Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 32439 E. 2008/ 7134 K. ve 01.04.2008 tarihinde verdiği kararda işyerinin devri halinde iş koşullarının esaslı şekilde değiştiği yönündeki iddiaların ne şekilde ve hangi esaslara göre tespit edileceğini ortaya koymaktadır. Karar özellikle, özelleştirilen banka vesair kamu işletmelerine ilişkin davalarda görünmektedir. Bu tip uyuşmazlıklar mahkemelerinde de sık sık önüne gelmektedir. Bu kararda esas nokta başlıkta da ifade edildiği üzere iş koşullarında esaslı değişiklik olarak kabul edilebilecek tarzda bir değişimin hangi esaslara göre tayin edileceğidir.

Davacı işçi, davacının devralınan Pamukbank'ta müfettiş ve şube müdürü olarak aylık 2.901,77 YTL ücret, 110,00 YTL Yemek parası, 290,00 YTL yabancı dil tazminatı, ayrıca 3 ayda bir maaş ikramiye ve yılda bir maaş prim aldığını, fazla mesai yaptığını, kullanmadığı izinleri olduğunu, davalının 29.08.2005 tarihinde yeni bir ücret sözleşmesi önerdiğini, aylık ücretinin 2.500,00 YTL'ye düşürüldüğünü, yabancı dil tazminatı, yemek yardımı, ikramiye, prim ve sair hakların kaldırıldığını, davacının bunu kabul etmeyerek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II. maddesi uyarınca haklarını isteyerek iş sözleşmesini feshettiğini, işverenin ücretini düşürmek sureti ile işten çıkarmaya zorladığını, kötü niyetli olduğunu belirterek, ihbar, kötü niyet ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin, fazla mesai, ikramiye ve prim alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
...
Tamamı