Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/31491 E. ve 05.12.2007 günlü kararında günlük mesai saatlerine göre değişen sürelerde işçilere kullandırılması gereken ara dinlenmelerinin hangi koşul ve şartlar altında kullandırılmış sayılacağını tarif etmektedir. Kararda işyerinde ara dinlenmesi uygulamasının yapılıp yapılmadığının tespitinde hangi kriterlere bakılacağı gösterilmektedir. Karar ara dinlenmesinin çalışma süresinden sayılmayacağına ilişkin kural ile birlikte değerlendirildiğinde özellikle fazla mesaiye müteallik talepler noktasında çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü işyerinde ara dinlenmesinin kanunda sayılan şartlara uygun olarak kullandırılmadığı sonucuna varılması halinde, ara dinlenmesi olarak verilen süreç de çalışma süresinden sayılacak ve belki de 45 saatlik çalışma süresi aşılarak fazla mesai alacağı tahakkuk edecektir. Bu sebeple incelememize konu Yargıtay kararının gösterdiği esaslara riayet ederek ara dinlenmesi uygulamalarını şekillendirmek gerekmektedir.
...
Devamı