlar
Disiplin cezası alanlar
Gözaltına alınanlar
Tutuklu olanlar
Grev ve lokavtın olması nedeniyle çalışamayanlar
Genel hayatı etkileyen olaylar veya doğal afet sonucu faaliyetin durması nedeniyle çalışamayanlar
Belgelendirilmesi nasıl olacakKısmi süreli çalışanlar için yazılı iş sözleşmesi, işin gereği imzalı puantaj kayıtları
İstirahatli olanlar için resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu
Ücretsiz izinli olanlar için izin belgesi
Disiplin cezası alanlar için cezaya ait belgeler
Gözaltına alınanlar için resmi belgeler
Tutuklu olanlar için resmi belgeler
Grev ve lokavtın olması ve faaliyetin durması nedeniyle çalışamayanlar için resmi makamlardan alınan yazılar
Genel hayatı etkileyen olaylar veya doğal afet sonucu faaliyetin durması nedeniyle çalışamayanlar için resmi makamlardan alınan belgeler


Yukarda sayılı belgeler eksik gün formu ve aylık prim hizmet belgesi ile birlikte ilgili üniteye verilir veya acele posta servisi (aps), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak aylık prim hizmet belgesinin verilme süresine kadar gönderilir.

Yasal süresi (Aylık prim hizmet belgesinin verilme süresi) dışında verilen söz konusu belgelerden geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanlar işleme konulmaz.

Arif SAĞLAM