cfo-bmi

Konu: işkazası ve geçici işgörmezlik

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  223

  işkazası ve geçici işgörmezlik

  bir işçimiz iş kazası geçiriyor ve 1 ay rapor alıyor.Şimdi bize ben yol-iş sendikasına üye olduğum için onlara sordum eğer istersem maaşımda bir kesinti yapmadan tam olarak ödemeniz gerekiyormuş ayrıca işkazaları ssk da gün olarak geçiyormuş ama söz sözleşme gereği ilk 2 günü verdiniz gerisini nasıl alacağım diyor?emeklilik tarihi çok yakın olduğu için mutlaka güne ihtiyacım var acaba işkazaların da ssk'da günlerim geçermi diyor.biz bu ayın bordrosunda iki gün raporlu olduğunu gösterdik ve gerisi yok böylece aylık hizmet belgesinde görülmeyecek.herhangi bir heyette gelip hastayı ziyaret etmedi ama elinde 1 aylık raporu var.Şimdi iş kazası olarak bu raporda diğerlerinden farklı ne var ? bu işçimiz parasını almak için şehre ssk'ya gidecek ve yanında neler götürmesi lazım?hem bu 1 aylık sürenin parasını ya işveren ya da ssk ödesin diyor hem de ısrarla raporlu olduğum bu günler ssk da geçecek mi eğer geçecekse nasıl olacak ,nereye ve nasıl müracaat edeceğim zira emeklilik için gün sayıyorum diyor.kısaca:
  1-işkazası geçirip 1 ay raporlu olan bu işçimiz rapor parasını almak için hangi belgelerle başvuru yapacak?
  2-işkazası olduğu için ssk bu günlerini emekli olurken hesaba katacak mı,yahut aylık hizmet belgesinde görülecek mi?
  3-işveren olarak biz bu işçinin normal maaşını talep etmesi durumunda ödeyecekmiyiz,veyahut ssk bize işkazası olduğu için siz ödeyin diyebilir mi?
  4-normal rapor alanla işkazası sebebiyle rapor alanın farkı nedir?

  TEŞEKKÜRLER.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  142

  işkazası ve geçici işgörmezlik

  sayın eren,

  önce şunu belirteyim; işçilerin şöyle duyumlar aldım, burdan bunları öğrendim gibi söylemlerine kulak asmayın. Neyi doğru biliyorsanız onu yapın yada araştırın öyle yapın. Genelde işçiler duymak istedikleri şeyi duyuyorlar. Kanunlar tekdir ve kişiye göre değişmez.

  1) Siz 2 işgünü içinde işkazasının açıklamalı olarak yazılan vizite kağını SSK şubenize gönderin. (İ.T.Mektup ile) işçi direk doktorun verdiği sağlık raporuyla SSK'ya başvuracak. SSK size işçi hakkında bir döküman fakslaması gerek, siz gelen dökümanı gerekli şekilde doldurup geri şubeye faxlayın, ve işçi gerekli ödeneği SSK şubesinden alacak. Siz herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu yok. Şöyleki;

  İKİNCİ BÖLÜM

  İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası
  İş kazası ve meslek hastalığının tarifi :


  Sağlanan yardımlar :

  Madde 12-

  İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar

  A) Sağlık yardımı yapılması,

  B) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,

  C) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi,

  D) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,

  E) (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalının başka yere gönderilmesi,

  F) İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedeni veya ruhi bir arızaya uğrayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve mesleğinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kimselerin yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi, (Sağlık Kurulunca verilen rapora Kurum veya sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır).

  G) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,

  H) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması,


  Sağlık yardımlarının tarifi:

  Madde 13-

  İş kazalarıyle meslek hastalıkları halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları, sigortalının:

  A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve her türlü tedavisinin yapılması,

  B) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme araçlarının sağlanması,

  şeklinde olur.

  Yukarıdaki fıkralara göre yapılacak sağlık yardımları sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder.

  İşverenin yükümü :

  Madde 15-

  İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından işverene ödenir.

  Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malül kalmasına veya malüllük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.

  Geçici iş göremezlik ödeneği:

  Madde 16-

  İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.


  4) sorunuzun cevabı ise;

  Madde 11-

  A-) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır:

  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,

  c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

  d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

  e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

  B-) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı için niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

  Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerine çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nca karara bağlanır.


  şayet hala tereddütünüz varsa tekrar sorabilirsiniz.

