Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 27704 E. ve 2008/25951 K. sayılı 07.10.2008 tarihli kararında, ihbar öneli içerisinde işçiye kullandırılması gereken yeni iş arama izninin kullandırılmamasının sonuçlarını tartışmıştır.

Bu karar özellikle yeni iş arama iznini anlamı, bu uygulamadaki maksat ve kullandırılmaması halinde ne gibi sonuçların doğacağını göstermesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. İncelememize konu Yargıtay kararındaki olayda, davacı yan ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hüküm süresi içerisinde davalı şirket vekilince temyiz edilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını temyiz makamı olarak incelemiş ve bozmuştur.
...
Tamamı