cfo-bmi

Konu: E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  126

  E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

  SSK Başkanlığı’nın E-Bildirge Uygulamasında
  İptal Ve Ek Bildirge Verilmesi İçin Düzenlenecek Yeni E-Bildirge Sözleşmesi
  Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanmayacak
  SSK’na internet yoluyla gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak daha sonra yine yasal süresi içerisinde aynı aya ait bu defa ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği takdirde, bu belgelerin de internet yoluyla SSK’na gönderilmesinin zorunlu tutulmuştur.
  Ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin internet yoluyla SSK’na gönderilebilmesi için yeniden düzenlenen e-bildirge sözleşmesinin işveren veya işveren vekili tarafından doldurularak ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. Yeniden düzenlenen e-bildirge sözleşmesinin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne verilmemesi halinde herhangi bir ceza uygulanmayacak ancak, bu durumdaki işyerleri için internet üzerinden e-bildirge ile ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilemeyecektir.


  Ayrıntı bilgi için ismmmo.org.tr sitesi
  Pınar EROL
  SMMM


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  122

  E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

  Merhaba,

  22 Temmuz 2005 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 25883  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin

  İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar

  Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması)

  Zorunluluğu Hakkında Tebliğ  Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin on yedinci fıkrası ile verilen yetkiye istinaden, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu tarafından, aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamına, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenleri de dahil edilmiş ve bu husus, 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile 29/4/2005 tarihli ve 16-340 Ek sayılı Kurum Genelgesinde açıklanmıştı.

  Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 9/6/2005 tarihli ve VIII/561 sayılı kararı ile özel ve resmi sektör işyerlerinde;  1- 2005/Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,

  2- 2005/Ağustos ve takip eden aylarda 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,  Bu aylara ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet üzerinden (e-Bildirge Uygulaması) Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.  Buna göre, “e-Bildirge” uygulamasında zorunlu tutulan işverenlerce, yasal süresi içerisinde Kuruma internet üzerinden gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak daha sonra yine yasal süresi içerisinde aynı aya ait ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği takdirde, bu belgelerin de internet üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.  Cari aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden Kuruma göndermekle zorunlu tutulan işverenler, ek nitelikteki belgeleri internet ortamında Kuruma göndermemeleri halinde, (kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verip vermedikleri üzerinde durulmaksızın) haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.  Bu nedenle, 2005/Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için, cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile birlikte bu aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet ortamında (e-Bildirge Uygulaması) Kuruma göndermeleri gerekmektedir.  Cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında ne şekilde gönderileceği ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, 4/7/2005 tarihli ve 16-347 Ek sayılı Kurum genelgesinde açıklanmıştır.  Tebliğ olunur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

  Yazan Kişi: Necdet Günay (---.dynamic81213165143.ttnet.net.tr)
  Tarih: 07-28-05 20:29

  T.C.
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
  Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
  SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VII-031/ 611573 28/07/2005
  KONU : Cari Aya Ait Ek ve İptal Belgelerin de e-bildirge
  Zorunluluk Uygulamasına Alınmasına İlişkin Tebliğ
  GENELGE
  16-348 Ek


  Cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yanı sıra, yine cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin de e-bildirge zorunluluk kapsamına alınması ile ilgili olarak “Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ” 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğ metni ilişikte gönderilmiştir.

  Cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında Kurumumuza gönderilme zorunluluğu ile ilgili olarak, daha önce 4/7/2005 tarihli, 16-347 Ek sayılı genelge, Kurum Web sayfasında 05.07.2005 tarihinde yayınlanan duyuru metni ve yapılan basın açıklamaları ile tüm işverenlerimiz bilgilendirilmiş olup, ayrıca 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğ ile de e-bildirge zorunluluğu konusunda yapılan değişiklikler tüm kamuoyuna duyurulmuştur.

