Metin Taş-Sezgin Özcan metin.tas@aksam.com.tr-sezgin.ozcan@aksam.com.tr

Yazının Tamamı

Başta Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik yapılması yine gündemde. Bir kısmı daha önce istihdam paketi olarak hazırlanan sonra torba yasaya dönen tasarıda yer alan, daha sonra tasarıdan çıkarılan hükümleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda öngörülen düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibi:

KOOPERATİFLERİN KONUT TESLİMİNE KDV
İnşaat ruhsatı, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra alınmış olan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine 1 Ocak 2010 tarihinden sonra yapacakları konut teslimleri, metrekare sınırlamasına bağlı olmaksızın Katma Değer Vergisi'ne tabi olacak.
Mevcut düzenlemede kooperatiflerin üyelerine konut teslimleri, metrekare sınırlaması olmaksızın KDV'den müstesna. Yani kooperatifler üyelerine teslim ettikleri konutlar için KDV hesaplamıyor, üyeler de KDV ödemiyor.

CEP TELEFONUNA MAKTU ÖTV
2014 yılına kadar yapılacak cep telefonu satışlarında maktu ÖTV uygulanacak. Tasarıya göre, her bir cep telefonu için yüzde 20 oranında hesaplanan nispi ÖTV tutarının 40 TL'den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 TL maktu vergi alınacak. Dolayısıyla her bir cep telefonundan alınacak ÖTV tutarı 40 TL'nin altında olamayacak. Örneğin 100 TL'lik cep telefonunun nispi vergisi (yüzde 20) 20 TL olmasına rağmen, 40 TL ÖTV ödenecek.

KIZILAY'A YAPILAN BAĞIŞLAR
İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecek. Mevcut düzenlemede Kızılay'a yapılan bağışların vergi matrahından düşülebilecek kısmı, gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 5'i ile sınırlı.

İŞE İADE TAZMİNATI
İşe iade davası sonrası işe başlatılmayan işçiye ödenecek tazminat Gelir Vergisi'ne tabi olmayacak. Mevcut uygulamada işe iade tazminatları sigorta primine tabi tutulmazken, Maliye'nin görüşüne göre Gelir Vergisi tevkifatına (kesintisine) tabi tutuluyordu.

TASFİYE MEMURU CEZADAN SORUMLU OLACAK
Tasfiye olan şirketlerin, Kanun'un yayımlanmasından sonra tasfiye dönemine ilişkin olarak kesilecek vergi cezaları dahil her türlü vergi tarhiyatı tasfiye memurları adına, tasfiye öncesi dönemler için müteselsilen sorumlu olmak üzere kanuni temsilcilerden herhangi biri adına yapılacak.

HAPİS CEZASI 18 AYDAN BAŞLAYACAK
Defter ve belgelerde hile yapanlara, naylon fatura düzenleyen ve kullananlara, defter ve belgelerini inceleme elemanına ibraz etmeyenlere uygulanacak ceza 18 aydan başlayacak.

TASARININ VERGİ İSTİSNASI HÜKÜMLERİ
Tasarıda, vergi istisnalarına ilişkin öngörülen düzenlemeler şöyle:

- Gelir vergisi stopaj teşviki uygulanan yerlerde çalışanların ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nden, önce asgari geçim indirimi mahsup edilecek, sonra kalan tutar indirim ve istisna uygulamasında dikkate alınacak.

- Tarım ürünleri lisanslı depoculuk işletmelerine teslim edilen tarım ürünlerine ilişkin ürün senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 2014 yılına kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden müstesna olacak. İstisna edilen kazançlar üzerinden stopaj da yapılmayacak.

- 31.12.2009 tarihine kadar birleşen KOBİ'lerin belli şartları sağlamaları kaydıyla, birleşmeden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna olacak. Ayrıca üç yıl süre ile elde edilen kazanca indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.

- İhraç malı taşıyan araçların standart depolarına KDV ve ÖTV istisnası uygulanacak motorin miktarı TIR çekicilerinde 550 litreyi, istiab haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 300 litreyi, istiab haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi aşamayacak.

- 31.12.2011 tarihine kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve en az 200 milyon TL tutarında makine teçhizat alımı öngörülen yatırımlarda, makine ve teçhizat için ödenen KDV yatırımcıya üç ay içinde iade edilecek.

- Arazi vergisinde istisna tutarı 250 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılıyor.
TASARIDA ÖNGÜRÜLEN DİĞER DÜZENLEMELER
Tam metnine ve gerekçesine www.yaklasim.com adresinden ulaşabileceğiniz Tasarıda öngörülen diğer düzenlemeleri ise şöyle özetlemek mümkün.

- Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim ve formlara ilişkin olarak yasal süresinden sonra verilen düzeltme amaçlı bildirim ve formlar için uygulanacak usulsüzlük cezası yeniden düzenleniyor.

- Vergi davalarına ilişkin hükmedilecek avukatlık ücreti maktu hale getiriliyor. Buna göre vergi, resim, harç, fon, pay ve benzeri mali yükümlerden doğan her türlü davalarda, duruşmasız ise 390 TL, duruşmalı ise 550 TL azami avukatlık ücretine hükmedilecek.

- Bazı dernek ve kurumlara sağlanan vergi, resim ve her türlü harç muafiyetinin, bu dernek ve kurumların iktisadi işletmelerini kapsamadığı hususuna açıklık getiriliyor.

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesine göre yapılacak bölünme karşılığı edinilen hisse senetlerine iki yıllık devir yasağı uygulanmayacak. Söz konusu hisseler iki yıl geçmeden de başkalarına devredilebilecek.

- Başbakanlık merkez teşkilatına yapılan motorlu taşıt teslimi, kiralanması ve bunlara ilişkin işlemler KDV ve ÖTV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olacak.