Resul KURT

SGK'lıların diş tedavilerinde bazı sorunlar yaşanmaktaydı. SGK, 07.09.2009 tarih ve 2009-110 sayılı genelgesi ile uygulamada yaşanan sorunlara açıklık getirmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından SGK aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesi'nin 25.11.2008 tarih ve 2008/9164 E. sayılı kararı ile '29.09.2008 tarih ve 27012 mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan "Serbest diş hekimlikleri, kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK-7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınır." kuralının ve "(diş tedavileri EK-7 listesine) göre faturalandırılır." ibaresinin yürütümünü durdurmuştu.
...
Tamamı