  Öte yandan, 04.07.2005 tarihli, 16-347 Ek sayılı Genelgenin “IV-e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ” başlıklı bölümünde;

  “16-313 Ek sayılı Genelgede, aylık prim ve hizmet belgesini internet üzerinden Kurumumuza göndermek isteyen ya da internet ortamında göndermek zorunda olan işverenlerin, Kurumumuzca bastırılmış olan “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”nun tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurarak, işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vermek suretiyle başvuracakları ve şifre zarfının tesliminden önce, e-Bildirge Sözleşmesinin, aslı ve diğer iki nüshasının Kurumumuz ile işverenler arasında imzalanması gerektiğinin talimatlandırıldığı,

  Anılan sözleşmenin 3’üncü maddesinde; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde internet ortamında gönderilmesi ve alınması hakkında bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağı, ayrıca yasal verilme süresi geçirilmiş olan asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ek ve iptal nitelikteki belgelerin sözleşme kapsamında olmadığı,

  Aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında göndermekle zorunlu tutulan işverenler, bu defa cari aya ilişkin ek ve iptal nitelikteki belgelerini de Kurumumuza internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulduğundan, daha önce işverenlerle Kurumumuz arasında imzalanmış olan e-bildirge sözleşmesinde buna uygun değişiklik yapılarak, yeni sözleşmenin kullanılmasının Yönetim Kurulumuzca da uygun görüldüğü,

  e-bildirge sözleşmesinin 11’inci maddesinde, Kurumumuzun, söz konusu sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapmaya yetkili bulunduğu ve bu değişiklikleri içeren madde metnini işverenlere iadeli taahhütlü olarak bildirmekle zorunlu olduğu açıklandığından, daha önce Kurumumuz ile e-bildirge sözleşmesi imzalamış olan işveren ve/veya yetkili kişilerle irtibat kurulmak suretiyle yeni e-bildirge sözleşmesi metninin Ünitelerde elden imzalanmasının sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde ise, sözleşmenin 11’inci maddesinde belirtildiği üzere yeni sözleşme metninin iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderilmesinin sağlanacağı,

  Açıklanmıştı.

  Ancak, bugüne kadar Kurumumuzla işveren ve/veya işverence yetki verilen kişiler arasında yaklaşık 580.000 e-bildirge sözleşmesi imzalanmış olması nedeniyle, e-bildirge sözleşmesinde yapılan değişikliklerin Kurumumuzca iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi veya bu konuda işverenlerden yeni sözleşme metninin okunarak kabul edildiğine dair dilekçe alınmasının gerek Kurumumuz, gerekse işverenler açısından zaman, emek ve masraf kaybına yol açacağı anlaşılmıştır.

  Bu nedenle, cari aya ait ek ve iptal prim belgelerinin e-bildirge zorunluluk kapsamına alınması ile sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin de herhangi bir zorunluluğa tabi olmaksızın isteyen işverenler tarafından internet ortamında (e-bildirge uygulaması ile) Kurumumuza gönderilebilmesi uygulamaları ile ilgili olarak Kurum Web sayfasında yayımlanan genelgeler ile duyuru metinleri ve yapılan basın açıklamasının yanı sıra, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de işverenler ve yetkili kişilerin yapılan bu değişikler konusunda bilgilendirilmiş olması, ayrıca “e-bildirge Giriş” ekranı içinde işveren ve/ veya yetki verilen kişilere yeni e-bildirge sözleşmesini okuyup kabul ettiklerine dair elektronik ortamda “Onay” verebilme imkanının sağlanacak olması nedenleriyle, daha önce e-bildirge sözleşmesi imzalamış olan işveren veya yetkili kişilere, e-bildirge sözleşmesinde yapılan değişikliklerin gerek Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimizce işverenlere iadeli taahhütlü olarak gönderilmemesi, gerekse bu konuda işverenlerden yeni sözleşme metninin okunarak değişiklikleri kabul ettiklerine dair dilekçe verilmesi hususunda herhangi bir zorlamada bulunulmaması uygun görülmüştür.

