İstirahatlı çalışanların SGK?dan ödenek almasıSGK uygulamasında hastalık hali, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmaktadır.
Hastalık Halinde;
1) 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlar
2) Aday çırak, çırak ve işletmelerde eğitim gören öğrenciler ile
3) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalı Türk işçilerine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
Hastalık sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu bağlamda 2 günlük raporun olması halinde bu ödenek verilmeyecektir.
Rapor parasının şartları
HASTALANAN çalışanlara hastalık sigortasından rapor parası diğer bir deyimle geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için;
1) Sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
2) İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması ile
3) SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
Şartlarının tümünün bulunması gerekmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödenmektedir?
SSK?LI (4/1-a kapsamındaki tabi) sigortalıların geçici iş göremezlik ödenekleri PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idaresinin işverenlerince söz konusu sigorta kollarından dolayı istirahatlı bırakılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin Kurumca yukarıda belirlenen usul ve esaslara göre, SGK adına sigortalılara ödenmesi ve daha sonra Kurum ile mahsuplaşılmak suretiyle tahsil edilmesi mümkün olmakla birlikte, kurumsal ve işveren alt yapısı oluşturuluncaya kadar bu işlemler yapılmayacaktır.
Kamu idarelerinde, (4/1-a) kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için SGK?ya ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından SGK adına sigortalılara ödenmesi mümkün olmakla birlikte, SGK tarafından verilecek ikinci bir talimata kadar bu mahiyette protokoller imzalanmayacaktır. Kurumca bu konuda verilecek izinden sonra işveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi halinde ise, işverenin;
1) İstirahat raporlarını,
2) Sigortalının istirahatlı olduğu devrede işyerinde çalışmadığına dair yazıyı,
3) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazancını,
4) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir imzalı ödeme belgesini,
SGK?ya ibrazından sonra, SGK tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ilk prim borcuna mahsup edilecektir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilecektir.
Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.

İSA KARAKAŞ