SON 5 yılda en fazla değişim sağlık alanındaki düzenlemelerde olmuştur. Değişimin en büyük aşaması SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı?na devri ile yaşanmıştır. İzleyen dönemlerde de yapılan değişikler baş döndürücü boyutlara ulaşmış ve vatandaşların kafası sağlık uygulamaları noktasında karışmıştır. Okuyucularımızdan özelikle muayene ücretleri ile ilgili çok sayıda sorular gelmektedir.
Katılım payı tutarları
01.10.2009 tarihinden itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan memur ve diğer kamu görevlilerinden
1) Hekim ve diş hekimi muayenelerinde,
2) Vücut dışı protez ve ortez kullanımlarında ve
3) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde,
Katılım payı alınacaktır. Belirtilen kişilerden sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayakta tedavilerine ilişkin hekim ve diş hekimi muayenelerinden;
Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde: 2 TL
İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında: 8 TL,
Özel sağlık kurumlarında: 15 TL,
Tutarında katılım payı alınacaktır.
Katılım payından 3 TL indirim yapılacak haller
KATILIM payı tutarları yukarıda belirtilen miktarlarda olmakla birlikte ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayeneleri sonucunda reçete düzenlenmemesi veya reçete edilen ilaçların temini amacıyla eczanelere müracaat edilmemesi durumunda; birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde yukarıdaki tutarlardan 3 TL indirim yapılacaktır.
4/1-c kapsamında sigortalı sayılan memur ve diğer kamu görevlilerinin hak sahiplerinin muayene katılım payı, kurumları tarafından çalışanların aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.
Katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşlarında, 01.10.2009 tarihinden itibaren hasta sevk kağıdı düzenlenmek veya hasta giriş kaydı yapılmak suretiyle sağlanan tedavilere bağlı olarak düzenlenen tedavi faturaları ve reçeteler esas alınarak hesaplanacaktır.
Katılım payı memur aylıklarından kesilecektir
BİRİNCİ basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerden alınacak 2 TL tutarındaki katılım payı; muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura ve/veya fatura eki listelerde yer alan reçeteler esas alınarak, hak sahibinin kurumu tarafından memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.
İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapılan muayeneler için 8 TL tutarında muayene katılım payı alınacaktır.
Muayene katılım payının 5 TL tutarındaki kısmı, sağlık kurumları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak tahsil edilecektir.
Özel sağlık kurumlarında yapılan muayeneler için 15 TL tutarında muayene katılım payı alınacaktır.
Muayene katılım payının 12 TL tutarındaki kısmı, özel sağlık kurumları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak Tedavi Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.
Muayene katılım payının 3 TL tutarındaki kısmı ise, muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura ve/veya fatura eki listelerde yer alan reçeteler esas alınarak, hak sahibinin kurumu tarafından memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.
Vücut dışı protez ve ortezler için alınacak katılım payı
PROTEZ ve ortezler için; memurlarından %20 oranında katılım payı alınacaktır. Katılım payı, kurum tarafından ödemeye esas olarak alınan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Protez ve ortezler için alınacak katılım payının tutarı, protez ve ortezlerin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde yetmişbeşini geçemeyecektir.
Gözlük cam ve çerçevelerinin katılım payı
GÖZLÜK cam ve çerçeveleri için Tedavi Tebliğine göre karşılanacak tutarın tamamının hak sahipleri tarafından gözlükçü/optisyenlik müessesesine ödenmesi durumunda, yapılan ödemeye ilişkin fatura ve gerekli diğer belgelerin ilgili kuruma teslim edilmesi kaydıyla; kendilerine, katılım payı mahsup edildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.
Gözlük cam ve çerçevelerinin bedelinin hak sahipleri tarafından ödenmeyerek doğrudan kamu kurumları adına fatura düzenlenecek olması halinde ise, bunların katılım payları gözlükçü/optisyenlik müesseseleri tarafından tahsil edilecek ve gözlükçü/optisyenlik müesseseleri tarafından kamu kurumları adına düzenlenecek faturalarda, katılım payı haricinde kalan tutar esas alınacaktır. Gözlükçü/optisyenlik müesseseleri, bu durumda hak sahiplerinden tahsil etmiş oldukları katılım payı tutarı için ilgililer adına fatura veya perakende satış fişi düzenleyecekler ve tahsil ettikleri katılım payı tutarlarını gösteren döküm listesini kurumlar adına düzenlenecek faturalara ekleyeceklerdir.
Ağız protezlerinin katılım payının tahsili
RESMİ sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ağız protezinin katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ilgililerden tahsil edilecektir. Hak sahibinin kurumu tarafından resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemenin hesabında ise, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının bu şekilde tahsil etmiş oldukları katılım payı tutarı dikkate alınır ve kendilerine katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılır.
İSA KARAKAŞ - isakarakas@gmail.com
Tercuman