  04.07.2005 tarihli, 16-347 Ek sayılı Genelgenin “IV-e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.  Ek: 1-Tebliğ
  Celal ÖZCAN Sait ERSOY
  Daire Başkanı G. Genel Müdür
  Kurum Başkan V.


  DAĞITIM :
  G e r e ğ i : B i l g i :
  -Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  -Merkez Üniteleri


  Resmi Gazete: 22 Temmuz 2005 – Sayı: 25883


  Tebliğ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin
  İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar
  Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması)
  Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

  Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin on yedinci fıkrası ile verilen yetkiye istinaden, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu tarafından, aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamına, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenleri de dahil edilmiş ve bu husus, 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile 29/4/2005 tarihli ve 16-340 Ek sayılı Kurum Genelgesinde açıklanmıştı.
  Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 9/6/2005 tarihli ve VIII/561 sayılı kararı ile özel ve resmi sektör işyerlerinde;
  1- 2005/Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,
  2- 2005/Ağustos ve takip eden aylarda 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin,
  Bu aylara ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet üzerinden (e-Bildirge Uygulaması) Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.
  Buna göre, “e-Bildirge” uygulamasında zorunlu tutulan işverenlerce, yasal süresi içerisinde Kuruma internet üzerinden gönderilen cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak daha sonra yine yasal süresi içerisinde aynı aya ait ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği takdirde, bu belgelerin de internet üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
  Cari aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden Kuruma göndermekle zorunlu tutulan işverenler, ek nitelikteki belgeleri internet ortamında Kuruma göndermemeleri halinde, (kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verip vermedikleri üzerinde durulmaksızın) haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.
  Bu nedenle, 2005/Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için, cari aya ait asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile birlikte bu aya ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini de internet ortamında (e-Bildirge Uygulaması) Kuruma göndermeleri gerekmektedir.
  Cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında ne şekilde gönderileceği ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, 4/7/2005 tarihli ve 16-347 Ek sayılı Kurum genelgesinde açıklanmıştır.
  Tebliğ olunur.

  Saygılarımla...
  Necdet Günay
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 4. #4
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

  Merhaba,
  Sayın Ekici, paylaştığın bu güzel bilgi için teşekkürler. İşte bu kadar, sağduyu galip geldi. Duyurunun internet sitesinden kaldırılmasından bir şeyler olacağını tahmin etmiştim.

  Belki bir dilekçe vermek bizlere külfetli olacaktı ama nasıl olsa yapardık. Önemli olan resmi bir kuruluşun tepkileri ve eleştirileri gözönünde tutarak sağduyulu davranarak hatasından dönmüş olması.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 5. #5
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.045

  E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

  Merhaba ;

  Evet nihayet Sayın EKİCİ'nin de bahsettiği gibi beklenen genelge yayınlanmış.

  http://www.alomaliye.com/ssk_genelgesi_16_348.htm


  Gözümüz aydın.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  E-Bildirge ile ilgili Son Yenilik

  Yanlış uygulamadan dönülmesi sevindirici. :lol:

  SSK sonunda alacağı dilekçelerle arşivinin boşu boşuna şişeceğini anladı ve asıl olması gerekeni yapacak. Bir tık işlem tamam. :lol:

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. E-Beyannamede Yenilik !!!!
  Konu Sahibi AYSE Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Temmuz.2013, 10:59
 2. Cevap: 6
  Son Mesaj : 21.Şubat.2013, 15:37
 3. e-bildirge ile ilgili yanlışlar
  Konu Sahibi april.10 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 24.Ocak.2012, 10:43
 4. E-Bildirge Uygulaması ile ilgili Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Şubat.2011, 18:08
 5. yeni e-bildirge sözleşmesi ile ilgili bir sorum var
  Konu Sahibi bulentttuna Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Temmuz.2005, 17:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36