kamu işçi maaş

Konu: İhaleli Mobilya İmalat İşinde Asgari İşçilik

 1. #1
  cevahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  cevahir Guest

  İhaleli Mobilya İmalat İşinde Asgari İşçilik

  Ben, bir şirketin muhasebe departmanında çalışmaktayım. Bulunduğumuz il dışında mobilya imalatı ihale işi aldık. Almış olduğumuz bu ihalede, ihale makamı asgari işçilik bildirmemiz gerektiğini söylüyor.
  Asgari işçilik sadece inşaat vb. işlerde mi, yoksa bütün ihaleli işlerde mi uygulanmaktadır? Eğer asgari işçilik bildirmemiz gerekiyorsa, şirketimizde çalışan işçilerimizi -yeni bir dosya açtırmayarak- bu iş kapsamında gösterebilirmiyiz?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  15

  Asgari İşçilik oranları

  Sayın Cevahir,
  Bahsettiğiniz mobilya işi ile ve SSK Kanunu'nun 83. maddesinde sayılan ve Özel Bina İnşaatı işlerine uygulanacak asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğ aşağıdadır. Firmanızda çalışan işçiler söz konusu işte çalışmışlarsa ve tebliğde belirtilen oranlarda işçilik mevcutsa problem yok demektir. İyi çalışmalar.

  Tebliğ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli
  İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını
  Gösterir Tebliğ
  Amaç
  Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranları ile bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;
  Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
  Kanun: 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,
  Ünite: Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünü,
  İdare: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,
  İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
  Meslek Mensubu : 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,
  Asgari İşçilik Oranı: İhale yoluyla yapılan işlerde istihkak tutarı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,
  ifade eder.
  Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları
  Madde 5 — Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitelerce araştırılmasında veya meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da gerektiğinde Sigorta Müfettişlerince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ilişkin oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.
  Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde, meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ve gerektiğinde Sigorta Müfettişleri tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.
  Listede Oranları Bulunmayan İşler
  Madde 6 — Bu Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya idarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Sigorta Müfettişlerince yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır.
  Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınabilecektir.
  Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, idarece her sayfası onaylanmış son hakediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna ve işverene iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir.
  Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti de ibraz edilecektir.
  Yürürlük
  Madde 7 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.
  ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI
  Asgari
  Sıra İşçilik
  No İŞ KOLU Oranı (%)
  AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK
  1- Ağaç dikimi (makinasız) 40
  2- Ağaç dikimi (makinalı) 10
  3- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 20
  4- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 10
  5- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 30
  6- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 7
  7- Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı - arazöz) 6
  8- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız) 35
  9- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı) 10
  10- Ağaçtan kozalak toplama 40
  11- Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı) 6
  12- Arazi sulaması (işçi ile ark açarak) 40
  13- Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10
  14- Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9
  15- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı) 7
  16- Aşı çalışması 40
  17- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 40
  18- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 10
  19- Biçer Döver ile hasat 8
  20- Budama işi (makinasız) 45
  21- Budama işi (makinalı) 15
  22- Çobanlık Hizmetleri 35
  23- Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 10
  24- Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı) 6
  25- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız) 40
  26- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı) 10
  27- Fidan Dikilmesi
  a) Fidanların İdarece verilmesi halinde 30
  b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde 9
  28- Fidanlık bakım işi 40
  29- Futbol sahası çimlendirilmesi işi 15
  30- Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12
  31- İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile) 25
  32- İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8
  33- Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı) 10
  34- Ot - saman - sap balyalama işi (makinalı) 10
  35- Ot alma - ot biçilmesi (makinasız) 40
  36- Ot alma - ot biçilmesi (makinalı) 10
  37- Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması
  ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10
  38- Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı) 7
  39- Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması 20
  40- Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 40
  41- Süt Sağımı
  a) Makinasız 30
  b) Makinalı 6
  42- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ile ve makinalı) 25
  43- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 15
  44- Şelale inşaatı 10
  45- Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 25
  46- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinasız) 25
  47- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinalı) 10
  48- Teraslama (makinasız) 35
  49- Teraslama (makinalı) 10
  50- Yanık orman sahası örtü temizliği 20
  AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ
  1- Akaryakıt depolama tankları tesisi 9
  2- Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9
  3- Akaryakıt tankları katodik koruma, izolasyon ve boya 9
  4- Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) 8
  5- Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12
  6- Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dahil) 12
  7- Rafineri ve petro kimya tesisleri 9
  BARAJ - GÖLET - SULAMA
  1- Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) 6
  2- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj),
  komple (dolgu tünel savak) 6
  3- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj),
  komple (dolgu tünel savak) 5
  4- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj),
  komple (dolgu tünel savak) 4
  5- Dolu savak inşaatı 6
  6- Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9
  7- Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 8
  8- Regülatör inşaatı 6
  9- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (borulu sistem) 8
  10- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6
  11- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) 9
  12- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem) 9
  BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve
  Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,
  Eski Eser vb.)
