Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması5510 sayılı kanunun 4-1/a bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi en geç sigortalı çalışmaya başlamadan önce kuruma verilmektedir. Diğer bir ifade ile yarın işe başlatılacak sigortalıya ait işe giriş bildirgesi en geç bu gün verilmektedir. Bununla birlikte işe başlayacak sigortalılar çeşitli nedenlerle işe giriş bildirgesinde belirlenen günde işe başlamadığı gibi bildirgede belirlenen günden daha sonraki bir günde de işe başlamaktadır.

Bu durumla karşılaşan işverenlerin yapması gereken işlemle ilgili SGK tarafından yapılmış bir düzenleme bulunmakla birlikte işe giriş bildirgesinde sigortalının işe başlayacağı günde işyeri yetkilileri ve çalışan bordrolu sigortalılar tarafından bir tutanak tutulması ve aynı gün içerisinde işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne hitaben işe başlamayan sigortalının işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi ile ilgili dilekçe yazılması, dilekçenin ekine iptali istenen işe giriş bildirgesi ile tutulan tutanağın eklenmesi ve yazılan bu dilekçenin en geç aynı gün içerisinde kuruma elden yada iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde kurum işverene, işe giriş bildirgesi verilen sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediği iddiası ile idari para cezası uygulayacak, işveren aksini belge ile ispat edemediği için cezayı ödemek zorunda kalacaktır. Bunun yanında; böyle bir durumla karşılaştığı halde iptalle ilgili işlem yapmayan işveren hakkında kötü niyetli bir sigortalının ilerleyen yıllarda hizmet tespit davası açabileceği ve kuvvetle ihtimaldir ki bu davayı kazanabileceği özellikle hatırlanmalıdır. Bu nedenle bu belgenin ayrıca 10 yıl saklanması işveren yararına olacaktır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinde işe başlama tarihinin yanlış yazılması

5510 sayılı kanunun 4-1/a bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ait sigortalı işe giriş bildirgelerinin en geç sigortalı çalışmaya başlamadan önce kuruma bildirilmesi asıl olmakla birlikte hayatın olağan akışı içerisinde işverenlerin işe başlama tarihini hatalı yazdıklarına ve idari para cezası uygulamasına maruz kaldıklarına da rastlanmaktadır. İşe başlama tarihinin yanlış yazıldığı dönemler sene döndüğü için özellikle yılbaşlarında daha çok tekrar etmektedir.

İşverenin sigortalıya ait işe giriş bildirgesini yanlış yazdığına dair beyanının kurum tarafından işleme alınabilmesi için delil niteliği taşıyan belgelerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi halde işverenin sigortalı işe giriş bildirgesinde işe başlama tarihini sehven yanlış yazdık, kurumca düzeltilsin talebi kabul edilmemektedir. Bu nitelikte bir hata yapan işverenin talebinin kabul edilmesi için yapması gereken işlemler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Kuruma hatalı işe giriş bildirgesinin verildiği aynı gün içinde düzeltme dilekçesi verilmedir.

- Aynı gün içerisinde verilecek düzeltme dilekçesine iş akdinin kurulacağı günün yazılı olduğu ve notere tasdik ettirilmiş iş sözleşmesi eklenmelidir.

- İşe başlama tarihini doğru yazıldığı sigortalı bildirim belgesi mutlaka aynı gün içerisinde sigortalıya imzalatılarak kurum kayıtlarına intikal ettirilmelidir.

- Aynı gün içerisinde ikametgah sureti, sabıka kayıt belgesi, sağlık raporu alınmalı bu belgeler de düzeltme dilekçesine eklenmelidir.

- Bildirimin yapıldığı gün sigortalı bir başka işyerinde çalışmakta ise çalıştığı işyerinden çalışma belgesi alınmalı ve düzeltme dilekçesine bu belge de eklenmelidir. Mümkünse adı geçen işyeri tarafından vizite kağıdı alınarak işçi viziteye çıkarılmalı, gerekirse 1 günlük rapor alması sağlanmalıdır.

İşveren tarafından yapılan talebe ve talebe karine teşkil eden eki belgelere rağmen kurum gerekli düzeltmede bulunmaz ve idari para cezası uygularsa cezaya tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde itiraz edilmeli, sonuç alınamadığı takdirde 1 aylık süre içerisinde idari mahkemeye dava açılmalıdır.

Resul KURT

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK