Ekonomik krizin istihdam üzerindeki etkisini azaltmak için, SGK, İşsizlik Sigortası Fonundaki paraları, amacı doğrultusunda kullanarak, 2009/Nisan ayındaki kayıtlı sigortalılardan fazla işçi çalıştıran işverenlere, işveren SSK hissesi priminin Fondan karşılanması teşvikini getirdi.5921 sayılı İşsizlik Sigortası İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ile, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna geçici 9.madde eklendi.Bu teşvikten yararlanan işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini, 5921 sayılı kanun numarası seçerek gönderecekler.2009/ Nisan ayına ilaveten işçi çalıştıran işverenlere diğer şartlarında sağlanması şartıyla, 6 ay boyunca, SSK işveren hissesi priminin, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması teşviki getirildi.Bakanlar Kurulu 6 ayı, 1 yıla kadar çıkartmaya yetkili kılınmıştır.

İşçi için aranan şartlar

1-18.08.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2-İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde SGK?ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması.05.10.2009 tarihinde işe alınan işçinin 2009/Eylül, 2009/Ağustos, 2009/Temmuz aylarında SGK?nın kayıtlarında yer almaması gerekir.Bunu kontrolünü meslek mensupları www.sgk.gov.tr adresinden ?Çalışan?, seçeneği ?Hizmet Hesabı?seçeneği vasıtasıyla T.C Kimlik Numaralarını girerek tespit etmeleri gerekir.Çalışılan gün sayısının ?0? olması kayıtlı olduğu anlamına gelmektedir.

3-Fiilen çalışması.Fiilen çalışmamakla birlikte ücret alanlar bu teşvikten yararlanamazlar.Yıllık ücretli izin ve istirahat durumu fiilen çalışma sayılmaz, hafta tatili fiilen çalışma sayılır.

İşyerleri için aranan şartlar

1-2009/Nisan ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.Nisan ayındaki, işe girişler, işten çıkışlar ve Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar dahil hesaplanacaktır.Asıl işverenle, alt işverenler toplanarak hesap edilecek, hangilerinin yararlanacağına asıl işveren karar verecektir.

şartların birlikte gerçekleşmiş olması ve istisna kapsamındaki işyerleri arasında olmaması gerekir.

Başvurular işverenlerin, 4447 Sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen şartların sağlandığına dair dilekçe ile Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.SGK süpervizörleri tarafından uygun görülmeleri halinde 5921 Sayılı Kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgelerini göndereceklerdir.

Yararlanılacak süre işe girdiği tarihten itibaren altı aydır.13.10.2009 tarihinde işe alınan ve gerekli şartları taşıyan işçi için,13.04.2010 tarihine kadar yararlanacak.14.0.4.2010 tarihinden sonraki hizmetleri için kanun numarası seçilmeksizin Kuruma bildirilmesi gerekecektir.Aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı prim ve hizmet belgesi düzenleneceğinden, eksik gün nedeni olarak ?Diğer Nedenler? seçeneği işaretlenip, ?Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları? ekine, sigortalıların bildirildiği diğer aylık prim ve hizmet belgesinin sureti konulacaktır.

Primlerin hesaplanması 13.10.2009 işe alınan işçi için, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 2 olduğunu hesaplarsak.19*23,10=438,90*0,20,5 =89,97 İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan tutar hesaplanır.Bu teşvikten yararlanılması için işverenin borcunun olmaması gerekir.

Yararlanamayacak işyerleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslar arası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerleri yararlanamayacak.İşyerinin 4447 sayılı Kanun geçici 9.madde kapsamından yararlanmak kandıyla devir edenler, kapatıp başkası adına açanlar, yöneticisi aynı olan işyerlerinden işçi kaydıranlar yararlanamayacak.Özel nitelikteki bina işyerleri şartların hepsini taşımaları halinde yararlanacak.Aylık prim ve hizmet belgeleri her ay Sigorta Primleri Servislerince kontrol edilecek.

İşverenlerin önemli menfaatine olan, 447 sayılı geçici 9.madde ile yürürlükteki aynı kanun geçici 7.madde (18-29 yaş aralığında olanların SSK işveren hissesi primlerinin birinci yıl %100 ,ikinci yıl %80, üçüncü yıl %60, dördüncü yıl %40, beşinci yıl %20 sinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması)meslek mensupları açısından uygulaması ve kontrolü her ay yapılması gerektiğinden, ilerleyen aylarda cezalı duruma düşmemek için dikkatli olunması gerekir.

Beytullah Başol - S.Muhasebeci Mali Müşavir