Veysi Seviğ

SORU: Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişleri, yapılan incelemede eksik prim hesapladığımızı tespit ederek hakkımızda işlem yaptı. Biz bu primleri itirazsız ödemiş bulunuyoruz. Ödediğimiz primleri gider kayıtlarımıza intikal ittirebilir miyiz?

YANIT: Gelir Vergisi Yasası'nın 40'ıncı maddesinin (2) bendi uyarınca ticari kazancın tespiti ile ilgili olarak "Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ile sözü edilen yasanın 27'inci maddesi gereği giyim giderleri" gider olarak kayıtlara intikal ettirilmektedir. Bu bağlamda sözü edilen yasa maddesinin parantez içi hükmüne göre sigorta primleri emekli aidatlarının gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilmesi için ödenmiş olması gerekmektedir.

Diğer yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın 88'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca da "İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üzerinden" hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar ödemeye mecburdur.

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın ödendiği tarih itibariyle kayıtlara gider olarak intikal ettirilebilir.