Şevket Tezel

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (b) bendinde ele alındıkları için 4/b?li sözleşmeliler olarak bilinen bu kapsamdaki kamu çalışanlarının çalışma haklarında birtakım iyileştirmeler yapıldı. Bu değişikliklerin en çok üzerinde durulanları doğum ve nakil haklarında yoğunlaşıyor. 4/b?li sözleşmeliler bundan böyle;

Doğum izninin bitiminden başlayarak en geç 1 yıl içinde, askerlik nedeniyle ayrılanların ise terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları durumunda yeniden hizmete alınabilecekler. Daha önce askerlik görevine başlamaları veya doğum izninin bitiminden itibaren 1 ay içinde göreve dönememeleri halinde sözleşmeleri fesh olunuyordu. Bu durumda ancak dava ile geri dönebiliyorlardı.
?Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile verilmesi gereken doğum izni ücretliye dönüştürüldü ve bu doğum nedeniyle SGK?ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ilgilinin ücretinden düşüleceği hükmü getirildi.
4/b?li sözleşmeliler;
a) Çalıştığı kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini taşıyan sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilecek.

b) Eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği taşıyan boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilecek.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilecek. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği taşıyan boş pozisyona yeniden atama yapılacak.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilecek.

4/b?li sözleşmelileri KİT?lerde 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli personelle karıştırmamak gerekiyor. Bilindiği gibi sosyal güvence bakımından 4/b?li sözleşmeliler SSK?ya (4/a sigortalılığına) tabi iken 399?lu sözleşmeliler Emekli Sandığı iştirakçiliği kapsamında (4/c sigortalılığı) değerlendiriliyorlar.