Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 27.8.2009
Konu : Sigortalıların otuz günden az çalıştığını
gösteren bilgi ve belgeler2009 -76


Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinde;
Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesinin şart olduğu, kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde ise bu şartın aranmayacağı,
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca re?sen düzenleneceği ve muhteviyatı primlerin, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı,
hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Yine bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinde, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri ile kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi şartıyla, ayrıca belge istenilmeyeceği öngörülmüş bulunmaktadır.
Hal böyle olmakla birlikte, yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca çalıştırdığı sigortalılar bakımından eksik gün ve kazançlara ilişkin belge verme zorunluluğu bulunmayan özellikle toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinden, ünitelerimizce eksik gün ve kazançlarla ilgili belge vermelerinin istenildiği Başkanlığımıza intikal eden dilekçelerinden anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinin ay içersinde 30 günden eksik gün ve kazançlar nedeniyle Kurumumuza eksik gün bildirimine ilişkin ispatlayıcı belgeleri verme yükümlülüğü bulunmadığından, bu yönde belge istenilmemesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Necdet AFŞİN
Genel Müdür a.
Prim Tahsilat Dai. Bşk. V.