Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 18.11.2002 tarihli 2002/22783 E. ve 2002/21495 K. sayılı ilamı ile fazla çalışma iddiası ile ikame edilen davalarda, işçinin fazla çalışma alacağının hangi ücret üzerinden hesaplanacağını tarif etmiştir. Mesele uygulamada duraksamalara neden olan bir soruna ilişkindir. Gerçekten de mahkemeler işçi tarafından açılan ve fazla mesai ücreti ödenmesi talebini içeren davalarda, işçinin fazla mesai alacağını hesaplarken bazen son ücretini, bazen ise fazla mesai yapılan dönemdeki ücretini dikkate almaktadır. İşte bu karar bu farklılığı tamamen ortadan kaldırabilecek açıklıkta bir karardır. Fazla mesai ücretinin son ücret üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınması işveren açısından son derece ağır bir maddi yükü oluşturabilecek mahiyette bir çözüm yoludur. Ancak incelediğimiz kararda Yargıtay dikkate alınacak ücreti fazla mesai yapıldığı sırada geçerli olan ücret olarak belirlemiş ve bir anlamda işveren lehine bir çözümü kabul etmiştir. Kaldı ki adil olan çözüm tarzı da bu olmak gerekecektir.

İncelememize konu davada davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile hafta ve genel gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme isteği kısmen hüküm altına alınmıştır. Yerel mahkemenin kararı davalı işverence temyiz edilmiştir.
...
Tamamı