SSK ve Bağ-Kur prim affından kimler yararlanacakİstihdam paketi diye adlandırılan 5763 sayılı kanunla SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına af geldi. TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı'na onay için gönderilen 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na eklenen geçici 23 ve 24'üncü maddelerle SSK ve BağKur prim borçlarına af geldi.

Borç yapılandırma haklarını kaybedenlere bir hak daha...
2.2.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci ve 2'nci maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde borç taksitlerini yeniden yapılandırma haklarını bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar kaybedenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde SGK'ya yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları, yeniden canlanacak.

Bağ-Kur'lular sağlık hizmetinden yararlanacak
Getirilen düzenleme ile 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile 1.4.2006 tarihinden sonraki süreye ilişkin prim borçlarını ödemeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak.

Davalardan feragat şart...
5763 sayılı kanunla öngörülen prim affı hükümlerden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şart aranacak

Hacizler kaldırılacak
5458 sayılı kanun kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar, vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

Sosyal güvenlik alacaklarından vazgeçiliyor...
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen gecici 24. madde ile belli şartlarda sosyal güvenlik alacaklarından vazgeçildi.

Borcu peşin ödeme karlı
Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'inin başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 85'i terkin edilecek.

Taksitle de ödeyebilirsiniz
Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borç asıllarına başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; 12 aya kadar taksitlendirmelerde yüzde 55'i, 12 ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde 30'u terkin edilir ve kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanacak. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunacak.

Borçları aksatanlar fazla ödeyecek
Borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, haklarını kaybedecekler ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecek.


Erdal AYDIN