SAĞLIK HİZMETLERİ KATILIM PAYINDA SON DURUM

Bilindiği üzere, katılım payı uygulaması farklı mevzuat hükümlerine dayalı olarak uygulanmaktadır. Bilindiği gibi mevcut durumda SSK, Bağ-Kur aktif çalışanları ile bunların emeklileri, 15.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olanlar ve memur emeklilerinin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.
Aktif çalışan Devlet memurları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ve yeşil kartlıların ayaktan ve yatarak tedavilerinin ve ilaç giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Kanunun ve Yönetmeliklerin uygulanmasını göstermek amacıyla Sağlık Uygulama Tebliğini yayımlamaktadır.

Maliye Bakanlığı ise kapsamına dahil kişiler ile ilgili olarak Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğini yayımlamaktadır. Her iki Tebliğ Genel Sağlık Sigortasına geçiş öncesi uygulama ve norm birliğini sağlamaya yönelik bir anlayışı yansıtmak amacıyla büyük ölçüde benzer esaslar ve uygulama kriterleri içermektedir.

Devlet memurlarının ve yeşil kartlıların tedavi katılım payının yasal dayanağı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28?inci maddesidir. Anılan maddede, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden alınacak katılım payı tutarları, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerinin bedelleri üzerinden alınacak katılım payı tutarları ve yardımcı üreme yöntemi tedavisinden alınacak katılım payı oranları ile düzenleme yapma yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Daha sonra Maliye Bakanlığı tarafından 31/12/2008 tarihli 27097 sayılı 7. mükerrer sayılı Resmi Gazetede 7 sıra nolu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı alınmasına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

Son olarak ta 10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan; ?BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN? kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 5917 sayılı kanunun 26?ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 8 ve 9 olmak üzere 2 geçici madde eklenmiştir.

Bu iki maddede geçen iki fıkrayı değerlendirilecek olursak;

Geçici Madde 8:

e) İlgililer, sağlık hizmetlerini Maliye Bakanlığınca sözleşme yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarından alırlar. Alınan bu hizmetlerin bedelleri Maliye Bakanlığı ile bu sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde kurumlarınca ödenir. İlgililer almış oldukları sağlık hizmetleri karşılığında ilgili mevzuatında düzenlenen katılım payları hariç kurumlarına herhangi bir bedel veya ücret ödemezler. Ancak ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilemediği hallerde, ilgililerce temin edilerek ödenen bedellerden Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmı katılım payı kesintisi hariç kurumlarınca kendilerine ödenir.

GEÇİCİ MADDE 9:

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenlerden, aynı fıkrada hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresince; bu madde ve 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesi hükümlerine göre herhangi bir katılım payı alınmaz.

Görüleceği üzere Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, 7 sıra nolu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğin yasal dayanağı olan 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28?inci maddesine göre katılım payı alınamayacağı hüküm altına alınmıştır. Geçici 8?inci maddenin; ?İlgililer almış oldukları sağlık hizmetleri karşılığında ilgili mevzuatında düzenlenen katılım payları hariç kurumlarına herhangi bir bedel veya ücret ödemezler? hükmü gereğince 5510 sayılı yasa kapsamında olmayan devlet memurlarının ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden 2.TL katılım payı alınması gerekir diye düşünüyorum.Ramazan ŞENER