Resmî Gazete
Sayı : 27416

TEBLİĞ

Türkiye İş Kurumundan:

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ

OLARAK İSTİHDAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 ? 7/7/2004 tarihli ve 25515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.