  1- BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı genişletme işleri 8
  2- BİNA - Ahşap kaplama işi 11
  3- BİNA - Ahşap parke yapılması 15
  4- BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9
  5- BİNA - Aerodinamik laboratuvar inşaatı 9
  6- BİNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı 12
  7- BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı 12
  8- BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı 15
  9- BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10
  10- BİNA - Andezit plak taş döşenmesi 12
  11- BİNA - Anıt mezar inşaatı 10
  12- BİNA - Asansör revizyonu 12
  13- BİNA - Asansör tesisatı 7
  14- BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi 12
  15- BİNA - Banko yapılması işi 11
  16- BİNA - Bayrak direği yapılması 10
  17- BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit) 9
  18- BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10
  19- BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10
  20- BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7
  21- BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi 12
  22- BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9
  23- BİNA - Elektrik tesisatı 10
  24- BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 5
  25- BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15
  26- BİNA - Granit Plak döşenmesi 12
  27- BİNA - Su basman altı temel imalatı 9
  28- BİNA - İnce inşaat (kabası biten inşaatın tamamlanması ) 10
  29- BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması 16
  30- BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi 10
  31- BİNA - Yarı prefabrik (% 50'den az) inşaat 7
  32- BİNA - Tam prefabrik (%50'den fazla) inşaat 6
  33- BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat 7
  34- BİNA - Betonarme karkas inşaat 9
  35- BİNA - Yığma inşaat 12
  36- BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi 10
  37- BİNA - Karot alma 6
  38- BİNA - Laminat parke döşemesi 10
  39- BİNA - Paratoner tesisatı işi 10
  40- BİNA - Çatı veya terasın kurşun kaplaması 10
  41- BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30
  42- BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 6
  43- BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8
  44- BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10
  45- BİNA - Traverten kaplama 10
  46- BİNA - Boya veya badana yapılması 15
  47- Büst yapımı 25
  48- Cami minaresi inşaatı (betonarme) 10
  49- Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 12
  50- Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16
  51- Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 16
  52- Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 35
  53- Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 15
  54- Çatıların alüminyum ile kaplama işi 10
  55- Çelik çatı yapımı 9
  56- Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 15
  57- Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9
  58- Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri (kumlama hariç) 10
  59- Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı 10
  60- Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dahil) 8
  61- Çok katlı otopark inşaatı 9
  62- Dekorasyon işleri 11
  63- Demir korkuluk yapılması 10
  64- Dış cephede mermer kaplama 12
  65- Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7
  66- Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 35
  67- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar) 9
  68- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10
  69- Endüstri tesisleri inşatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8
  70- Eski eser görünümlü bina inşaatı 12
  71- Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6
  72- Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6
  73- Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20
  74- Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 20
  75- Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9
  76- Fotosel, otomatik kapı yapılması 9
  77- Güneş enerjisi tesisatı işi 10
  78- Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 10
  79- Hasır çelik 6
  80- Hazır beton 1.5
  81- Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makinalı) 5
  82- İzolasyon işleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü) 10
  83- İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7
  84- Kalorifer tesisatı 7
  85- Kapalı garaj inşaatı 9
  86- Kapalı spor salonu inşaatı 9
  87- Kapı doğramaları yenilenmesi 12
  88- Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11
  89- Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10
  90- Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar
  nakil işinin komple yapımı 25
  91- Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10
  92- Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10
  93- Mezarlık bakımı 40
  94- Mezbaha inşaatı (komple) 9
  95- Müşterek tesisat (bina içi) 8
  96- Otomatik kontrol tesisatı 7
  97- Brülör tesisatı 7
  98- Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı 10
  99- Mutfak tesisatı 7
  100- PVC yer döşemesi, jeotekstil kaplama 5
  101- PVC profil, ısıcam temini ve takılması 10
  102- Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile) 9
  103- Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)
  a) Malzemeli 10
  b) Malzemesiz 35
  104- Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 7
  105- Sıhhi tesisat (daire içi) 9
  106- Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7
  107- Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 7
