Metin Taş-Sezgin Özcan metin.tas@aksam.com.tr-sezgin.ozcan@aksam.com.tr

Yazının Tamamı

Özellikle otel, motel, lokanta, hastane, özel okul ve dershane, otobüs işletmeleri gibi devamlı mahiyetteki (geçici veya mevsimlik olmayan) işyerlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan asgar? işçilik incelemesi sonucunda tespit edilen ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idar? para cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile giderilmesi artık mümkün olacak.
Uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslar, 25 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği' ile belirlendi. 1 Ekim 2008 tarihinden önce incelenmesine başlanılmış ancak henüz raporu ilgili birime gönderilmemiş olan asgar? işçilik inceleme raporları da Yönetmelik kapsamında değerlendirilecek.

UZLAŞMANIN KAPSAMI
1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Yönetmeliğe göre; işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgar? işçilik miktarını tespit etmek üzere devamlı işyerlerinde yapılan asgar? işçilik incelemesinde ortaya çıkan ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı idari para cezaları için uzlaşma talep edilebilecek.
Ancak sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primleri ve bu sigortalıların çalışmalarının bildirilmemesi veya eksik bildirimi nedeniyle uygulanacak olan idar? para cezaları uzlaşma konusu yapılamayacak.

UZLAŞMA TALEBİ
İncelemeye ilişkin tutanağın düzenlenme tarihinden, inceleme raporunun Kurumun ilgili birimine gönderilmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunulabilecek.
Uzlaşma için yazılı olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na başvurulacak. İncelemeyi yapan Müfettiş'e veya Müfettiş'in sürekli görev yaptığı Grup Başkanlığı'na ya da ilgili İl Müdürlüğü'ne uzlaşma talep dilekçesi verilmesi ya da uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması da ilgili birime yapılmış yazılı başvuru yerine geçecek.
İşverene uzlaşmaya davet niteliğinde bir yazı gönderilmeyecek. Ancak Müfettiş tarafından, işveren ile birlikte tutanağın düzenlenmesi sırasında, işverene uzlaşma hakkının olduğu hatırlatılacak ve bu durum da tutanakta belirtilecek.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulabilecek. Tayin edilen uzlaşma gününden önce uzlaşma talebinden vazgeçilebilecek.

UZLAŞMA GÜNÜ
Uzlaşma gün ve saati ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim tutarı ve uygulanması önerilen idar? para cezası bir yazı ile uzlaşma gününden en az onbeş gün önce işverene bildirecek.

UZLAŞMA SONRASI ÖDEME
Uzlaşılan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı tutarları ve idar? para cezalarının toplam tutarı, uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenecek. Üzerinde uzlaşılan idar? para cezaları için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılmayacak.
Uzlaşılan tutarın bir ay içinde tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulacak ve uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmeyecek.

DAVA KONUSU YAPILAMAYACAK
Uzlaşmanın temin edilememesi halinde durum Komisyonca tutanak düzenlenmek suretiyle taraflarca imza altına alınacak. Uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma görüşmesinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması hallerinde, bu konuya ilişkin daha sonra tekrar uzlaşma talep edilemeyecek.
Uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği derhal yerine getirilecek. Uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işveren veya işveren vekilince dava açılamayacak ve hiçbir makama şikayet ve itirazda bulunulamayacak.