506 sayılı SSK kanunun ek madde 5 de yazan işlerde çalışan işçiler bu haktan yararlanmak için bu tarz yerlerde çalıştıklarını nasıl ispatlayacak ve bunun için nereye başvuracaklardır.

EK MADDE 5- 11/08/1977 - 2098/1 md. ile gelen ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların aşağıda sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine, bu sürelerin her tam yılı için, hizalarında gösterilen süreler, sigortalılık süresi olarak eklenir.

Sigortalılar Hizmetin Geçtiği Yer Eklenecek Süre
I-a) 212 sayılı Kanunla 5953 sayılı Kanunun 90 gün
değiştirilen 5953 sayılı değiştiren 212 sayılı
basın mesleğinde çalış- Kanunun birinci mad-
tıranlar arasındaki mü- desi kapsamına giren
nasebetleri düzenleyen
kanun kapsamına tabi
olarak çalışan sigorta-
lılar.
B) Basın kartı yönet- Basın Müşavirlikleri 90 gün
meliğine göre basın
kartına sahip olmak
suretiyle gazetecilik
yaparken, kamu ku-
rumlarına giren ve
bu kurumlarda mes-
lekleriyle ilgili görev-
de istihdam edilen
sigortalılar
II- (Değişik :20.6.1987-
3395 / 13 md.)
basım ve gazetecilik a) Solunum ve cilt
işyerlerinde 1475 sayılı yoluyla vücuda geçen
kanun değişikliklerine gaz ve diğer zehirleyici
göre çalışan sigortalı- maddelerle çalışan
lar. İşyerleri,

b)Fazla gürültülü ve
ihtizaz yapıcı makina
ve aletlerle çalışarak
iş yapılan işyerleri.


c) Doğrudan doğruya
yüksek hararete maruz
bulunarak çalışılan iş
yerleri

d) Fazla ve devamlı ada
li gayret sarf edilerek iş
yapılan iş yerleri,

e) Tabi ışığın hiç olmadığı
münhasıran suni ışık
altında çalışan işyerleri.

f) Günlük mesainin yarı
dan fazlası saat 20:00?den
sonra çalışarak yapılan iş
yerleri 90 gün

III- (Ek :20.6.1987 -
3395 / 13 md.)
Gemi Adamları Denizde 90 gün
gemi ateşçileri, kömür-
cüler, dalgıçlar.

IV- Ek :20.6.1987 -
3395 / 13 md.)
Azotlu gübre ve şeker 1- Çelik, demir ve tunç
sanayinde, fabrika, atölye, döküm.
havuz ve depolarda, trafo 2-Zehirli, boğucu, yakıcı
binalarında çalışanlar. öldürücü ve patlayıcı gaz
asit, boya işleriyle gaz
maskesi ile çalışmayı ge-
gerektiren işlerde,
3- Patlayıcı maddeler ya-
pılmasında,
4- Kayak işlerinde çalı-
şanlarda. 90 gün


Kesirlerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün olarak alınır. Fiilen çalışılmış güne eklenecek itibari hizmet günü sayısının bulunmasında (Çalışılan gün sayısı x 0,25) formülü uygulanır.