Dünya
İbrahim Işıklı
--------------------------------------------------------------------------------
25 Mart 2009
--------------------------------------------------------------------------------
5510 sayılı yasa öncesinde, Türkiye'de, sigortalıların hangi sosyal güvenlik kuruluşunun kapsamında bulunacağı statülerine göre belirlenmişti. Bağımsız çalışanlar, esnaf ve sanatkarlar Bağ-Kur; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışanlar TC Emekli Sandığı ve bir hizmet sözleşmesine dayanarak sigortalı olarak çalışanlar ise SSK tarafından sosyal güvenceye kavuşturulmaktaydı.

Ayrıca, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın geçici 20. maddesine istinaden faaliyette bulunan bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşekkül ettikleri birliklerinin personelinin sosyal güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturdukları sandıklar da üyelerine belli şartlarda sosyal güvence kapsamındaydı. Bu kapsamdaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için halen 17 sandık bulunmaktadır. Bu sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilerek 5510 sayılı kanun kapsamına alınacaklardır. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 4-1/(a) bendi kapsamında (SSK) sigortalı sayılacak. Devir işlemi tamamlanıncaya kadar sandık iştirakçiler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca devam edilecektir.