  Birde işçi raporlu olduğu sürece bordroda işçinin ismi görünecek fakat çalışılan gün yeri raporlu olduğu gün kadar eksik olacak. Dolayısıyla bir maaş tahakkuku yapılamayacak yada raprolu gün kadar eksik yapılması gerekecektir.
  yilik insanı yüceltir, küçültmez

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  223

  işkazası ve geçici işgörmezlik

  açıklamalarınız için çok teşekkürler enson olarak işçi için en önemli konu olan ve ısrarla ben araştırdım emekli olurken bu süre ssk günlerine dahil edilir dediği olay ki anladığım kadarıyla ben zaten bordrosunu hazırladım ve 2 gününü verdim demek ki bu günleri eksik olduğu için emeklilikte dahil edilmeyecek ve bu işçi emekli olamak içim raporlu olduğu 1 ay kadar daha çalışmak zorunda.lürfen yanlışsam düzeltin.teşekkürler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  işkazası ve geçici işgörmezlik

  Sayın Eren'in sorusuna cevaptır.

  ....SSK emeklilik sisteminde İş Kanununda olduğu gibi çalışılmış gibi sayılan haller kavramı yoktur. Emeklilik hesabı fiilen ödenen primler üzerinden yapılır. İş kazası nedeniyle istirahatli geçen günler için de böyle bir istisna yoktur. Bu nedenle bahsi geçen işçinin emeklilik tarihi istirahatli kaldığı süre kadar uzayacaktır.
  .... Konu ile ilgili benzer bir Yargıtay Kararı aşağıdadır.
  ........
  SİGORTALILAR İSTİRAHAT SÜRELERİNDE PRİME ESAS KAZANÇ ELDE ETMEZLER. DOLAYISIYLA, PRİM ÖDENMEYEN İSTİRAHAT SÜRELERİ YAŞLILIK AYLIĞININ HESABINDA BEŞ YILLIK PRİMİ YATMIŞ SÜRELERDEN DEĞİLDİR.

  DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 1.7.1978 - 30.7.1980 tarihleri arasında fasılasız olarak azami ücretle her ay 30 gün üzerinden çalıştığını beyanla, azami ücret üzerinden sigortalı olması gerektiğini tesbitiyle bu çalışmalarının diğer sigortalı hizmetleriyle birleştirilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılardan SSK avukatı tarafndan temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi :

  KARAR : Dava, istirahatli sürelerin yaşlılık aylığı bağlanmasında, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son beş takvim yılının prim hesabına esas tutulan azami günlük kazançların yıllık ortalamasına dahil edilmesi istemine ilişkindir. Bu yönüyle davanın yasal dayanağı belirgin olarak 3395 sayılı Kanun'a göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık almakta olanlar ile aylık talebinde bulunmuş olup, henüz işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge tablosunun en üstgöstergeden aylık bağlanmaya hak kazananların borçlanabileceği öngörülmüştür. Maddede sözü geçen gösterge tablosunun en üst göstergesinin ise, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki en yüksek gösterge üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalaması taban rakkamını, aynı yıllara ait üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi esas alınarak hesaplanacak azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan rakamını oluşturmak suretiyle saptanacağı 506 sayılı Kanun'a 2422 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle eklenen ek 2. maddesinin 3395 sayılı Kanun'un 14. maddesiyle değişik ek 2. maddesi (B-a) fıkrası hükmü gereğidir. Yasa maddelerinin birlikte incelenmesinde yaşlılık aylığı hesabına alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıldığı, tarihten önceki malüllük, yaşlılık ölüm sigortaları primi ödenmiş son beş takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazançlar tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edileceği açık, seçiktir. Başka bir anlatımla, beş yıllık ortalamaya primi ödenmiş, sürelerin dahil olduğu söz götürmez. Oysa istirahatli sürelerde, sigortalı prime esas kazanç elde etmediği giderek 506 sayılı Yasa'nın 77. maddesi gereğince bu sürelerden prim kesilmediği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca söz konusu sürelerin yaşlılık aylığı bağlanmasında prim ödenmiş son beş yıllık süreye katılmasına hukukça ve yasaca olanak olmadığı açıktır.
  Şu duruma göre, davada, bu davanın yasal dayanağını oluşturan 3395 sayılı Yasanın geçici 5. maddesinin öngördüğü koşulların oluşmadığı ortadadır.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın ve özellikle 1.7.1978 ila 30.7.1980 tarihleri arasında eksik bildirilen aylarda, davacının istirahatli olduğu dosya arasındaki belgelerden anlaşılmakta olmasına göre, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 27.12.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi. ******

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
  Konu Sahibi feyyazustaer Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Nisan.2018, 11:09
 2. Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması
  Konu Sahibi ferhat Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Mart.2010, 13:17
 3. Cevap: 5
  Son Mesaj : 19.Ekim.2009, 12:54
 4. işgörmezlik raporu Hk.
  Konu Sahibi arıkan Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 19.Ağustos.2008, 11:58
 5. rapor,ssk günü ve işkazası
  Konu Sahibi aday Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2006, 12:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36