  108- Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15
  109- Stadyum içinde tartan pist yapımı 9
  110- Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6
  111- Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makinalı) 7
  112- Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) 9
  113- TV kulesi inşaatı (betonarme) 9
  114- TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon) 10
  115- Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 9
  116- Yürüyen merdiven tesisi 7
  117- Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8
  DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK
  1- Balık üretim tesisi inşaatı 10
  2- Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı 5
  3- Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının
  deniz dibine montajı 4
  4- Deniz tahkimat inşaatı 8
  5- Deniz iskele inşaatı 6
  6- Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6
  7- Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9
  8- Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı) 4
  9- Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı) 18
  10- Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6
  11- İskele onarımı 7
  12- Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) 8
  13- Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 10
  14- Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6
  15- Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7
  16- Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı 5
  17- Usturmaca yapılması 5
  ELEKTRİK - MONTAJ
  1- Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı 9
  2- Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi 9
  3- Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18
  4- AG - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri
  a) Beton direkli 6
  b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6
  c) Kaynaklı demir direkli 8
  5- Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15
  6- Ana besleme hatlarının onarımı 9
  7- Ana dağıtım panolarının tadilatı 10
  8- Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8
  9- Armatür montajı 10
  10- Bara imali ve montajı 8
  11- Bilgisayar yazılımı 20
  12- Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10
  13- Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 9
  14- Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6
  15- Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30
  16- Endeks okuma işi 30
  17- Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7
  18- Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8
  19- Giriş kontrol sistemi tesisi 6
  20- Güvenlik kamera sistemi tesisi 6
  21- Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6
  22- Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd
  işleri (komple)
  a) Direk imalatı fabrikasyon 7
  b) Direk imalatı yükleniciye ait 8
  23- Havai hatların yer altına alınması (komple) 8
  24- Jenaratör revizyonu 12
  25- Jeneratör montajı 6
  26- Kapalı devre TV sistemi 6
  27- Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6
  28- Kesintisiz güç kaynağı montajı 6
  29- Kompanzasyon tesisi 6
  30- Kumanda panosu içi işlemleri 10
  31- Kablo tavası döşenmesi 8
  32- Pano imali ve montajı 10
  33- Panolara besleme hattı çekilmesi 7
  34- Radyolink İnşaatı 10
  35- Sayaç sökme, takma işleri 30
  36- Telefon santrali montajı 6
  37- Telekomünikasyon tesisi işleri 6
  38- Topraklama tesisatı 10
  39- Tranşe arıza işi (komple) 9
  40- Trafo merkezleri montajı
  a) Bina tipi 6
  b) Direk tipi 8
  c) Şalt tipi 7
  41- Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç) 6
  42- Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8
  HAMMALİYE
  1- Hammaliye işi 40
  HAVAALANI
  1- Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4
  2- Hava Alanı (beton pist yapımı) 4
  3- Hava Alanı (bina inşaatı) 9
  4- Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7
  5- Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7
  6- Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9
  7- Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7
  8- Hava Alanı taksi yolu onarımı 7
  9- Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve
  gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9
  10- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6
  11- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9
  İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma,
  su deposu, biyolojik arıtma)
  1- Atıksu arıtma tesisi 9
  2- Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8
  3- Betonarme rögar kapağı imali 7
  4- Biyolojik arıtma 9
  5- Boru tazyik testi 6
  6- İçme suyu abone bağlantısı 15
  7- İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı) 10
  8- İçme suyu katodik koruma tesisi 9
  9- İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9
  10- İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı 10
  11- İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 6
  12- İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple) 6
  13- İçme suyu elektrik tesisi işi 7
  14- İksa (imalat dahil) 8
  15- Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 8
  16- Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile) 40
  17- Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile) 8
  18- Kollektör inşaatı 8
  19- Kollektör temizliği (makinalı) 8
  20- PVC su borusu döşenmesi (şebeke) 6
  21- Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 12
  22- Su deposunun bakım ve onarımı 12
  23- Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 11
