Torba Kanunla İşverenlere Bildirim

Kolaylığı GeliyorHalen Meclis gündeminde bulunan ?İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı? hakkındaki Torba Kanunun son şekliyle kabul edilmesi durumunda işverenlere bildirim kolaylığı sağlanmış olacak. İşverenlerin 5510 sayılı Kanun kapsamındaki işçi ve işyeri bildirim yükümlülüklerini yerine getirmiş olması işçi ve işyeri bildirim yükümlülüğü hakkındaki 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu kapsamındaki benzer yükümlülükleri de yerine getirmiş sayılacak.

Buna göre işverenlerin 5510 sayılı Kanun kapsamındaki;
4/a sigortalısı çalıştıran işverenlerin bu sigortalıları sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK?ya bildirme ve sigortalılıkları sona erdiğinde de sona erdiğine dair bildirim yapma yükümlülüklerini,
2. 4/b sigortalılarından gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten, gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar kapsamına girdikleri tarihten itibaren yapmaları gereken bildirim yükümlülüklerini,

İşverenin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesini SGK?ya vermekle yükümlülüklerini,
4. İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini SGK?ya verme yükümlülüklerini,

Yöntemince yerine getirmiş olmaları; yine bu işverenler tarafından yapılması gereken,

4857 sayılı İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamına dahil bir işyeri kuran, devralan, konusunu değiştiren, kapatmaları halinde bu kanunlar kapsamında bir ay içinde yapmaları gerekli bildirim yükümlülüklerinin,
2. İşe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçilere ilişkin olarak 2821 sayılı Kanun kapsamında izleyen ayın 15?ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirim yükümlülüklerinin,

4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdi dayalı olarak çalışanların işsizlik ödeneğine müstehak şekilde sona ermiş olan sigortalılar hakkında 15 gün içinde düzenlemeleri gereken işten ayrılma bildirgesi verme yükümlülüklerinin,
de yerine getirilmiş olması anlamına gelecek.


Şevket Tezel