  24- Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 40
  25- Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15
  26- Su kuyusu açma (makinalı) 6
  27- Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6
  28- Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 7
  MADEN İŞLERİ
  1- Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5
  2- Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9
  3- Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme,
  nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7
  4- Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10
  MAKİNE - MONTAJ
  1- Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 16
  2- Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6
  3- Anten direği boyanması (verici istasyonu) 12
  4- Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme
  dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12
  5- Baca filtresi temini ve montajı 10
  6- Baca filtresi temizliği 40
  7- Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12
  8- Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 12
  9- Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12
  10- Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8
  11- Buhar santralı (komple) 8
  12- Buharlı kazan onarımı 12
  13- Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6
  14- Çelik borulu sulama hattının onarımı 12
  15- Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18
  16- Çelik konstrüksiyon demontajı 9
  17- Çelik konstrüksiyon montajı 9
  18- Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 9
  19- Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9
  20- Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 35
  21- Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10
  22- Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 35
  23- Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve
  silolara doldurulması ile istiflenmesi
  a) makinalı 40
  b) makinasız 6
  24- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği 40
  25- Demiryolu vagon bakımı ve onarımı
  a) malzemeli 12
  b) malzemesiz 30
  26- Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9
  27- Döner fırın inşaatı 20
  28- Döner fırın revizyonu 25
  29- Elektro pompaj tesisatı 8
  30- Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10
  31- Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15
  32- Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve
  çapaklama işleri) 15
  33- Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 40
  34- Gemilerin temizliği işi (makinalı) 10
  35- Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj
  ve işler halde teslimi 10
  36- Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 6
  37- Hammadde temini işi 4
  38- Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6
  39- Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12
  40- Araç kiralanması 10
  41- İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8
  42- Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12
  43- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30
  44- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15
  45- Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8
  46- Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12
  47- Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10
  48- Ön arıtma tesisi 9
  49- Röntgen ile kaynak kontrolü 6
  50- Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi,
  yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı 35
  51- Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8
  52- Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle
  ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8
  53- Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15
  54- Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6
  55- Su tankı imalatı (saç) 10
  56- Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7
  57- Tambur bakım onarım ve kaplaması 12
  58- Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12
  59- Termik santral kömür kanallarının onarımı 12
  60- Yangın ihbar sistemi 10
  NAKLİYE İŞLERİ
  1- Nakliye işleri 4
  PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK
  1- Amenejman plan yapımı 10
  2- Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 7
  3- Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14
  4- Fotokopi, ozalit çekilmesi 7
  5- Harita plan ve kadastro işleri (bilgisayarla) 10
  6- Müşavirlik hizmeti 10
  7- Proje yapımı (bilgisayarla) 12
  8- As-built proje yapımı 8
  TERZİLİK İŞLERİ
  1- İşçi gücü ile terzilik işi 40
  2- Makine ile terzilik işi 15
  TESİS İŞLETMESİ
  1- Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 20
  2- Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15
  3- Beton santralı işletmesi (nakliye dahil) 10
  4- İçme suyu, atıksu arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15
  TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI
  1- Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) 5
  2- Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) 9
  3- Tünel - Metro inşaatı enerji temini ve cer gücü 6
  4- Tünel - Metro inşaatı katener sistemi 7
  5- Tünel - Metro sinyalizasyon 6
  YOL - DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür,
  kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik
  levhaları, sinyalizasyon )
  1- Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli,
  figüre, serme, sulama sıkıştırma) 4
  2- Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım
  ve beton asfalt kaplama) 4
  3- Asfalt kaplama işleri (malzeme idareden) 8
  4- Asfalt mıcırı temini ve nakli (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma,
  konkasörde kırılma ve yola nakli dahil) 11
  5- Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) 8
  6- Asfalt sökülmesi (makinalı) 6
  7- Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10
  8- Asma köprü inşaatı 12
  9- Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9
  10- Beton bordür, büz, parke imali 5
  11- Beton bordür döşenmesi 9
  12- Beton yol korkuluğu imali ve montajı 9
  13- Beton yol yapımı 6
  14- Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10
  15- Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 15
  16- Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 15
  17- Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ve kompresörle) 30
  18- Demir yolu travers ve ray döşenmesi 8
  19- Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9
  20- Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4
  21- Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 30
  22- Fore kazık, betonarme çakma kazık, çelik çakma kazık 6
  23- Greyderle reglaj yapımı 4
  24- İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 9
  25- İstinat duvarı onarımı (kargir) 18
  26- İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 9
  27- İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18
  28- Katlı kavşak inşaatı 9
  29- Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili 9
  30- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8
  31- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 6
  32- Keson kuyu açılması (makine ile) 10
  33- Keson kuyu açılması (işçi ile) 40
  34- Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 40
  35- Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 6
  36- Köprü inşaatı (betonarme) 9
  37- Köprü inşaatı (çelik) 9
  38- Köprü inşaatı (kargir) 18
  39- Köprü inşaatı (kirişler prefabrik betonarme) 7
  40- Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10
  41- Köprü onarım işi (söküm, yıkım hariç )
  a- Betonarme 9
  b- Kargir 18
  42- Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil) 9
  43- Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10
  44- Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6
  45- Oto korkuluk montajı (makinalı) 7
  46- Oto korkulukları demontajı (hasarlı) 9
  47- Oto korkulukları tamir ve montajı 9
  48- Otopark yapılması (açık otopark, beton) 8
  49- Otopark yapılması (çok katlı otopark) 9
  50- Parke ile kaldırım ve yol yapımı 18
  51- Prefabrik köprü inşaatı (% 50 den fazlası prefabrik) 6
  52- Refüj, yol bordürü döşenmesi, refüj toprağı nakli ve düzeltilmesi işi 9
  53- Renkli kilit taşı parke yapımı 18
  54- Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 12
  55- Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) 9
  56- Sifon yapılması (münferit olarak inşa edilirse) 10
  57- Sinyalizasyon tesisi (karayollarında) 7
  58- Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme) 30
  59- Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi 6
  60- Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6
  61- Taş kırma işleri (makinalı) 6
  62- Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 30
  63- Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) 40
  64- Trafik işaretlerinin bakım ve onarımı 12
  65- Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10
  66- Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinalı) 5
  67- Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinasız) 14
  68- Tretuvar yapımı (beton) 8
  69- Tretuvar yapımı (karo, plaka) 10
  70- Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6
  71- Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7
  72- Yol bakım onarımı (beton yollarda) 7
  73- Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4
  74- Yol hendek reglajı ve bakımı (makinalı) 4
  75- Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4
  76- Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinalı) 5
  77- Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinasız) 20
  78- Yol kenarlarına kenar dikmesi (makinalı) 7
  79- Yollara asfalt yama yapılması
  a) malzemeli 7
  b) malzemesiz 15
  80- Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalı) 6
  YÜKLEME - BOŞALTMA
  1- Boşaltma, şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot
  müteahhitten) 12
  2- Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7
  3- Yükleme, boşaltma (makine ile kum, çakıl, demir, profil, paket halinde
  tuğla, tankerle taşınan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kırmataş,
  anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer
  pirinci, perlit, gaz beton) 7
  4- Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 40
  MMM Ahmet GÜNDAY

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İhaleli İşde İşçilik Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?
  Konu Sahibi Ramazan Trkgld Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Haziran.2017, 15:21
 2. Mobilya Üretim Firmalarında Asgari İşçilik Oranı Var mıdır ?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Nisan.2015, 16:08
 3. İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Ve İşçilik Faturaları
  Konu Sahibi merihs12 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Aralık.2013, 09:35
 4. İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Prim Oranı
  Konu Sahibi Day-Dream Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Kasım.2012, 16:15
 5. Özel İnşaat İşinde Eksik İşçilik?
  Konu Sahibi civciv Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Mart.2012, 14:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36